Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #1

Здоров'я людини і навколишнє середовище


Слайд #2
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #2

План
Аналіз стану здоров'я людей в Україні.
Залежність стану здоров'я людей від рівня забруднення навколишнього середовища та інших чинників.
Соціально-економічне становище і техногенно-екологічна ситуація в Україні та їх вплив на здоров'я людей.


Слайд #3
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #3

Вступ
Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) здоров`я є станом повного соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних вад.


Слайд #4
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #4

Аналіз стану здоров'я людей в Україні
На сьогодні стан здоров`я населення України можна вважати кризовим:
з 1991 р. смертність в країні перевищує народжуваність;
середня тривалість життя, очікувана при народженні, є чи не найнижчою за всі останні десятиліття;
різниця у середній тривалості життя при народженні між чоловіками і жінками у багатьох регіонах країни досягає 10 і вище років, що перевищує біологічну розбіжність і відображає надсмертність чоловіків. Причинами кризи є:· відсутність у значної частини населення навичок здорового способу життя;· деструкція суспільства і незадовільне матеріальне становище населення;· негативний вплив навколишнього природного середовища;· не завжди достатня і доступна медична допомога.


Слайд #5
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #5

Складові формування здоров`я:
спосіб життя - до 50%,
вплив навколишнього середовища - до 20%,
генетичного компонента (спадковість) - до 20%,
доступність і якість медичної допомоги - до 10%.


Слайд #6
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #6

Спосіб життя
Під способом життя більшістю розуміється стійкий, що склався в певних суспільно - екологічних умовах спосіб життєдіяльності людини, що виявляється в нормах спілкування, поведінки, складі мислення.
Спосіб життя сучасної людини не відповідає здоровому способу життя. Характеризується гіподинамією, переїданням, інформаційною перегруженістю, психоемоційним перенапруженням, зловживанням лікарськими препаратами, що приводить в кінцевому рахунку до розвитку так званих хвороб цивілізації.  Хвороби сучасної людини обумовлені насамперед його способом життя і повсякденною поведінкою.
  Фактори способу життя:  Режим життя;  Рухова активність;  Харчування; Звички; Культура здоров'я.


Слайд #7
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #7

Здоровий спосіб життя
Найбільш повно взаємозв'язок між способом життя і здоров'ям виражається в понятті «здоровий спосіб життя».Здоровий спосіб життя об'єднує все, що сприяє виконанню людиною професійних, громадських і побутових функцій в оптимальних для здоров'я умовах і виражає орієнтованість особистості в напрямку формування, збереження і зміцнення як індивідуального, так і суспільного здоров'я.
Здоровий спосіб життя як система складається з трьох основних взаємопов'язаних і взаємозамінних елементів, трьох культур: культури харчування, культури руху та культури емоцій. 


Слайд #8
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #8

Культура харчування
У здоровому способі життя харчування є визначальним, системо-утворюючим, воно робить позитивний вплив і на рухову активність, і на емоційну стійкість. При правильному харчуванні їжа найкращим чином відповідає природним технологіям засвоєння харчових речовин, вироблених в ході еволюції. Натуральна рослинна їжа (овочі, фрукти, горіхи, мед) повною мірою відповідає цим вимогам, а тваринну їжу слід віднести до аварійної.


Слайд #9
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #9

Культура руху
Оздоровчим ефектом володіють тільки аеробні фізичні вправи (ходьба, плавання, біг) у природних умовах. Вони включають в себе сонячні та повітряні ванни, очищають і гартують водні процедури.


Слайд #10
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #10

Культура емоцій
 Негативні емоції мають величезну руйнівну силу, позитивні емоції зберігають здоров'я, сприяють успіху.


Слайд #11
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #11

Фактори навколишнього середовища
До факторів зовнішнього середовища, що робить вплив на організм, слід віднести: енергетичні впливу (включаючи фізичні поля), динамічний і хімічний характери атмосфери, водний компонент , фізичні, хімічні та механічні характеристики поверхні Землі, характер біосистем місцевості і їх ландшафтних сполучень; збалансованість і стабільність кліматичних і пейзажних умов і ритму природних явищ.
В наслідок збільшенням рівня забруднення навколишнього середовища погіршується стан здоров'я людей, адже між навколишнім середовище та людьми існує взаємодія.


Слайд #12
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #12

Генетичний фактор
Під Генетичними факторами розуміється успадковані від найближчих родичів особливості забезпечення життєдіяльності, які укладені в генотипі даної людини.
Всі захворювання, пов'язані з генетичними факторами, можна умовно розділити на 3 групи:
хромосомні і генні хвороби
група спадкових хвороб проявляється в процесі індивідуального розвитку і обумовлена слабкістю певних спадкових механізмів
група пов'язана із спадковою схильністю, що при дії певних етіологічних факторів зовнішнього середовища може призвести до таких хвороб, як атеросклероз, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба.
Таким чином, генетичний фактор є дуже важливим у визначенні потенційного здоров'я, з яким народжується дитина.


Слайд #13
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #13

Медичне забезпечення
Пов'язане з діяльністю медичних закладів і в плані попередження хвороби велика роль належить профілактиці.
I рівень профілактики спрямований на всіх, в плані підвищень захисних сил організму;
II рівень спрямований на виявлення конституціональну схильність людини до певних захворювань, робота з групою ризику;
III рівень робота з хронічними хворими, в плані попередження рецидиву захворювань. Медичне забезпечення повинно обов'язково супроводжуватись власною активністю людини.


Слайд #14
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #14

Соціально-економічне становище
Нинішній соціально-економічний розвиток України супроводжується рядом негативних процесів - способом виробництва, забезпеченості життєдіяльності та здоров'я населення.


Слайд #15
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #15

Людина, насамперед істота суспільна, член певного суспільства. Зміна суспільних відносин приводить і до зміни морального й фізичного розвитку людини. Суспільний спосіб життя створює умови формування та реалізації способу життя особи. Тому здоров'я народу є «візитною карткою» соціально-економічної та культурної зрілості суспільства.


Слайд #16
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #16

Люди, які живуть у злиднях, незадовільних побутових умовах, значно частіше хворіють на легеневі, шлунково-кишкові, інфекційні й паразитарні недуги.


Слайд #17
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #17

Техногенно-екологічна ситуація в Україні
Недосконала структура господарства України десятиліттями формувалася без урахування об'єктивних потреб населення та екологічних можливостей її конкретних територій.


Слайд #18
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #18

Морально застаріле і фізично зношене устаткування обумовило інтенсивне використання енергії, води, інших ресурсів територій і практично неконтрольовані викиди забруднюючих речовин в усі компоненти природи.


Слайд #19
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #19

Сучасні тенденції розвитку народного господарства такі:використання потенційно небезпечних технологій і виробництв, істотне погіршення екологічних характеристик окремих регіонів, господарське освоєння територій з підвищеною загрозою природних катастроф.


Слайд #20
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #20

Висновок
Сучасне ставлення людини до навколишнього світу породжує зростання техногенних, екологічних, соціальних небезпек.
Забруднення повітря, води, ґрунтів, вирубка лісів і розорювання степів, ерозія - все це показник того, як мало ми ще знаємо і вміємо, якою ціною і за рахунок чого дістається нам наше матеріальне благополуччя.
Поки стратегія спілкування людини з природою будується за принципом: все для блага людини, важко добитися помітних успіхів у справі її охорони.


Слайд #21
Презентація на тему «Здоров’я людини і навколишнє середовище» - Слайд #21

Дякую за увагу!!!


Завантажити презентацію