Презентація на тему «Види популяції»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Види популяції» - Слайд #1

Види популяції


Слайд #2
Презентація на тему «Види популяції» - Слайд #2

Популяція
Популяція — сукупність організмів, що займають обмежений ареал (територія поширення якогось об'єкта або явища), мають спільне походження за фенотипом та географічно ізольовані від інших популяцій даного виду. Ріст популяції — співвідношення між народжуваністю і смертністю.
В еволюційній теорії популяція - група особин, здатна до більш-менш сталого самовідтворення (як статевого, так і безстатевого). Вона відособлена (зазвичай географічно) від інших груп, з представниками яких (при статевій репродукції) потенційно можливий генетичний обмін. З точки зору популяційної генетики популяція - це група особин, в межах якої ймовірність схрещування у багато разів перевершує ймовірність схрещування з представниками інших подібних груп. Зазвичай говорять про популяції як про групи в складі виду або підвиду.


Слайд #3
Презентація на тему «Види популяції» - Слайд #3

Популяції притаманні:
- спільність еволюційної долі;
- здатність до невизначено тривалого (в еволюційному масштабі часу) існування;
- наявність займаної території;
- формування генетичної системи, що характеризується вільним, заснованим на випадковому, рівноможливому поєднанні всіх типів гамет, схрещування особин всередині популяції (панміксія), значна ізольованість від інших популяцій;
- адаптивне реагуванням на зовнішні впливи як цілого;
- наявність специфічного екологічного гіперпростору (екологічної ніші).


Слайд #4
Презентація на тему «Види популяції» - Слайд #4

Популяція поділяється на 3 види:
- Елементарна (локальна) популяція
- Екологічна популяція
- Географічна популяція


Слайд #5
Презентація на тему «Види популяції» - Слайд #5

Елементарна (локальна) популяція - сукупність особин виду, що займають невелику ділянку однорідної території. В залежності від характеру умов у біогеоценозі будь-який вид розпадається на кілька елементарних популяцій. Чим одноманітніші умови, тим менша кількість елементарних популяцій у кожного виду. У природі особини елементарних популяцій часто змішуються, тому кордони між ними стираються.


Слайд #6
Презентація на тему «Види популяції» - Слайд #6

Екологічна популяція - сукупність елементарних популяцій, приурочених до конкретних біогеоценозів. Ці популяції слабко ізольовані одна від одної і обмін генетичною інформацією між ними відбувається досить часто, але рідше, ніж між елементарними популяціями.


Слайд #7
Презентація на тему «Види популяції» - Слайд #7

Географічна популяція - сукупність екологічних популяцій, що охоплює групи особин одного виду, які заселяють територію з географічно однорідними умовами. Чітко розмежовані одна від одної і відносно ізольовані. Вони різняться між собою плодовитістю, розмірами особин, екологічними, фізіологічними, поведінковими та іншими особливостями. У природі межі і розміри популяцій визначаються не стільки особливостями територій, скільки властивостями особин однієї популяції.


Завантажити презентацію