Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #1

Ринок капіталу
Підготувала учениця 11-Б класу
Побивайло Карина


Слайд #2
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #2

Ринок капіталів- це:
частина фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позиковий капітал.
система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення процесу відтворення
сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий капітал.
складова частина фінансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів, термін обертання яких перевищує 1 рік (фондовий ринок) і ринок середньо-і довгострокових банківських кредитів.


Слайд #3
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #3

Ринок капіталів сприяє:
зростанню виробництва і збільшенню товарообігу;
трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення;
відновленню основного капіталу
руху капіталів усередині країни


Слайд #4
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #4

Ринок капіталів сприяє:
зростанню виробництва і збільшенню товарообігу;
трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення;
відновленню основного капіталу
руху капіталів усередині країни


Слайд #5
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #5

Боргові ринки або ринки кредиту:
За допомогою фінансових інструментів суб'єкти господарювання беруть гроші в борг і використовують їх на свої потреби. Основними фінансовими інструментами на цих ринках є облігації, закладні та векселі, термін обігу яких перевищує 1 рік;


Слайд #6
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #6

Ринки акціонерного капіталу:
За допомогою акцій інвестори мають можливість об'єднати гроші, вкласти їх у певний проект, а прибутки розподіляти пропорційно до вкладених коштів.


Слайд #7
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #7

Міжнародний ринок капіталу:
На міжнародному ринку процеси купівлі-продажу товарів фінансового ринку регламентуються законами і нормативними актами з міжнародної торгівлі. Відповідальність за дотримання цих правил несе держава, суб'єкти якої виходять на світовий ринок.


Слайд #8
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #8

Міжнародний ринок капіталу:
На міжнародному ринку процеси купівлі-продажу товарів фінансового ринку регламентуються законами і нормативними актами з міжнародної торгівлі. Відповідальність за дотримання цих правил несе держава, суб'єкти якої виходять на світовий ринок.


Слайд #9
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #9

Учасниками ринку капіталів є:
первинні інвестори, якими є власники вільних фінансових ресурсів, що мобілізовані банками і перетворені у позиковий капітал
спеціалізовані посередники - кредитно-фінансові організації, що здійснюють безпосереднє залучення (акумуляцію) коштів, перетворення їх у позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам на зворотній основі за плату у формі відсотків;
позичальники - юридичні і фізичні особи, а також держава, що відчувають нестачу у фінансових ресурсах і готові заплатити спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними.


Слайд #10
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #10

Позиковий капітал - це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови повернення. Формою руху позикового капіталу є кредит, тому часто в економічній літературі ринок капіталів називають кредитним ринком. На ринку капіталів кредити надаються на термін понад рік.
Сьогодні найбільш розвиненим ринком капіталів є ринок СІНА. Йому притаманні наявність могутньої кредитної системи і розвиненого ринку цінних паперів, високий рівень нагромадження грошового капіталу, широка інтернаціоналізація, розгалуженість.


Слайд #11
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #11

Характеризуючи окремі види фінансових ринків за обома вищерозглянутими ознаками, слід відмітити, що ці види ринків тісно взаємопов'язані і функціонують в одному ринковому просторі. Так, всі види ринків, які обслуговують обіг різних за спрямованістю фінансових активів (інструментів, послуг), є одночасно складовою частиною як ринку грошей, так і ринку капіталів.


Слайд #12
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #12

Слід відмітити, що такий традиційний поділ фінансових ринків на ринок грошей і ринок капіталів у сучасних умовах їх функціонування носить дещо умовний характер. Ця умовність визначається тим, що сучасні ринкові фінансові технології та умови імітування багатьох фінансових інструментів передбачають відносно простий і швидкий спосіб трансформації окремих короткострокових фінансових активів у довгострокові та навпаки.


Слайд #13
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #13

Ринок капіталів пройшов еволюцію від зародження на ринку простого товарного виробництва у формі обігу лихварського капіталу до широкого розвитку ринку позикових капіталів на загальному ринку, на якому об'єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал.
В Україні ринок капіталів знаходиться на стадії зародження. Сьогодні діє дворівнева банківська система, формується ринок цінних паперів, розвиваються спеціалізовані кредитно-фінансові установи, але всі ці елементи необхідно зміцнювати та удосконалювати.


Слайд #14
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #14

Економічна роль ринку капіталів полягає в його спроможності об'єднати дрібні, розрізнені кошти і на основі цього активно впливати на концентрацію і централізацію виробництва та капіталу.
Ринок капіталів є також найважливішим джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів для уряду, корпорацій і банків. Якщо грошовий ринок надає високоліквідні кошти в основному для задоволення короткострокових потреб, то ринок капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах. Він охоплює оборот позикового і банківського капіталів, комерційного і банківського кредитів, а також функціонування кредитних аукціонів.


Слайд #15
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #15

Функціонування ринку капіталів дозволяє підприємствам вирішувати проблеми як формування інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестиційних проектів, так і ефективного фінансового інвестування (здійснення довгострокових фінансових вкладень).


Слайд #16
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #16

Ринок капіталів є сегментом фінансового ринку, особливою сферою фінансових відносин, що пов'язані з процесом забезпечення кругообігу позикового капіталу.
Фінансові активи, що обертаються на ринку капіталів, як правило, менш ліквідні, для них характерний найбільший рівень фінансового ризику і, відповідно, більш високий рівень дохідності.


Слайд #17
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #17

Таким чином, ринок капіталів забезпечує платоспроможність фінансової системи, максимальне узгодження загальногосподарських процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і за структурою.


Слайд #18
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 2) - Слайд #18

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію