Презентація на тему «Статистика» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #1

Статистика
Підготували:учениці 42 групиГерасименко Вікторія
та Кириченко Поліна


Слайд #2
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #2

Протягом багатьох століть статистика виступала як необхідний і ефективний інструмент державного управління, являючись головним інформаційним джерелом статистичних даних для управлінських, науково-дослідних і практичних потреб різних структур, організацій і населення.


Слайд #3
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #3

Статистика — наука, яка вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів.


Слайд #4
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #4

Термін "статистика" походить від латинського слова "status" (статус), що в перекладі означає положення, стан явищ. Від кореня цього слова утворилось італійське слово "stato" (стато) - держава. Осіб, що володіли знаннями про устрій і стан справ у різних державах, тобто державних діячів, політиків називали "statista" (статиста). Від цього ж кореня утворився іменник "statistika" (статистика - певна сума знань, відомостей про державу).


Слайд #5
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #5

Термін "статистика" походить від латинського слова "status" (статус), що в перекладі означає положення, стан явищ. Від кореня цього слова утворилось італійське слово "stato" (стато) - держава. Осіб, що володіли знаннями про устрій і стан справ у різних державах, тобто державних діячів, політиків називали "statista" (статиста). Від цього ж кореня утворився іменник "statistika" (статистика - певна сума знань, відомостей про державу).


Слайд #6
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #6

Теоретичною основою статистики є економічна теорія (політична економія, макро- і мікроекономіка), яка формує і досліджує закони розвитку соціально-економічних явищ, з'ясовує їх природу і значення у житті суспільства.


Слайд #7
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #7

Статистична сукупність — це маса однорідних в певному відношенні елементів, які мають єдину якісну основу, але різняться між собою певними ознаками і підлягають певному закону розподілу.
Однорідна сукупність — якщо одна чи декілька ознак, що вивчаються, є загальними для всіх одиниць.
Різнорідна сукупність об'єднує явища різного типу.
Основні поняття (категорії) статистики


Слайд #8
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #8

Одиниця сукупності — це первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації і є основою обліку.
Ознака — властивість окремої одиниці сукупності.
Якісні ознаки виражаються в вигляді понять, визначень, які характеризують їхню суть, стан або якість.
Кількісні ознаки виражають окремі значення якісних ознак у числовому виразі.
Дискретні — ознаки, виражені окремими цілими числами, без проміжних значень.
Неперервні — ознаки, що можуть набувати будь-яких значень у певних чисел.


Слайд #9
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #9

Прямі — характеризують об'єкт дослідження безпосередньо.
Непрямі — ознаки, що не належать безпосередньо досліджуваному об'єкту (чи сукупності), а які належать іншій сукупності, що входить в дану.
Багатоваріантні — перш за все характеризуються рангами (шкалою рангів) від більшого до меншого.
Альтернативні — взаємовиключаючі значення: так-ні, позитивне-негативне.
Інтервальні — це ознаки, які характеризують результат процесів.
Моментні — характеризують об'єкт в певний момент часу.


Слайд #10
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #10

Окремі значення кількісних ознак називаються варіантами.
Первинні варіанти характеризують одиницю сукупності в цілому: абсолютні значення, виміряні, розраховані.
Вторинні варіанти (похідні, розрахункові) — дані, що неможливо перевірити, оскільки вони взяті з певних джерел.


Слайд #11
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #11

Статистичні показники — це числа в сукупності з набором ознак, що характеризують обставини, до яких вони відносяться, що, де, коли, і яким чином підлягають вимірюванню. Статистичний показник — це кількісна характеристика соціально-економічних явищ і процесів в умовах якісної визначеності.
Статистичні дані — це сукупність показників, отриманих внаслідок статистичного спостереження або обробки даних.
Статистична закономірність — це закономірність, в якій необхідність пов'язана в кожному окремому явищі з випадковістю, і лише в сукупності явищ виявляє себе як закон.
Система статистичних показників — це сукупність статистичних показників, які відображають взаємозв'язки, які об'єктивно існують між явищами.


Слайд #12
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #12

Метод статистики (статистична методологія)— це сукупність прийомів, користуючись якими статистика досліджує свій предмет. Метод статистики включає в себе три групи методів: метод масових спостережень, метод угруповань, метод узагальнюючих показників.
Метод статистики


Слайд #13
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #13

Доцільно виділити три види наукової й прикладної діяльності в області статистичних методів аналізу даних (по ступені специфічності методів, сполученої із заглибленістю в конкретні проблеми):
а) розробка й дослідження методів загального призначення, без обліку специфіки області застосування;
б) розробка й дослідження статистичних моделей реальних явищ і процесів відповідно до потреб тієї або іншої області діяльності;
в) застосування статистичних методів і моделей для статистичного аналізу конкретних даних.
Класифікація статистичних методів


Слайд #14
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #14

Математична статистика - це розділ математики, присвячений вивченню закономірностей, що мають місце в масових явищах і математичних сукупностях. Зміст математичної статистики складають математичні методи систематизації, обробки і аналізу масових статистичних даних незалежно від їхнього якісного змісту.


Слайд #15
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #15

Карл Пірсон, фундатор математичної статистики


Слайд #16
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #16

Специфіка математичної статистики як особливої наукової дисципліни полягає в тому, що вона розглядає сукупності незалежно від їх конкретної природи і змісту, в яких варіація визначається випадковими причинами, розглядає їх як абстрактно-математичні сукупності.


Слайд #17
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #17

статистичні ряди розподілу та їх характеристики
оцінка параметрів розподілу
перевірка статистичних гіпотез
дисперсійний і кореляційний аналіз
Найважливіші розділи математичної статистики


Слайд #18
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #18

Отже, статистика - комплекс навчальних дисциплін, які забезпечують оволодіння статистичною методологією дослідника масових соціально-економічних явищ і процесів з метою виявлення закономірностей їх розвитку в конкретних умовах місця і часу.
Висновок


Слайд #19
Презентація на тему «Статистика» (варіант 1) - Слайд #19

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію