Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #1

Тарас Григорович
Шевченко
1814 - 1861


Слайд #2
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #2

Тарас Григорович
Шевченко
1814 - 1861


Слайд #3
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #3

Літопис
життя і творчості


Слайд #4
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #4

1814 р. - народився у с. Моринці у родині
кріпака Григорія Шевченка;
Т. Г. Шевченко
1815 р. - Сім'я Шевченка переїхала в с.
Кирилівка, де пройшли дитячі
роки поета;
1823 р. - померла мати Шевченка-
Катерина Якимівна, батько вдруге
одружується з вдовою;
1824 р. - чумакує разом з батьком, про цю
подію згадує в повісті ”Наймичка ”;


Слайд #5
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #5

1826 р. – Тарас Шевченко йде в
Кирилівську школу в найми до t вчителя П. Богорського;
1827-28 р. – тікає від жорстокого вчителя.
Після невдалих спроб
влаштуватися в науку до
малярів Тарас вертається
в с. Кирилівку, де пасе череду і
наймитує в попа;
1828 р. – Шевченка забирають у двірню tt поміщика Енгельгардта.Працює t козачком;
1829 р. – побував разом з поміщиком у
Корсуні, Києві, а пізніше в tt Литві у м. Вільно. Тут вивчає
польську мову, малює; за tt малювання поміщик жорстоко t карає Тараса;


Слайд #6
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #6

1830 р. – у Вільні Шевченко був tt свідком польського t t визвольного повстання проти t російського самодержавства;
1831 р. – Разом з п. Енгельгардтом t t переїжджає до Петербурга;
1832 р. – поміщик законтрактував tt Тараса живописцю Ширяєву. t У цей час у Петербурзі білими t літніми ночами перемальовує t статуї в Літньому саду;
1835 р. - У Літньому саду Шевченко t знайомиться з учнем tt Академії мистецтв Сошенком. t Він дає tТарасу поради, t t одержує для нього дозвіл t t працювати вечорами в класах t Товариства заохочення t t художників.


Слайд #7
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #7

1837 р. - І. Сошенко представив tt Тараса конференц- t t секретарю Академії t t художеств В.Григоровичу з t проханням допомогти t t звільнити його з кріпацтва. t Карл Брюллов розпочав t t роботу над портретом t t В.Жуковського, призначеним t для викупу Шевченка з t t кріпацтва.
1838 р. - Заходами видатних діячів t t російської та української tt культури Шевченка було t t викуплено на волю за гроші, t одержані від лотереї, на якій t було розіграно портрет В. t Жуковського tроботи t t К.Брюллова. t t t t Написав поему «Катерина», t присвячену В.Жуковському t на спогад про день викупу з t кріпацтва.


Слайд #8
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #8

1839 р. - Ухвалою Ради Академії t t художеств Шевченка t t нагороджено срібною t t медаллю за малюнок з t t натури. Написав баладу t t «Тополя», поеми «Іван t Підкова», «Тарасова t t ніч» та вірші «Думи мої, думи t мої», «Перебендя», «Нащо t мені чорні брови», « До tt Основ'яненка»;
1840 р. - Вийшла з друку перша tt збірка творів Т. Шевченка під t назвою «Кобзар», де були t t вміщені твори: «Думи мої, t думи мої», «Перебендя», t t «Катерина», «Тополя», t t «Думка» («Нащо мені чорні t брови»), «До Основ'яненка», t «Іван Підкова», «Тарасова t ніч».


Слайд #9
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #9

1840 р. - Рада Академії художеств t t нагородила Т. Шевченка t t срібною медаллю за картину t «Хлопчик-жебрак ділиться t хлібом з собакою»;
1841 р. - Шевченка нагороджено t t третьою срібною медаллю за t акварель «Циганка-ворожка». t Написав російською мовою t драму t«Никита Гайдай». t t Закінчив баладу «Утоплена». t Вийшла з друку окремою t книгою поема «Гайдамаки»;
1842 р. - Під час подорожі пароплавом t по Балтійському морю tt написав поему «Гамалія», яка t була надрукована в t t t Петербурзі в 1844 році.


Слайд #10
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #10

1843 р. - Закінчив писати драму t t російською мовою «Назар t t Стодоля», яку пізніше сам t t переклав українською мовою, t У квітні разом з українським t письменником Є. Гребінкою t поет виїхав на Україну. t t Подорожує по селах і містах t України, знайомиться з t t життям трудового народу, t виконує ряд етюдів та t t начерків. Гостює в своїх t t родичів у Кирилівці. Малює t хату батьків і портрет діда t Івана. Пише російською t t мовою поему «Тризна», яку t присвячує Варварі Рєпніній. t Виконує ряд портретів;
.


Слайд #11
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #11

1844 р. - Після подорожі по Україні у t лютому їде в Петербург. По t дорозі зупиняється в Москві, t де зустрічається з видатним t артистом Московського tt театру, основоположником t реалістичного театрального t мистецтва Михайлом t t Щепкіним. Закінчив поему t t «Сон» (У всякого своя доля). t Вийшов альбом Шевченка t t «Живописна Україна». tt Продовжує навчання в t t Академії художеств;


Слайд #12
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #12

1845 р. -. Навесні поет виїхав на tt Україну, де збирався t t постійно жити і працювати. t Подорожує по містах і селах t України, вивчає життя t t народу, змальовує ttt архітектурні пам'ятки та різні t краєвиди. Гостює у родичів. t Зустрічається із земляками. t У селі Мар'їнському на tt Полтавщині написав поему t «Єретик». Перебуваючи в tt Переяславі, написав поеми t «Кавказ», «Наймичка», вступ t до поеми «Єретик». t t Зарахований tспівробітником t Київської археографічної t t комісії. 25 грудня хворий поет t у Переяславі написав t t свій знаменитий «Заповіт».


Слайд #13
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #13

1846 р. - Т. Г. Шевченко вступає в Києві t до таємного Кирило-ttt Мефодіївського товариства;
1847 р. - Т. Г. Шевченко затверджений t на посаду вчителя tt t малювання в Київському tt університеті. Студент t t Київського університету О. tt Петров tподав донос про t t існування таємної організації t — Кирило-Мефодіївського tt товариства та про його tt учасників .
22 березня - Київському генерал-tt t губернатору надіслано tt розпорядження III відділу tt про арешт Шевченка та t інших членів Кирило-ttt Мефодіївського t tt товариства.
6 квітня - Арешт Т. Г. Шевченка t при в'їзді до Києва після t повернення з Чернігівщини.


Слайд #14
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #14

6 квітня Поета відправлено t t в Петербург до III відділу.
17—30
квітня Перебування в казематі III t відділу. Допити. Тарас t Шевченко пише цикл t t ліричних поезій: «Ой одна t я, одна», «За байраком t t байрак», «Мені t t t однаково...», «Не кидай t t матері!», «Чого ти ходиш tt на могилу?», «Ой три tt шляхи широкії...», «Веселе t t сонечко ховалось», «Садок t вишневий коло хати», t t «Рано-вранці новобранці», t «В неволі тяжко...», t t «Косар», «Чи ми ще t t зійдемося знову?», «Не ttt спалося,— а ніч, як море».


Слайд #15
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #15

ЗО травня Т. Г. Шевченкові ttt оголошено царський вирок tt про заслання його в ttt Окремий оренбурзький t корпус рядовим tсолдатом t «під суворий нагляд з ttt забороною писати й tt малювати»,
18 червня Шевченка відправлено з t t Оренбурга до Орської t t фортеці. Пише поетичні t твори: «Думи мої, tt думи мої», «Княжна», t t «Сонце tзаходить, гори t чорніють», «Мені t t тринадцятий минало», «Не t гріє tсонце на tчужині», t «Сон» («Гори tмої t t високії!»), «Ще як були ми tt козаками» й інші.


Слайд #16
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #16

1848-49 рр. - З травня 1848 року до ttt вересня 1849 року ttt Шевченко як художник tt перебуває в складі t t експедиції О.Бутакова, яка t мала завдання вивчити й tt науково описати Аральське tt море. Зимівля на о. Кос-ttt Арал. Після експедиції t t залишений в Оренбурзі для t закінчення художніх робіт;
1850 р. - tПише поезії: «Лічу в неволі t дні і ночі», «Петрусь», «Якби t ви знали, паничі», «Буває, в t неволі іноді згадаю» та інші. t Виконує ряд портретів на t замовлення. За порушення t царського наказу про t t заборону писати й малювати t Шевченка було t t t заарештовано і під конвоєм ttвідправлено до Орської tttфортеці у в'язницю.


