Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #1

Роль грошей у суспільстві
Презентація
Михальчук Ольги
IV-A курсу


Слайд #2
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #2

Гроші — специфічній товар, який виконує роль загального еквівалента (всеза-гальної обмінюваності), завдяки чому ньому виражається вартість усіх інших това-рів і встановлюється економічні відносини між суб'єктами господарської діяльності.
Гроші — це універсальний товар, який є абсолютним еквівалентом для обміну будь-якого товару на інший товар.


Слайд #3
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #3

Роль, яку вони відіграють у сучасному суспільстві:
роблять можливим розподіл праці, що ефективно позначається на розвитку економіки;
сприяють накопиченню капіталів;
забезпечують економію часу та праці;
гроші забезпечують стабільність встановлених цін у порівнянні з бартерною економікою;
посилилася роль грошей як інструменту регулювання економіки, з їх допомогою проводиться грошово-кредитна політика;
гроші це форма економічних відносин нашого часу;
гроші – знаряддя соціального зчеплення. Як зауважив Карлейль, гроші є єдиним сполучним елементом суспільства.


Слайд #4
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #4

Гроші виконують кілька функцій:
засобу обігу;
засобу платежу;
міри вартості;
засобу нагромадження
фу-я світових грошей.


Слайд #5
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #5

Засіб обігу
У функції засобу обігу гроші відіграють роль тимчасового посередника при обміні товарів. У сфері товарного обігу при купівлі-продажу товарів гроші (готівкою або на банківському рахунку) обов'язково повинні бути в наявності.
Функцію засобу обігу виконують реальні гроші.


Слайд #6
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #6

Міра вартості
Функція грошей як міри вартості проявляється через вимір грошової вартості (ціни) товарів. Без кількісної визначеності вартості в ціні товару неможливе ринкове господарство і еквівалентний товарний зв'язок між товаровиробниками.
Для забезпечення виконання грошима функції міри вартості держава у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін, встановлюючи певну грошову одиницю розрахунків – національну валюту. Масштаб цін відіграє важливу технічну роль при виконанні грішми функції міри вартості.


Слайд #7
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #7

Обидві функції грошей як міри вартості і як засобу обігу органічно взаємопов'язані. Саме ці дві основні функції зумовлюють сутність грошей. Функція грошей як засобу обігу доповнює функцію грошей як міри вартості. Ідеальна міра вартості перетворюється у господарському обороті в реальний засіб обігу.


Слайд #8
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #8

Засіб платежу
Функція грошей як засобу платежу відображає особливості кредитного господарства, тобто реалії купівлі-продажу товарів у кредит з відстрочкою оплати (відстрочкою платежу). Покупці сплачують гроші за товари лише тоді, коли настає строк платежу.


Слайд #9
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #9

Виконання грошима функції засобу платежу створює можливість виникнення ситуації взаємної неплатоспроможності і заборгованості. Проблема неплатежів стала однією з найгостріших у сучасній фінансовій системі України. На ринку збільшується кількість продавців, які прагнуть продати свій товар, щоб одержати реальні гроші; і навпаки, покупці не можуть купити товари, бо не мають для цього грошей.


Слайд #10
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #10

3асіб нагромадження
У функції засобу нагромадження гроші вилучаються з товарного обігу і нагромаджуються на банківських рахунках (в установах банків). Такі заощадження є об'єктивною потребою розвитку ринкового господарства. Банки акумулюють гроші як засіб нагромадження і через позику знаходять їм прибуткове застосування в інших структурних ланках народного господарства.


Слайд #11
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #11

Функція світових грошей
На світовому ринку гроші відходять від національ-ної форми, та виступають в універсальному вигляді. Світові гроші мають три призна-чення — виступають у формі загального засобу платежу, загального засобу купівлі, суспільного матеріального багатства.


Слайд #12
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #12

Схема еволюції форми грошей


Слайд #13
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #13

Грошові агрегати
Грошові агрегати — види грошей та грошових засобів, які відрізняються один від одного своєю ліквідністю, тобто можливістю швидкого перетворення в готівку, показники структури грошової маси.
Грошові агрегати це зобов'язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки, крім сектора загального державного управління та інших депозитних корпорацій. Складовими грошових агрегатів є фінансові активи у формі готівкових коштів у національній валюті, переказних депозитів, інших депозитів, коштів за цінними паперами, крім акцій, що емітовані депозитними корпораціями та належать на правах власності іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим корпораціям, домашнім господарствам та некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства. Залежно від зниження ступеня ліквідності фінансові активи групують у різні грошові агрегати М0, М1, М2 та М3.[4]
Відповідно до методологічних правил НБУ виділяють грошові агрегати різного складу:
M0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями.
М1 грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті.
М2 грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити.
М3 (грошова маса) — грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.


Слайд #14
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #14

Грошові агрегати
Грошові агрегати — види грошей та грошових засобів, які відрізняються один від одного своєю ліквідністю, тобто можливістю швидкого перетворення в готівку, показники структури грошової маси.
Грошові агрегати це зобов'язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки, крім сектора загального державного управління та інших депозитних корпорацій. Складовими грошових агрегатів є фінансові активи у формі готівкових коштів у національній валюті, переказних депозитів, інших депозитів, коштів за цінними паперами, крім акцій, що емітовані депозитними корпораціями та належать на правах власності іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим корпораціям, домашнім господарствам та некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства. Залежно від зниження ступеня ліквідності фінансові активи групують у різні грошові агрегати М0, М1, М2 та М3.[4]
Відповідно до методологічних правил НБУ виділяють грошові агрегати різного складу:
M0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями.
М1 грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті.
М2 грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити.
М3 (грошова маса) — грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.


Слайд #15
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #15

Закон грошового обігу
Зако́н грошово́го о́бігу — загальний економічний закон, який визначає що протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна об'єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів.
Якщо формалізувати суть цього закону, то вона може бути виражена рівнянням:
де
M — об'єктивно необхідна маса грошей;
ΣPQ — сума цін товарів, що реалізуються за певний період;
ΣК — сума продажів товарів і послуг у кредит;
ΣП — загальна сума платежів, строк оплати яких настав;
ΣВП — сума платежів які погашаються шляхом взаємного зарахування боргів;
V — швидкість обороту грошової одиниці за рік;


Слайд #16
Презентація на тему «Роль грошей у суспільстві» (варіант 1) - Слайд #16

Висновок
Отже, гроші у житті суспільства відіграють значну роль. Роль грошей тісно пов'язана з їх функціями. Якщо функція грошей - це їх конкретна "робота" щодо обслуговування руху вартості на певному етапі процесу відтворення, то роль грошей - кінцевий результат цієї "роботи", її наслідок для суспільства.