Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #1

Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні, фінансові ресурси та технології
Підготувала
Вакарова Валентина


Слайд #2
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #2

Національна економіка – економічно і організаційно єдина система взаємоповязаних галузей і сфер діяльності людей.


Слайд #3
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #3

Сталий розвиток – розвиток, що забезпечує стабільне економічне зростання і не допускає деградаційних змін довкілля, забезпечує потреби сучасних і майбутніх поколінь.


Слайд #4
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #4

Економічний потенціал країни характеризує можливості національної економіки
виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства. ЦІ можливості дають всі наявні в країні ресурси — виробничі, матеріальні, трудові, природні, фінансові, науково-технічні, інформаційні та ін. 


Слайд #5
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #5

СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПРИРОДНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ТУДОВИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ФІНАНСОВИЙПОТЕНЦІАЛ
НАУКОВИЙПОТЕНЦІАЛ
ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ


Слайд #6
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #6

Природний потенціал — це сукупність наявних і тих, що можуть бути мобілізовані, природних ресурсів у поєднанні з природніми умовами, які впливають на економічну діяльність та використовуються чи можуть бути використані у процесі виробництва економічних благ.
 Трудовий потенціал — це кількість та якість наявних трудових ресурсів з урахуванням можливості їх збільшення при поточному рівні розвитку науки і техніки. 
Фінансовий потенціал країни визначається сукупністю грошових фондів підприємств, громадян, держави.
Виробничий потенціал формується основними виробничими фонда­ми, до яких входять будівлі, споруди, трубопроводи, машини, устаткування тощо.


Слайд #7
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #7

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ТРУДОВІ РЕСУРСИ
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ


Слайд #8
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #8

Трудові́ ресу́рси  — це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.


Слайд #9
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #9

ТРУДОВІ РЕСУРСИ(Працездатне населення)
Еконмічно активне
населення
Еконмічно неактивне
населення
Непрацюючі
пенсіонери та інваліди
Безробітні
Зайняті у всіх секторах економіки


Слайд #10
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #10

Земе́льні ресу́рси (у ранішній географічній літературі — поземе́лля) — частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
Земельні ресурси — сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільськомута лісовому господарстві.


Слайд #11
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #11

Країни та регіони неоднаково забезпечені земельними ресурсами, особливо це стосується сільськогосподарських земель. На Євразію припадає 59% світової ріллі, на Північну та Центральну Америку — 15%, на Африку — 15%, на Південну Америку — 8%, на Австралію — 3%. Більша частина (80%) світової ріллі розміщена в посушливій зоні. Найбільша частка пасовищ — у країнах Африки (24%) та Азії (18%)[1].


Слайд #12
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #12

Фінансові ресурси — це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Формуються за рахунок створення підприємства, власних та прирівняних до них коштів, мобілізуються на фінансовому ринку, надходять у порядку розподілу грошових надходжень.


Слайд #13
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #13

Класифікаційні ознаки фінансових ресурсів:
За джерелом:
набуті
За використанням:
матеріалізовані
грошові
За формою реалізації:
матеріальні
нематеріальні
фінансові


Слайд #14
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #14

Джерела фінансових ресурсів
Внутрішні
Зовнішні
Власні
Залучені
Позикові
статутний капітал
додатковий капітал
чистий прибуток
автоматизаційні відрахування
благодійні надходження
цілоьве фінансування з бюджету
іноземні інвестиції
лізинг
факторинг
Інші
довгострокові кридити та позики
короткострокові кридити та позики


Слайд #15
Презентація на тему «Виробничий потенціал національної економіки» - Слайд #15

Якщо взяти всі складові економічного потенціалу України, особливо інтелектуальні здібності української нації, наша держава посідає за його величиною 3 місце у світі. Вона реально поступається лише Китаю( 1-е місце) і США ( 2-е місце).


Завантажити презентацію