Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» - Слайд #1

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
Причини і передумови розгортання Національно-визвольної війни середини XVII ст. Богдан Хмельницький


Слайд #2
Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» - Слайд #2

Передумови повстання
1. Засилля в Україні польських земле –
власників.
2. Формування української нації.
3. Перетворення козацтва на провідну
політичну силу українського суспіль –
Ства.


Слайд #3
Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» - Слайд #3

Причини повстання
1. Посилення соціально-економічного визиску
селян, міщан, козаків.
2. Загострення релігійних утисків православного
населення.
3. Нехтування польською владою станових інте –
ресів козацтва.


Слайд #4
Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» - Слайд #4

Періодизація Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
1648 – 1649 рр.
1650 – 1653 рр.
1654 – 1655 рр.
1656 – 1657 рр.


Слайд #5
Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» - Слайд #5

Характер, завдання і рушійні сили війни
а) війна як Національно-визвольна, спрямована проти польсько
– шляхетського панування, і одночасно антифеодальна, спря -
мована проти феодально - кріпосницького ладу;
б) селяни вбачали визволення від тяжкого економічного стано -
вища; міщани чекали ліквідації сваволі королівських намісників
та урядників; козацька старшина, шляхта та православне ду-
ховенство вибороти право мати своїх підданих;
в) основна сила – українське селянство, козацькі низи, міська
біднота, частина нижчого духовенства.


Слайд #6
Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» - Слайд #6

Ватажок, який очолив визвольну війну
Важливим чинником, що впли-
вав на виникнення й поширен-
ня визвольного руху, стала
можливою завдяки появі лю –
дини, яка була здатна очоли –
ти її. Такою людиною став
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.


Слайд #7
Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» - Слайд #7

Соратники Б. Хмельницького


Слайд #8
Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» - Слайд #8

Життя і діяльність Б. Хмельницького
Б. Хмельницький родився 27 грудня 1595 р. на хуторі Суботів. Бог -
дан успадкував від своїх батьків гордість і непокору, холодний ро-
зум, здатність приймати оптимальні рішення, а ще – великі здібності
до навчання. Початкову школу здобув удома та в школі при одному
З київських монастирів. У Львівському єзуїтському колегіумі грутов-
но вивчив латинську й польську мови. Залишився вірний православ -
ній вірі. Після навчання молодий Богдан вступає до Чигиринської ко-
зацької сотні. У вересні 1620 року у битві під Цецорою загинув бать-
ко, а сам потрапив у полон. Після полону Хмельницький опинився на
Запорожжі. Брав участь у повстанні 1625 року. Потім одружився на
Ганні Сомко. Користувався великим авторитетом серед козаків. Так
поступово сформувався політик і полководець, творець держави.


Слайд #9
Презентація на тему «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» - Слайд #9

Напередодні великого зрушення
Свавілля польських магнатів та шляхти наростало. На собі від-
чув Б. Хмельницький. Чигиринський підстароста Д. Чаплинсь –
кий задумав привласнити собі хутір Суботів, родову маєтність
Б. Хмельницького. Наприкінці 1646 р. в одній із сутичок з тата –
рами неподалік Чигирина поляки намагалися вбити Б. Хмель –
ницького, рубонувши його шаблею, ніби татарина. Чаплинсько-
му вдалося привласнити хутір Суботів. Хмельницький марно
шукав захисту з боку уряду. На його скаргу король порадив са-
мотужки звести рахунки з Чаплинським. Та Б. Хмельницький
разом із впливовими козаками вже готував повстання проти
польсько-шляхетської сваволі в Україні.