Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #1

Теорія літератури
Віршові
розміри


Слайд #2
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #2

ВІРШОВІ
РОЗМІРИ
ДВОСКЛАДОВІ
ТРИСКЛАДОВІ
ЯМБ
ХОРЕЙ
ПІРИХІЙ
ДАКТИЛЬ
АНАПЕСТ
АМФІБРАХІЙ
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ
ВІРШОВОГО РОЗМІРУ
ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ
САМОСТІЙНА РОБОТА


Слайд #3
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #3

1. Поділити слова на склади:
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІРШОВОГО РОЗМІРУ
СА
ДОК
ВИШ
НЕ
КО
ЛО
ХА
ВИЙ
ТИ
УВАГА!!!
Прийменник або частка, у складі яких немає голосного,
не утворює окремого складу!


Слайд #4
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #4

1. Поділити слова на склади:
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІРШОВОГО РОЗМІРУ
СА
ДОК
ВИШ
НЕ
КО
ЛО
ХА
ТИ
ВИЙ
УВАГА!!!
Прийменник або частка, у складі яких немає голосного,
не утворює окремого складу!


Слайд #5
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #5

2. Поставити наголос ( ) у словах:
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІРШОВОГО РОЗМІРУ
СА
ДОК
ВИШ
НЕ
КО
ЛО
ХА
ВИЙ
ТИ
УВАГА!!!
Одно- і двоскладові слова можуть бути поза ритмічним наголосом!
З метою збереження ритму
наголос у деяких словах може змінювати свою позицію!


Слайд #6
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #6

3. Позначити наголошені ( )і ненаголошені ( ) склади:
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІРШОВОГО РОЗМІРУ
СА
ДОК
ВИШ
НЕ
КО
ЛО
ХА
ВИЙ
ТИ


Слайд #7
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #7

4. Визначити повторювані групи складів:
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІРШОВОГО РОЗМІРУ


Слайд #8
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #8

4. Визначити повторювані групи складів:
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВІРШОВОГО РОЗМІРУ
У ЦЬОМУ РЯДКУ 4 СТОПИ
СТОПА


Слайд #9
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #9

ЯМБ
ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІРЗ НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ


Слайд #10
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #10

ПІРИХІЙ
ДОПОМІЖНИЙ ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІРЗ ОБОМА НЕНАГОЛОШЕНИМИ СКЛАДАМИ


Слайд #11
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #11

ПРИКЛАД
І знов лежить безмірний шлях
Добра, роботи, сподівання,
Бо є глибінь і вись в піснях,
В руках – жага, в душі – кохання.
М.Стельмах


Слайд #12
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #12

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
І
знов
ле
жить
без
мір
ний
шлях
Доб
ра
ро
бо
ти
спо
ді
ван
ня
Бо
є
гли
бінь
і
вись
в піс
нях
В ру
ках
жа
га
в ду
ші
ко
хан
ня
ПІРИХІЙ
Прийменник,
у складі якого немає голосного
Вірш написаний 4-стопним ямбом із пірихієм
Односкладові слова,
що опинились поза наголосом


Слайд #13
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #13

ХОРЕЙ
ДВОСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІРЗ НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ


Слайд #14
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #14

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами.
Нащо стали на папері
Сумними рядами?
Т.Шевченко
ПРИКЛАД
Виконавець – А.Солов'яненко


Слайд #15
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #15

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
Ду
ми
мо
ї
ду
ми
мо
ї
Ли
хо
ме
ні
з ва
ми
На
що
ста
ли
на
па
пе
рі
Сум
ни
ми
ря
да
ми
Прийменник,
у складі якого нема голосного
Вірш написаний 4-стопним хореєм
Склади
із зміщеним наголосом
ПІРИХІЙ


Слайд #16
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #16

ДАКТИЛЬ
ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІРЗ НАГОЛОСОМ НА ПЕРШОМУ СКЛАДІ


Слайд #17
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #17

Місяць яснесенький
Промінь тихесенький
Кинув до нас.
Спи ж ти, малесенький,
Пізній бо час.
Леся Українка
ПРИКЛАД


Слайд #18
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #18

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
Мі
сяць
яс
не
сень
кий
Про
мінь
ти
хе
сень
кий
Ки
нув
до
нас
Спи ж
мій
ма
ле
сень
кий
Піз
ній
бо
час
Вірш написаний 2-стопним дактилем
Частка,
у складі якої нема голосного
Односкладове слово,
що опинилось поза наголосом


Слайд #19
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #19

АМФІБРАХІЙ
ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІРЗ НАГОЛОСОМ НА ДРУГОМУ СКЛАДІ


Слайд #20
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #20

Опівночі айстри в саду розцвіли…
Умились росою, вінки одягли,
І стали рожевого ранку чекать,
І в райдугу барвів життя убирать…
Олександр Олесь
ПРИКЛАД


