Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #1

Ринкова структура: особливості різних ринків.
Іванова Валентина


Слайд #2
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #2

Ринок - це центральне явище економіки.tРинок - це об'єктивний факт, який бачить кожний, і що таке ринок, знає кожна домогосподарка, яка йде за покупками.tttАнтоніо Пезенті


Слайд #3
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #3

Як економічна категорія, поняття "ринок" вiдображає сутнiсть економiчних вiдносин, що виникають мiж суб'єктами економiчної системи (виробниками i покупцями) з приводу обмiну результатами i умовами (факторами) виробництва.
Економiчнi вiдносини завжди проявляються як економiчнi iнтереси (усвiдомленi людиною потреби, спонукальнi мотиви господарської дiяльностi). Тому ринок - поняття, яке вiдображає процес взаємодiї економiчних iнтересiв суб'єктiв господарської системи.
Отже, поняття "ринок" тотожне поняттю "ринковi вiдносини"


Слайд #4
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #4

Ринок функціонує за певних умов, які можна поділити на чотири групи:
 Економічні умови;
Соцiальнi умови ;
Правові умови ;
Соцiально-психологiчнi


Слайд #5
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #5

Розрізняють такі структурні ознаки класифікації ринків:
з точки зору економічного призначення об'єктів ринкових відносин;
з точки зору територіального підходу;
з точки зору конкретних видів характеристик товарів і послуг.


Слайд #6
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #6

Найбільш поширеним є розгляд структури ринку з точки зору економічного призначення об'єктів ринкових відносин:
ринок предметів споживання та послуг; 
засобів виробництва;
науково-технічних розробок та інформації;
фінансовий,
валютний,
праці (робочої сили) .


Слайд #7
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #7

 Існує і такий критерій розмежування ринку, як ступінь зрілості ринкових відносин:
розвинений ринок;
ринок, що формується;
ринки з різним ступенем обмежування конкуренції.


Слайд #8
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #8

Ринок можна характеризувати відповідно до чинного законодавства:
як легальний ;
нелегальний.


Слайд #9
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #9

Ринок предметів споживання і послуг.
Він безпосередньо відображає виробництво і споживання, попит і пропозицію товарів.
Матеріальне і нематеріальне виробництво має бути адекватним платоспроможному попиту населення. Якщо цієї рівноваги немає, то у суспільстві настає дисбаланс: не вистачає певної групи товарів споживання, з одного боку, і перевиробництво – з іншого.
Ринок через конкуренцію, ціни, прибуток, перелив капіталу та інші його механізми впливає на виробництво, змінюючи його структуру, ліквідує тим самим диспропорції в економіці та у сфері обігу.


Слайд #10
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #10

Структура ринку може бути охарактеризована за адміністративно-територіальною ознакою: 
місцевий ринок,
окремих територій,
регіонів,
країни,
ринок коаліцій різних країн,
світовий ринок.


Слайд #11
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #11

Ринок засобів виробництва:
 Як і будь-який товарний ринок, передбачає економічну і юридичну відповідальність за виконання контрактів та поставок.
Демонополізація цього сектора економіки, відтворення в ньому розвиненого конкурентного середовища відбуваються через розвиток різноманітних форм власності у всіх галузях економіки, у тому числі й тих, що виробляють і реалізують засоби виробництва.
Формування повноцінного ринку засобів виробництва передбачає створення такого його інституту, як товарна біржа, де укладають контракти між виробниками і споживачами, забезпечується співвідношення цін попиту і пропозиції.


Слайд #12
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #12

Ринок засобів виробництва:
 Як і будь-який товарний ринок, передбачає економічну і юридичну відповідальність за виконання контрактів та поставок.
Демонополізація цього сектора економіки, відтворення в ньому розвиненого конкурентного середовища відбуваються через розвиток різноманітних форм власності у всіх галузях економіки, у тому числі й тих, що виробляють і реалізують засоби виробництва.
Формування повноцінного ринку засобів виробництва передбачає створення такого його інституту, як товарна біржа, де укладають контракти між виробниками і споживачами, забезпечується співвідношення цін попиту і пропозиції.


