Презентація на тему «Витрати підприємства»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Витрати підприємства» - Слайд #1

Презентація
на тему:
«Витрати підприємства»


Слайд #2
Презентація на тему «Витрати підприємства» - Слайд #2

Економічна характеристика витрат підприємства
У процесі своєї діяльності підприємство здійснює матеріальні та грошові витрати. Залежно від ролі, яку вони відіграють у процесі відтворення, їх поділяють на три групи:
Витрати, пов'язані з основною діяльністю підприємства. Це витрати на виробництво та реалізацію продукції, так звані поточні витрати, які відшкодовуються за рахунок виручки від реалізації продукції (послуг).
Витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, тобто на розширення та оновлення виробництва. Одноразові витрати на просте та розширене відтворення основних фондів, приріст оборотних коштів та формування додаткової робочої сили для нового виробництва. Джерелами фінансування цих витрат є амортизаційні відрахування, прибуток, емісія цінних паперів, кредити тощо.


Слайд #3
Презентація на тему «Витрати підприємства» - Слайд #3

Розрізняють витрати економічні та бухгалтерські. Економічні витрати – це всі види виплат постачальникам за сировину та матеріальні ресурси. Ці витрати складаються із зовнішніх (явних) та внутрішніх (неявних або імпліцитних). Зовнішні витрати – це платежі постачальникам матеріальних ресурсів, виплата заробітної плати, нарахування амортизації тощо. Ця група витрат і становитиме бухгалтерські витрати, які фактично відповідають витратам наших підприємств.
Внутрішні витрати мають неявний, імпліцитний характар, оскільки відображають використання ресурсів, що належать власнику підприємства у вигляді землі, приміщень, активів тощо, за які він формально не платить. Підприємець фактично здійснює ці витрати, але не в явній формі не в грошовій. Звідси бухгалтерські витрати - це різниця між економічними та імпліцитними витратами.


Слайд #4
Презентація на тему «Витрати підприємства» - Слайд #4

Поняття „економічні витрати" є загальноприйнятим, бухгалтерські – обчислюються на практиці для визначення реальної суми фактично здійснених витрат, оподаткованого прибутку тощо.
Витрати майже завжди здійснюються у натуральній та грошовій формі. Планування та облік витрат у натуральній формі має важливе значення для організації виробництва. Проте, для оцінки результатів виробництва необхідна грошова оцінка витрат.
Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 „Витрати".


Слайд #5
Презентація на тему «Витрати підприємства» - Слайд #5

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Якщо хоча б одна з умов визнання активів не виконується, актив не визнається, а витрати з придбання цього активу списуються у поточному періоді на „Інші операційні витрати«.


Слайд #6
Презентація на тему «Витрати підприємства» - Слайд #6

Із зменшенням активів виникають такі витрати:
списання матеріалів на виробництва продукції, для ремонту основних засобів, на адміністративні цілі;
списання основних засобів, нематеріальних активів, МШП, що стали непридатними;
нарахування амортизації;
втрати від знецінення запасів;
нестачі запасів (товарів, готової продукції, комплектуючих виробів, сировини);
належні до сплати або сплачені штрафи, пені, неустойки;
нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, яка не сплачена;
благодійні внески.


Слайд #7
Презентація на тему «Витрати підприємства» - Слайд #7

Зобов'язанням є заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють економічні вигоди.
До витрат, що збільшують зобов'язання, належать такі нарахування:
заробітної плати працівникам підприємства, які перебувають з ним у трудових відносинах;
податків, зборів, обов'язкових платежів;
відрахувань на страхування;
орендної плати, комунальних послуг, витрат зв'язку, послуг реклами;
послуг сторонніх організацій (медичних, консультаційних, юридичних, аудиторських).


Завантажити презентацію