Слайд #21
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #21

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
О
пів
но
чі
ай
стри
в са
ду
роз
цві
ли
У
ми
лись
ро
со
ю
він
ки
о
дяг
ли
І
ста
ли
ро
же
во
го
ран
ку
че
кать
І
в рай
ду
гу
бар
вів
жит
тя
у
би
рать
Вірш написаний 4-стопним амфібрахієм
Односкладове слово,
що опинилось поза наголосом
Прийменник,
у складі якого нема голосного


Слайд #22
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #22

АНАПЕСТ
ТРИСКЛАДОВИЙ ВІРШОВИЙ РОЗМІРЗ НАГОЛОСОМ НА ТРЕТЬОМУ СКЛАДІ


Слайд #23
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #23

В небі з зір простяглася дорога ясна
І горить, і тремтить наді мною.
Я для пісні вікно розчинив, щоб вона
Залила мою душу весною.
А.Малишко
ПРИКЛАД


Слайд #24
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #24

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
Вірш написаний 4-стопним анапестом
В не
бі
з зір
про
стяг
ла
ся
до
ро
га
яс
на
І
го
рить
і
трем
тить
на
ді
мно
ю
Я
для
піс
ні
вік
но
роз
чи
нив
щоб
во
на
За
ли
ла
мо
ю
ду
шу
вес
но
ю
Одно- та двоскладові слова,
що опинились поза наголосом
Прийменник,
у складі якого нема голосного


Слайд #25
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #25

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ
Визначити віршовий розмір
А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
5
1
ЯМБ
2
ХОРЕЙ
3
ДАКТИЛЬ
4
АМФІБРАХІЙ
5
АНАПЕСТ
А
Місяченько сходить, ясну ніч приводить;
Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський)
Б
Земле моя, запашна, барвінкова,
Ріки медові, дощі золоті,
Тільки б побачить тебе у обнові –
Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах)
В
Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе його не знавало. (Леся Українка)
Г
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко)
Д
Я сорочку знайду вишиванку
І надіну, як хлопчик, радий.
По барвінку піду на світанку
Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)


Слайд #26
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #26

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
Визначити віршовий розмір
А
Б
В
Г
Д
1
Х
2
Х
3
Х
4
Х
5
Х
1
ЯМБ
2
ХОРЕЙ
3
ДАКТИЛЬ
4
АМФІБРАХІЙ
5
АНАПЕСТ
А
Місяченько сходить, ясну ніч приводить;
Білий день світліє, над землею дніє… (А.Кримський)
Б
Земле моя, запашна, барвінкова,
Ріки медові, дощі золоті,
Тільки б побачить тебе у обнові –
Більше нічого не хочу в житті. (М.Стельмах)
В
Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе його не знавало. (Леся Українка)
Г
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть. (Т.Шевченко)
Д
Я сорочку знайду вишиванку
І надіну, як хлопчик, радий.
По барвінку піду на світанку
Молодий, молодий, молодий! (А.Малишко)


Слайд #27
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #27

САМОСТІЙНА РОБОТА
Визначити віршовий розмір
А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
5
1
ЯМБ
2
ХОРЕЙ
3
ДАКТИЛЬ
4
АМФІБРАХІЙ
5
АНАПЕСТ
А
Ми підем, де трави похилі,
Де зорі в ясній далині,
І карії очі, і рученьки білі
Ночами насняться мені. (А.Малишко)
Б
Над Дніпром широким, вільним,
Де луги й степи цвіли,
Наші прадіди поляни
Оселились і жили. (Олександр Олесь)
В
Сонечко встало, прокинулось ясне,
Грає вогнем, променіє,
І по степу розлива своє світлонько красне, -
Степ від його червоніє. (Леся українка)
Г
Стояла груша, зеленів лісочок.
Стояло небо, дивне і смутне.
У груші був тоненький голосочок,
Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка)
Д
Не обходьте давню стежку з ночами й завіями,
Не в'яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)


Слайд #28
Презентація на тему «Віршовий розмір» (варіант 2) - Слайд #28

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
Визначити віршовий розмір
А
Б
В
Г
Д
1
Х
2
Х
3
Х
4
Х
5
Х
1
ЯМБ
2
ХОРЕЙ
3
ДАКТИЛЬ
4
АМФІБРАХІЙ
5
АНАПЕСТ
А
Ми підем, де трави похилі,
Де зорі в ясній далині,
І карії очі, і рученьки білі
Ночами насняться мені. (А.Малишко)
Б
Над Дніпром широким, вільним,
Де луги й степи цвіли,
Наші прадіди поляни
Оселились і жили. (Олександр Олесь)
В
Сонечко встало, прокинулось ясне,
Грає вогнем, променіє,
І по степу розлива своє світлонько красне, -
Степ від його червоніє. (Леся українка)
Г
Стояла груша, зеленів лісочок.
Стояло небо, дивне і смутне.
У груші був тоненький голосочок,
Вона в дитинство кликала мене. (Леся Українка)
Д
Не обходьте давню стежку з ночами й завіями,
Не в'яліте добре серце, вишите надіями. (А.Малишко)


Завантажити презентацію