Слайд #13
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #13

Ринок науково-технічних розробок та інформації :
Цей сектор ринкового народного господарства обслуговує всі сфери людської діяльності.
Формування ринку науково-технічних розробок та інформації передбачає переведення установ, що займаються цією діяльністю, на комерційні засади;створення тимчасових науково-технічних колективів, центрів поширення нової технології та передового досвіду;розвитку інформаційного забезпечення.
ри цьому зазначимо, що всі ці форми в умовах ринкових відносин мають бути ефективними, інакше зацікавленості замовника не буде.


Слайд #14
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #14

Ринок науково-технічних розробок та інформації :
Цей сектор ринкового народного господарства обслуговує всі сфери людської діяльності.
Формування ринку науково-технічних розробок та інформації передбачає переведення установ, що займаються цією діяльністю, на комерційні засади;створення тимчасових науково-технічних колективів, центрів поширення нової технології та передового досвіду;розвитку інформаційного забезпечення.
ри цьому зазначимо, що всі ці форми в умовах ринкових відносин мають бути ефективними, інакше зацікавленості замовника не буде.


Слайд #15
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #15

Фінансовий ринок
 характерна лише для розвиненої ринкової економіки і включає: ринок капіталів (інвестиційний ринок), ринок кредитів, ринок цінних паперів.
формується на основі коштів підприємств, організацій і населення й обслуговує оборот платіжних коштів, кредитів та цінних паперів.
У розвиненому конкурентному середовищі він створює гнучкий механізм мобілізації та перерозподілу вільних коштів для забезпечення фінансування витрат підприємстві організацій, істотного розширення можливостей вишукування необхідних фінансових ресурсів для виробничого і соціального розвитку.


Слайд #16
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #16

Фінансовий ринок
 характерна лише для розвиненої ринкової економіки і включає: ринок капіталів (інвестиційний ринок), ринок кредитів, ринок цінних паперів.
формується на основі коштів підприємств, організацій і населення й обслуговує оборот платіжних коштів, кредитів та цінних паперів.
У розвиненому конкурентному середовищі він створює гнучкий механізм мобілізації та перерозподілу вільних коштів для забезпечення фінансування витрат підприємстві організацій, істотного розширення можливостей вишукування необхідних фінансових ресурсів для виробничого і соціального розвитку.


Слайд #17
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #17

Валютний ринок― це такий специфічний ринок, де предметом купівлі – продажу є різні національні валюти.
Їхнє функціонування зумовлено розвитком зовнішньоекономічних зв'язків між різними країнами і необхідністю взаємних розрахунків .
У різних країнах залежно від стану розвитку економіки, ринкових відносин валютні операції можуть здійснювати різні суб'єкти.
За умов обмеженості ринку валюти це право надається лише державним установам під керівництвом і контролем центрального банку.
За умов повної конвертованості валютного ринку це право надається всім суб'єктам, які мають валютні банківські рахунки.


Слайд #18
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #18

Валютний ринок― це такий специфічний ринок, де предметом купівлі – продажу є різні національні валюти.
Їхнє функціонування зумовлено розвитком зовнішньоекономічних зв'язків між різними країнами і необхідністю взаємних розрахунків .
У різних країнах залежно від стану розвитку економіки, ринкових відносин валютні операції можуть здійснювати різні суб'єкти.
За умов обмеженості ринку валюти це право надається лише державним установам під керівництвом і контролем центрального банку.
За умов повної конвертованості валютного ринку це право надається всім суб'єктам, які мають валютні банківські рахунки.


Слайд #19
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #19

Ринок праці (робочої сили).
 Створення повноцінного ринку праці означає надання прав кожній людині на вільний продаж своєї робочої сили за власним бажанням і вибором на засадах трудового найму.
Такий вибір визначається суспільними потребами та індивідуальними можливостями, і тому заробітна плата працівників залежатиме від вартості робочої сили, попиту та пропозиції на неї.
невіддільним атрибутом ринку праці є безробіття, надзвичайно важлива економічна і соціальна проблема будь-якої країни.


