Презентація на тему «Елементи математичної логіки»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #1

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ
10 клас


Слайд #2
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #2

«Математична логіка є логікою за предметом, математичною за методами»
Платон Порецький
(1846-1907)
(російській вчений-логік, українець за походженням)


Слайд #3
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #3

Що ми будемо знати ?
Висловлення та операції над ними.
Логічні закони і відношення логічного слідкування.
Предикати. Область істинності предикатів.
Операції над предикатами.
Квантори.
Теореми та їх види.
Прями й обернені теореми. Необхідні й достатні умови.


Слайд #4
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #4

АРІСТОТЕЛЬ(384 р.-322 р. до н.е.)
Заклав основи формальної логіки
Виклав закони логічного виведення
Розробив аксіоматичний метод
Запропонував першу формально-аксіоматичну систему логіки - силогістику
Заклав основи модальної логіки


Слайд #5
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #5

ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ(1646-1716)
Розвинув ідею створення універсального логічного числення, яка далеко обігнала свій час
Склав «Азбуку думок», стислий і короткий словник символів.
Розробив ідею логічного числення.
Розмірковування позначив буквами, складні висловлювання-формулами.
В результаті вдалося змістовні міркування замінити формальними обчисленнями.


Слайд #6
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #6

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ
У теорії релейно-контактних схем і в теорії автоматів
У кібернетиці
У лінгвістиці
У економічних дослідженнях
У фізіології мозку і психології
Є основою, ядром
інтелектуальних
інформаційних систем


Слайд #7
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #7

Формальна логіка вивчає акти мислення (поняття, судження, умовиводи, доведення) з точки зору їх форми, логічної структури, абстрагуючись від конкретного змісту.
Математична логіка - наука про закони
математичного мислення.
Предметом математичної логіки є математичні теорії в цілому, які вивчаються за допомогою логіко-математичних мов.
Математична логіка вивчає способи утворення висновків з даних умов, насамперед її цікавить міркування, які використовують в математиці


Слайд #8
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #8

Основні поняття логіки висловлень
Висловленням називають розповідне речення, про яке можна сказати, що воно або істинне, або хибне, але не одно й інше разом.
Розділ логіки, що вивчає висловлювання та їх властивості, називають пропозиційною логікою або логікою висловлювань (Аристотель понад 2300 років тому).


Слайд #9
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #9

1. Сніг білий
2. Київ – столиця України
3. Х+1 = 4
4. І.Ньютон – відомий німецький математик
5. Котра година?
6. Читай уважно!
Приклади:


Слайд #10
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #10

У математичній логіці висловлення вважають своєрідною змінною, яка може набувати лише одного з двох значень: «істина» або «хибність», такі змінні називають логічними змінними.
А= {Київ – столиця України}
В= {І.Ньютон – відомий німецький математик}
Якщо висловлення істинне то його можна позначати: Т, I, або 1.
Якщо висловлення хибне то його позначають: Х, F або 0.


Слайд #11
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #11

Якщо задано деяку множину висловлень, то можна розглядати функцію f, областю визначення якої є ця множина, а областю значень – двоелементна множина {0,1}. Таку функцію f будемо називати функцією істинності.
Наприклад:
якщо А={16 ділиться на 2}, то f(А)=1.


Слайд #12
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #12

Логічні операції над висловленнями
Заперечення
Запереченням висловлення А називають висловлення, яке є істинним, коли висловлення А хибне, і є хибним, коли висловлення А істинне.
Позначається заперечення:Ā ,¬ А, ~А.
Читається:«не А», «неправильно, що А».


Слайд #13
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #13

А
Ā
1
1
Наприклад:
А={5>2}, тоді Ā={5≤2}.
Е = {сьогодні йде дощ}, тоді Ē = {сьогодні не йде дощ}
Таблиця істинності:
Функцію, яка впорядкованим набором з чисел 1 і 0 ставить у відповідність число множини {0,1}, називають булевою функцією. Таблиця істинності задає булеву функцію.


Слайд #14
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #14

Кон'юнкція
Кон'юнкцією (або логічним добутком) двох висловлень А і В називають висловлення, яке є істинним, коли кожне з висловлень А і В істинне, і є хибним, коли хоча б одне з них хибне.
Позначається кон'юнкція: А ^ В, А& В.
Читається:«А і В», «А кон'юнкція В».


Слайд #15
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #15

А
В
А ^ В
1
1
1
1
1
Наприклад:
А={ 5 - просте число}, В ={ 17- складне число}.
Тоді А ^ В ={ 5 - просте число і 17- складне число}.
f(А ^ В)=0.
Таблиця істинності:


Слайд #16
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #16

Диз'юнкція
Диз'юнкцією (або логічною сумою) двох висловлень А і В називають висловлення, яке є істинним, коли хоча б одне з висловлень А або В істинне, і є хибним, коли обидва хибні.
Позначається диз'юнкція: АvВ.
Читається:«А або В», «А диз'юнкція В».


Слайд #17
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #17

А
В
А v В
1
1
1
1
1
1
1
Наприклад:
А={93=93}, В ={93<93}.
Тоді А v В ={93≤93}. f(А v В)=1.
Таблиця істинності:


Слайд #18
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #18

Імплікація
Імплікацією (або логічним слідуванням) двох висловлень А і В називають таке висловлення А В, яке є хибним тоді і тільки тоді, коли А - істинне, а В - хибне.
Позначається імплікація: А В, А В, А В, А > В.
Читається: «якщо А, то В», «А імплікує В», «з А випливає В».
Висловлення А – називається умовою імплікації, В - наслідком імплікації.


Слайд #19
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #19

Наприклад:
А={36 ділиться на 24}, В ={36>24}. Тоді f(А В) =1,
а f(В А)=0
А
В
А В
1
1
1
1
1
1
1
Таблиця істинності:


Слайд #20
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #20

Еквіваленція
Еквіваленцією двох висловлень А і В називається таке висловлення, яке істинне тоді і тільки тоді, коли обидва компоненти А і В однозначно істинні або однозначно хибні.
Позначається еквіваленція: А В, А~В.
Читається: « А еквівалентне В», «А тоді і тільки тоді, коли В».


Слайд #21
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #21

Наприклад:
А={585 ділиться на 9}, В ={сума цифр числа 585 ділиться на 9}. Тоді f(А В)=1.
А
В
А В
1
1
1
1
1
1
Таблиця істинності:


Слайд #22
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #22

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ
2 урок


Слайд #23
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #23

«Недостатньо мати гарний розум. Головне правильно його використовувати.»
Рене Декарт


Слайд #24
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #24

Домашнє завдання:
Опрацювати записи конспекту.
Вивчити основні означення.
Виконати завдання:
№1: Навести кілька прикладів висловлень та їх заперечень.
№2: Навести кілька прикладів диз'юнкції двох висловлень.
№3: Навести кілька прикладів кон'юнкції двох висловлень.
№4: Навести кілька прикладів імплікації двох висловлень.
№5:Навести кілька прикладів еквіваленції двох висловлень.


Слайд #25
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #25

Усне розв'язування завдань:
1. Наведіть кілька прикладів речень, які:
а) будуть висловленнями;
б) не будуть висловленнями.
2. Наведіть кілька прикладів істинних і хибних висловлень.


Слайд #26
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #26

3. Які з наведених нижче висловлень істинні, а які – хибні:
а) {вирази і тотожно рівні»};
б) {сума ділиться на 200};
в) {різниця ділиться на 7};
г) {рівняння 50х =х не має коренів};
д) {рівність 18:11=7:4 є пропорцією};
е) {якщо многокутники мають рівні периметри, то їх площі також рівні};
є) {якщо трапеція вписана в коло, то вона рівнобедрена}.


