Презентація на тему «Влада та її характеристика»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #1

Влада та її характеристика
Підготувала
Чайка Ірина
учениця 10-А класу


Слайд #2
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #2

ВЛАДА
Влада – це здатність і можливість здійснювати свою волю, чинити вирішальний вплив на діяльність, поведінку людей за допомогою певних засобів, зокрема авторитету, права, насильства.


Слайд #3
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #3

ТЛУМАЧЕННЯ ВЛАДИ
Телеологічний напрям. Влада – це здатність досягати результату, поставленої мети.
Біхевіористський напрям трактує владу як особливий тип поведінки при якому одні люди командують, управляють іншими, а інші підкоряються.
Психологічні інтерпретації влади виходять з того що витоки влади існують у свідомості і підсвідомості людей.
Структурно-функіоналістські інтерпретації влади розглядають її як властивість соціальної організації, як спосіб самоорганізації людської спільності, заснованої на доцільності розподілу функцій управління і виконання.


Слайд #4
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #4

Поняття і види влади
Влада – явище соціальне. Соціальна влада присутня скрізь, де є усталені об'єднання людей.
У широкому значенні влада – завжди вольові відносини.
Основними компонентами влади є її суб'єкт, об'єкт, засоби (ресурси) і процес, що призводить до руху всі її елементи.
Влада означає відносини залежності між людьми: з одного боку, нав'язування волі, з іншого - підкорення їй.


Слайд #5
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #5

Політична влада — це особливий вид соціальної влади, за допомогою якої реалізуються життєво важливі інтереси впливових соціальних груп.
Особливості політичної влади:
Здатність, готовність суб'єкта влади виявити політичну волю.
Охоплення всього політичного простору взаємодією різних політичних суб'єктів.
Наявність політичних організацій, через які суб'єкт політичного волевиявлення здійснює політичну діяльність.
Осмислення політичного інтересу і політичних потреб.
Забезпечення соціального панування в суспільстві суб'єкта політичної влади.
Різноманітність ресурсів


Слайд #6
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #6

Державна влада — це така форма суспільної влади, яка виражає волю економічно і політично панівної спільноти і спирається на спеціальний апарат примусу, має монопольне право видавати закони й інші розпорядження, обов'язкові для всього населення.


Слайд #7
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #7

Характерними особливостями державної влади є:
публічність - виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї діяльності (казенне майно, власні прибутки, податки);
верховенство - юридично уособлює загально-обов'язкову волю всього суспільства, має у своєму розпорядженні монопольне право видавати закони і спиратися на апарат примусу як на один із засобів дотримання законів та інших правових актів;
універсальність - поширює владні рішення, які є загальнообов'язковими поширюється на всіх осіб (фізичних, юридичних), що перебувають на території держави (виключення: наприклад, іноземні дипломати); 
суверенність - відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін.). Вона незалежна від них і має виключне монопольне становище у сфері державних справ;
має монопольне право оподатковування певних осіб, що перебувають на території держави ( для формування бюджету);
видає нормативно-правові акти.
легітимна влада — юридичне (конституційне) обгрунтована і визнана народом країни, а також світовою спільнотою. Наприклад, представницькі органи набувають легітимності в результаті проведення виборів, передбачених і регламентованих законом.
легальна влада — узаконена у своїй діяльності, в тому числі у застосуванні сили в межах держави (наявність спеціально створених органів для утримання влади і втілення її рішень у життя). Легальність — це юридичне вираження легітимності: здатність втілюватися в нормах права, функціонувати в межах закону.


Слайд #8
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #8

Соціальна влада — здатність та можливість індивіда або колективу впливати на волю, поведінку й діяльність людей за допомогою різноманітних засобів (авторитету, переконання, насильства, примусу тощо).