Слайд #20
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #20

Система працевлаштування і перекваліфікації здійснюється за допомогою бірж праці.
Витрати на перекваліфікацію компенсуються з державного бюджету.
Фірми, що вивільнюють працівників, також мають певні зобов'язання щодо отримання ними кваліфікації, необхідної для працевлаштування.
Здійснюють перенавчання спеціалізовані фірми, діють на комерційних засадах, і заклади системи професійного навчання.


Слайд #21
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #21

Система працевлаштування і перекваліфікації здійснюється за допомогою бірж праці.
Витрати на перекваліфікацію компенсуються з державного бюджету.
Фірми, що вивільнюють працівників, також мають певні зобов'язання щодо отримання ними кваліфікації, необхідної для працевлаштування.
Здійснюють перенавчання спеціалізовані фірми, діють на комерційних засадах, і заклади системи професійного навчання.


Слайд #22
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #22

Тіньовий ринок― ринок, який заборонений законом,
Він є продовженням тіньової економіки, що являє собою несанкціоновану господарську діяльність. Така економіка існує у всіх країнах незалежно від соціально – економічного устрою.
Нелегальний ринок має таку саму структуру, що й легальний (законний), тобто його елементами є і предмети споживання, і засоби виробництва, і кредит, і робоча сила.
Чорний ринок виникає внаслідок нездорових потреб окремих людей і намагання інших нажитися на цьому.
Несанкціонована діяльність сприяє розвитку шахрайства, крадіжкам, зловживанням чиновників владних структур і виникнення мафії.


Слайд #23
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #23

Тіньовий ринок― ринок, який заборонений законом,
Він є продовженням тіньової економіки, що являє собою несанкціоновану господарську діяльність. Така економіка існує у всіх країнах незалежно від соціально – економічного устрою.
Нелегальний ринок має таку саму структуру, що й легальний (законний), тобто його елементами є і предмети споживання, і засоби виробництва, і кредит, і робоча сила.
Чорний ринок виникає внаслідок нездорових потреб окремих людей і намагання інших нажитися на цьому.
Несанкціонована діяльність сприяє розвитку шахрайства, крадіжкам, зловживанням чиновників владних структур і виникнення мафії.


Слайд #24
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #24

Міжнародна практика до тіньової економіки відносить два компоненти:
заниження або приховування від обліку доходів від реалізованої у країні діяльності;
доходи від незаконної в країні діяльності.
Перший компонент пов'язаний з легальними видами діяльності, доходи від якої приховуються з різних причин;це, зокрема, приховування від податкових органів нерегулярних заробітків та доходів.
Другий компонент називають нелегальною, підпільною або чорною економікою: наркобізнес, проституція, рекет та інші види злочинної діяльності. Ця діяльність переважно не створює повної продукції, лише перерозподіляє уже створені доходи.


Слайд #25
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #25

Боротьба з тіньовою економікою може бути успішною лише при подоланні товарного дефіциту, монопольних явищ у прцесі виробництва, обміну, розподілу і споживання.
Ніякими адміністративними карними методами при збережені їхньої економічної бази мафіозні структури побороти не вдається.


Слайд #26
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #26

Висновок:
Перелічені ринки, зберігаючи загальні риси, відрізняються об'єктом купівлі – продажу, специфікою ціноутворення, формування попиту та пропозиції, способом споживання і відтворення.
Кожний ринок має своє місце реалізації (товарна, фондова, валютна біржа, біржа праці).
Однак при цьому всі вони є елементами єдиного цілого, що й утворює інститут ринку.


Слайд #27
Презентація на тему «Ринкова структура: особливості різних ринків» - Слайд #27

Дякую за увагу !!!


Завантажити презентацію