Слайд #17
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #17

1850-57 рр. -Перебування в tt Новопетровському ttt укріпленні. Пише повісті t t російською мовою;
1857 р.
21 липня - Шевченко одержав ttt повідомлення про t t звільнення з солдатчини. 5 серпня - Прибув на рибальському tt човні до Астрахані. t t Зустрічі з давніми друзями t і знайомими. Оглядає ttt місто.
22 серпня - На пароплаві «Князь t t Пожарський» вирушає до t Нижнього Новгорода.
20 вересня - Прибув до Нижнього t t Новгорода. Дізнається про t заборону йому tв'їжджати t до Москви та Петербурга. t Над Шевченком tt t встановлюється таємний tt поліцейський нагляд. Пише t t поему «Неофіти»,


Слайд #18
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #18

1858 р.
Лютий - t Т. Г. Шевченку ttt дозволено жити в t t Петербурзі під суворим t поліцейським наглядом.
Березень - Поет прибув до Москви. t. t Зустріч з tдекабристом С. t Волконським. Повернення tt до Петербурга. Російські tt та українські передові діячі tt культури радо вітають t t Шевченка. Працює над t t гравюрами. Написав ttt вірш «Сон» («На панщині t пшеницю tжала»). t t Опрацьовує свою tt невольничу поезію. Пише t вірш «Я не нездужаю, t t нівроку», виконує ряд tt портретів.


Слайд #19
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #19

1859 р.
Січень - Шевченко познайомився з tt письменницею Марко t t Вовчок. На згадку про цю tt зустріч пізніше написав t поезію «Марку Вовчку».
Лютий - Познайомився з І.С.
Тургенєвим.
Березень - Написав поезію «Ісаія. t Глава 35».
Травень - t Знайомство з грузинським t поетом Акакієм Церетелі. t Виїзд на Україну. Зустріч з t селянами, політична та t t антирелігійна пропаганда t серед них.
Липень - Шевченка tзаарештовано і t відправлено до tКиєва. t Після закінчення слідства t поету дозволено t t t вернутись до Петербурга. tt На літературних tвівторках t у М. Костомарова t t Шевченко зустрічається з t М.Чернишевським.
Листопад - Закінчив tпоему «Марія».


Слайд #20
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #20

1860 р. - Вийшов з друку «Кобзар». tt Окремими виданнями t t виходять поеми t t «Наймичка», t t t «Тарасова ніч», t t t «Катерина», «Гамалія» та t балада «Тополя». tt Пише поезію «Світе t t ясний! Світе тихий!»
Вересень - Винесена tпостанова tt t Ради Академії tttt художеств про надання t t Шевченкові звання t t академіка. Написав вірші tt «І Архімед, і Галілей», «Л». tt («Поставлю tхату і t кімнату») та ін. Вийшов tt «Кобзар» в перекладі tt російською мовою. t t Російська tкритика дала t високу оцінку творам t t українського народного tt співця.


Слайд #21
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #21

1861р. - Турбується про t t придбання землі біля t Дніпра для побудови t хати. Стан здоров'я tt поета гіршає. Хвороба t прогресує.
10 березня - о 6 год. ЗО хвилин ttt ранку Тарас Шевченко tt помер.
12 березня - Поета поховали на ttt Смоленському tt кладовищі. tttt Пам'ятаючи заповіт t t Шевченка, його друзі t t домоглись дозволу t t перевезти його тіло на t Україну і поховали в ttt Каневі на Чернечій горі.


Слайд #22
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #22

Т и мусиш нам співця назвати,
А дже умів лиш він один
Р абів німих так захищати.
А хто так оспівав, як він,
С адок вишневий коло хати?


Слайд #23
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #23

Отче наш, Тарасе всемогущий,Що створив нас генієм своїм, На моїй землі, як правда, сущий,Б'ющий у неправду, наче грім.Ти, як небо, став широкоплечоНад літами, що упали в грузь;Віку двадцять першого предтечо,Я до тебе одного молюсь.
Молитва до Тараса


Слайд #24
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #24

Дай нам силу ідолів знімати,З п'єдесталів чорної олжі,Бурити казарми й каземати,Де виймають душу із душі.Не введи у спокушення слави,Вкинь за те у хижу ненависть,Мудрості і знамено кривавеДай нам не соромлячись носить


Слайд #25
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #25

Поклади нам зорі на зіниці-Променем туди,де непроглядь.Хай підносять очі люди ниці,Хай в незрячих більма погорять.Мислям нашим дай ясне поліття,А поетам- спину,що не гнесь.Дай нам пам'ять на тисячоліття,Непокору і любов на днесь.


Слайд #26
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #26

І не одпусти нам ні на йотуБорг, забутий в клекотах забав,Сплатимо його із крові й поту.Тільки од лукавства нас позбав.Да святиться слово блискавиця,Що несе у вічну далечіньНашу думу й пісню. Да святитьсяМіж народами твоє імя.Амінь.


Слайд #27
Презентація на тему «Тарас Григорович Шевченко 1814 - 1861» - Слайд #27