Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 7)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 7) - Слайд #1

Ринок праці


Слайд #2
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 7) - Слайд #2

Ринок праці – це система суспільних взаємовідносин,
пов'язаних із купівлею та продажем товару.
Суб'єкти ринку праці


Слайд #3
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 7) - Слайд #3

По відношенню до праці усе населення країни можна поділити на 2 категорії:


Слайд #4
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 7) - Слайд #4

По відношенню до праці усе населення країни можна поділити на 2 категорії:


Слайд #5
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 7) - Слайд #5

Кон'юнктура ринку праці – це співвідношення попиту і пропози-
ції праці на певний період,яке визначає ставки заробітної плати на
конкретні види праці та рівень зайнятості населення.
Кожен тип ринкової кон'юнктури властивий тому чи
іншому регіонові або сфері застосування праці, утворюючи в сукуп-
ності загальний ринок праці в країні.


Слайд #6
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 7) - Слайд #6

Співвідношення попиту на робочу силу та її пропозиції складається
під впливом конкретної економічної та соціально-політичної ситуації,
зміни ціни робочої сили ( оплати праці), рівня реальних доходів на-
селення.
З рисунка видно,що у міру зниження
Рівня реальної заробітної плати(ціни
Робочої сили), попит на робочу силу з
Боку роботодавців і відповідно зайня-
тість зростають. Зростання реальної
заробітної плати супроводжується
збільшенням пропозиції робочої сили.
У точці перетину цих кривих попит і
Пропозиція робочої сили збігаються,
Тобто виникає рівновага на ринку праці.
Якщо ціна робочої сили вища від рівно-
Важної, виникає безробіття, якщо ниж-
ча- дефіцит працівників.


Слайд #7
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 7) - Слайд #7

Сегментація ринку праці – це поділ працівників і робочих місць на
замкнуті сектори, зони,які обмежують мобільність робочої сили
своїми рамками.
Ознаки сегментації
ринку праці
Територіальне положення
Область, регіон,район,місто,село.
Демографічні характеристики
Статево-віковий і сімейний склад населення
Соціально-економічні характеристики
Рівень освіти, професійно-кваліфікаційний склад працівників, стаж роботи
Економічні критерії
Розподіл за фінансовим станом, за рівнем матеріальної забезпеченості
Психографічні показники
Особисті якості працівників, їх належність до певних верств і прошарків суспільства
Поведінкові характеристики
Мотивація зайнятості


Слайд #8
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 7) - Слайд #8

Система відносин на ринку праці складається з трьох основних компонентів:
відносини між найманим працівником і роботодавцем;
відносини між суб'єктами ринку праці і представниками (профспілки, асоціація роботодавців, служби зайнятості);
відносини між суб'єктами ринку праці і державою.