Слайд #27
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #27

1. Які з наведених виразів є висловленнями? Якщо вираз є висловленням, то вказати, яким саме — істинним чи хибним.
а) 15 кратне 3, але не кратне 4.
б) Кожне дійсне число задовольняє нерівністьх20.
в) Число 168 кратне 9.
г) Ця задача легка.
д) Існує найбільше просте число.
е) Рівняння x2+ 7x+ 1= 0 має хоч один дійсний корінь.
є) Розв'язати рівняння x2 + 7x + 1= 0.
Самостійна робота:


Слайд #28
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #28

ж) Кожне парне число, більше за 2, є сумою двох про­стих чисел.
з) Розкрийте підручник на сторінці 23.
к) Вчитель сказав: «Розкрийте підручник на сторінці 23».
л) Всі дійсні числа задовольняють нерівність х2 9.
м) 1 є просте число.
н) Хай живе математика!
о) Якщо 3< 2, то 32 <22.
п) На дошці написано лише одне речення: «Те, що написано на дошці,- неправда».


Слайд #29
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #29

2. Занумерувати послідовність виконання операцій у формулах:
а) AB(AC)BC;
б) (A((BC)D))(CB)CA.
3. Порівняти послідовність виконання логічних операцій у формулах:
а) (A(BC))((AB)(AC)) і
(A(BC)(AB))(AC);
б) (ABC)(BC) і (BC(BC).


Слайд #30
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #30

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ
Логічні закони і відношення логічного слідкування


Слайд #31
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #31

Употребляйте с пользой время,
Учиться надо по системе:
Сперва хочу вам в долг вменить
На курсы логики ходить.
Ваш ум, нетронутый доныне,
На них приучат к дисциплине,
Чтоб взял он направленья ось,
Не разбредаясь вкривь и вкось.
Гёте “Фауст”


Слайд #32
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #32

У математичній логіці за допомогою операцій
з одних висловлень утворюють нові, складніші висловлення.
Наприклад:
.
Такі висловлення прийнято називати формулами або логічними виразами (причому кожна буква, яка позначає висловлення, також є формулою).


Слайд #33
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #33

Порядок виконання операцій над висловленнями регулюють дужками так, як це роблять, виконуючи операції над алгебраїчними виразами.
Якщо у виразі немає дужок, то порядок виконання операцій такий:
заперечення,
кон'юнкція,
диз'юнкція,
Імплікація,
еквіваленція
3
Наприлад:
.


Слайд #34
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #34

А
В
С
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Наприклад: Складіть таблицю істинності для виразу
.


Слайд #35
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #35

Висловлювання А і В називають логічно еквівалентними, якщо вони обидва істинні, або обидва хибні ( А=В ).
Два вирази (формули) називаються рівносильними, якщо вини при однакових значеннях букв набувають однакових логічних значень ( А В).


Слайд #36
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #36

Важливі рівносильності:
1.
1. - закон подвійного заперечення;
переставна властивість для ;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
сполучна властивість для
;
перша розподільна
властивість для ;
;
друга розподільна
властивість для ;


Слайд #37
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #37

Важливі рівносильності:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
закон де Моргана;
- закон виключення третього;


Слайд #38
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #38

Сукупність усіх висловлень разом з визначеними на ній операціями і основними властивостями цих операцій становить алгебру висловлень.
Вирази алгебри висловлень називаються тотожно істинними ( тавтологіями ) або логічними законами, якщо для будь-яких наборів значень букв, які входять до них, ці вирази набувають тільки істинних значень.


Слайд #39
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #39

Поширені логічні закони:
- закон включення третього: кожне
висловлення або істинне або хибне, і
третього бути не може;
- закон тотожності: кожне висловлення
є логічним висновком із самого себе;
3. - закон суперечності: неправильно,
що висловлення одночасно може бути
істинним і хибним;
- правило висновку: висновок В з
імплікації є висновком з неї і
її умови А;


Слайд #40
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #40

5. - правило заперечення умови
6. - правило силогізму
7. - правило контропозиції:


Слайд #41
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #41

Наприклад:
Визначити істинність твердження: «Якщо трикутник рівнобедрений, то дві його сторони рівні; якщо дві сторони трикутника рівні, то два кути його рівні: отже, якщо трикутник рівнобедрений, то два кути його рівні.»


Слайд #42
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #42

Розв'язання:
У цьому твердженні можна виділити три змінні висловлення:
А= {трикутник рівнобедрений};
В = {дві сторони трикутника рівні};
С = {два кути трикутника рівні}.
Першу умову міркування запишемо:
, другу -
і висновок –
.
Дане твердження можна записати формулою:
. Ця формула є логічним законом (6), тобто твердження логічно правильне.


Слайд #43
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #43

1. З висловлень А і В побудувати висловлення:
і знайти значення їх істинності, якщо:
а) А = {число 14612 ділиться на 9}, В = {сума цифр числа 14612 ділиться на 9};
б) А = {діагоналі прямокутника не рівні між собою}, В = {вертикальні кули рівні};
в) А = {існують такі значення m, для яких рівняння 5х=m, не має розв'язку в Z}, В = {рівняння mх=5 має розв'язок в Q для будь-яких значень m};
Розв'язування вправ:


Слайд #44
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #44

2. Нехай А = {зараз ранок}, В = {зараз тиха погода}, С = {зараз накрапає дощ}. Записані за допомогою формул висловлення сформулювати словами:
а)
б)
в)
г)
д)


Слайд #45
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #45

1. Опрацювати записи конспекту.
2. Вивчити основні означення.
3. Виконати завдання:
№ 1: Нехай А = {Микола вміє малювати}, В = {Петро пише вірші}. Записати у вигляді формул такі висловлення:
а) Микола вміє малювати і Петро пише вірші.
б) Микола не вміє малювати або Петро пише вірші.
в) Петро не пише вірші або Микола не вміє малювати.
г) Неправильно, що Микола вміє малювати або Петро не пише вірші.
д) Якщо Петро не пише вірші, то Микола вміє малювати.
Домашнє завдання:


Слайд #46
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #46

№2: Записати твердження логіко-математичною символікою і визначити істинність чи хибність їх:
1) Якщо 3219 кратне 111, то 3219 кратне 37, а якщо 3219 не кратне 37, то 3219 не кратне 111.
Якщо 3221 кратне 111, то 3221 кратне 37.
3) Якщо 3256 кратне 111, то 3256 кратне 37.
4) х2> 4 тоді і тільки тоді, коли х> 2 або х< -2.
5) х2> 4 тоді і тільки тоді, коли х> 2 і х< -2.
6) х2< 4 тоді і тільки тоді, коли х< 2 іх> -2.
7) х2< 4 тоді і тільки тоді, коли х< 2 або х>-2.


Слайд #47
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #47

ДЖОРДЖ БУЛЬ(1815-1864 гг.)
Дж.Буль автор известный произведений «Математический анализ логики»(1847г.)
Основной труд Дж. Буля «Исследование законов мысли», в ней представлен раздел логики- алгебра высказываний.
В 1844 г. Буль получает золотую медаль за работ по математическому анализу.
БиографияДж. Буль.doc


Слайд #48
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #48

БУЛЕВА АЛГЕБРА
Правила сложения (дизъюнкция) в булевой алгебре выглядят так:
0 + 0 = 0
1 + 0 = 1
0 + 1 = 1
1 + 1 = 1
Сложение обозначается «или», «+», «v».
1.        Умножение классов, обозначился «·» и в настоящее время эта операция называется «конъюнкцией» или «пересечением» и обозначается символами «?» «&» «И»
 
Правила умножения (конъюнкция) булевой алгебре:
0 · 0 = 0
1 · 0 = 0
0 · 1= 0
1 · 1 = 1
Дополнение класса (инверсия), для обозначения класса используется «Â» «не» и называется операцией отрицанием.
Не 0 = 1
Не 1 = 0