Слайд #9
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #9

Поділ влади
Поділ влади – характерна для демократичної держави система функціонування влади, згідно з якою законодавча, виконавча і судова влади здійснюються різними державними органами та різними посадовими особами.
Один з перших поділив владу на законодавчу, виконавчу і судову французький політичний мислитель Ш.-Л. Монтеск'є, ще на початку ХУІІІ століття. Він вважав, що основою нормального функціонування державного апарату є незалежність цих трьох гілок одна від одної.


Слайд #10
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #10

Поділ влади
Поділ влади – характерна для демократичної держави система функціонування влади, згідно з якою законодавча, виконавча і судова влади здійснюються різними державними органами та різними посадовими особами.
Один з перших поділив владу на законодавчу, виконавчу і судову французький політичний мислитель Ш.-Л. Монтеск'є, ще на початку ХУІІІ століття. Він вважав, що основою нормального функціонування державного апарату є незалежність цих трьох гілок одна від одної.


Слайд #11
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #11

Законодавча Влада —це
одна з гілок державної влади, головною функцією якої є законотворчість і організація контролю за дотриманням чинного законодавства усіма структурами держави, об'єднаннями громадян і громадянами.
Органи законодавчої влади — державні органи, діяльність яких полягає в прийнятті, зміні або скасуванні законів.


Слайд #12
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #12

Верховна Рада (Україна)
Верховна Рада (Україна)


Слайд #13
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #13

Федеральні збори (Рада Федерації та Державна дума)


Слайд #14
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #14

Скупщина (Сербія)


Слайд #15
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #15

Стортинг (Норвегія)


Слайд #16
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #16

Генеральні Кортеси (Іспанія)


Слайд #17
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #17

Дім Народних Зборів (Китай)


Слайд #18
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #18

Парламент (Велика Британія)


Слайд #19
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #19

Парламент (Франція)


Слайд #20
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #20

Бундестаг (Німеччина)


Слайд #21
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #21

Державна Рада (Японія)


Слайд #22
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #22

Національний Конгрес (Аргентина)


Слайд #23
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #23

Національний Конгрес (Бразилія)


Слайд #24
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #24

Грецький парламент


Слайд #25
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #25

Риксдаг (Швеція)


Слайд #26
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #26

Конгрес США


Слайд #27
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #27

Виконавча влада - це
одна з трьох гілок державної влади, котра організовує і спрямовує внутрішню і зовнішню діяльність держави, забезпечує здійснення втіленої в законах волі суспільства, охорону прав і свобод людини. Виконавча влада охоплює всю державну діяльність, яка не відноситься ні до законодавчої, ні до судової влади, становить широку сукупність державних органів і установ, які здійснюють владно-політичні та управлінські функції у відповідній сфері та забезпечують реалізацію прийнятих законів на всій території держави.


Слайд #28
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #28

Система органів виконавчої влади


Слайд #29
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #29

Кабінет міністрів України


Слайд #30
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #30

Повноваження Кабінету Міністрів України:
забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність д-ви, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання КУ і законів України, актів Президента України;
вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
розробляє і здійснює загальнодержавні програми tекономічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами держ. власності;
розробляє проект закону про Державний бюджет України;
здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності інаціональної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу КабМіну України;


Слайд #31
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #31

Судова влада – це
одна з трьох гілок державної влади, необхідна умова реалізації принципу поділу влади, покликана запобігати можливості змови чи протистояння двох інших гілок влади, створювати перепони на шляху виникнення диктатури.


Слайд #32
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #32

КОНСТИТУЦІЙНЙ СУД ВЕРХОВНИЙ СУД


Слайд #33
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #33

Основні принципи правосуддя в Україні:
незалежність судів і суддів і підпорядкування їх лише Конституції України та Законам України;
рівність громадян перед судом і законом;
право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу;
загальність судочинства;
недоторканість суддів;
гласність судочинства;
презумпція невинності;
підтримка державного звинувачен- ня в суді прокурором;
обов'язковість судових рішень;
недоступність зворотної сили закону.


Слайд #34
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #34

Європейський суд


Слайд #35
Презентація на тему «Влада та її характеристика» - Слайд #35

Суд Великобританії