Слайд #49
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #49

ОСНОВНОЙ ЗАКОН БУЛЯ
Основным законом алгебры Буля является закон идемпотентности, в соответствии с которым исключаются все коэффициенты и показатели степеней.
А+А+А+А=А
А·А·А=А
если заменить символ А на 2, то в булевой алгебре будет:2 + 2 = 2
Точно также и умножение :
А·А·А·А = А 2·2=2


Слайд #50
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #50

ВОПРОСЫ
    1.В академии какого философа учился и работал Аристотель?
   2.Кто был воспитанником у Аристотеля?
   3.Как называлось школа, которую создал Аристотель?
  4.В каком городе находился университет, который он закончил tЛейбниц?
   5.Кто из ученых ввел символы для обозначения высказываний?
  6.Кому принадлежит идея логического исчисления?
  7.В каких годах жил и работал Джордж Буль?
   8.В каком году вышла в свет книга «Исследование законов мысли»?
.      9.Как записывается закон идемпотентности?
10.Какие основные булевы операции вы знаете? Запишите в тетрадь правила логического сложения, умножения, отрицания.


Слайд #51
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #51

ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ


Слайд #52
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #52

ЛОГИКА– это наука о формах и способах мышления
Аристотель отделил формы мышления от его содержания
Логика позволяет строить формальные модели окружающего мира, отвлекаясь от содержательной стороны.
Мышления всегда существует в каких – то формах – это понятие, высказывание, умозаключение.


Слайд #53
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #53

ПОНЯТИЕ – это форма мышление, которая фиксирующая основные, существенные признаки объекта.
Понятие имеет две стороны: содержание и объем.
Содержание это совокупность признаков объекта.
Объем – это совокупность (количество объектов ) на которые эти признаки распространяются.


Слайд #54
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #54

ВЫСКАЗЫВАНИЕ – это форма мышления. В которой что-либо утверждается или отрицается о свойствах реальных предметов и отношениях между ними. Высказывание может быть истинно или ложно.
Свое понимание окружающего мира человек формулирует в форме высказываний.(суждений, утверждений). Высказывание строиться на основе понятий и по форме является повествовательным предложением. Высказывание об объекте может быть истинным или ложным.
Высказывание не может быть вопросительным или повелительным т.к. оценка истинности или ложности невозможна. Истинность является величиной относительной, и завесит от многих причин и обстоятельств.
Ссылка:формы_мышлен.doc


Слайд #55
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #55

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – это форма мышления, с помощью которой из одного или нескольких суждений может быть получено новое суждение (заключение).
Умозаключение позволяет на основе известных фактов, выраженных в форме высказываний, получить заключение, т.е. новое знание.(геометр. док-ва)
Посылками умозаключения могут быть только истинные суждения, тогда заключение будет истинным, в противном случае можно прийти к ложному умозаключению.(по подробнее можно прочесть по гиперссылке формы_мышлен.doc


Слайд #56
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #56

ВОПРОСЫ
1  Определение формы понятие.
2  Чем характеризуется понятие?
3  Придумайте примеры понятий об объектах: квадрат, стол, вода.
4  Определение высказывания.
5  Какие значения принимает высказывание ?
6  Может ли суждение высказанное в повелительной форме являться высказыванием? Привести пример.
7  Придумайте и запишите в тетрадь простые высказывания.
8 Придумайте и запишите в тетрадь сложные высказывания.


Слайд #57
Презентація на тему «Елементи математичної логіки» - Слайд #57

Домашнее задание
годная
горячо
1
Бракова-нная
Придумайте слова противоположные по смыслу. Занесите эти слова в таблицу.
В булевой алгебре используется численное обозначение:1 и 0. Цифрой «1» обозначим состояние «горячо», а «0» - состояние «холодно». Продолжите заполнение таблице, где «1» и «0» означает не количественное отношение, а только символизирует два возможных конкретных состояния.


Завантажити презентацію