Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #1

Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення : вітчизняні реалії та зарубіжний досвід


Слайд #2
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #2

У  ринковій економіці ціна є важливим чинником, який визначає, що, як і для кого виробляти. Тому це вимагає уважнішого погляду на те, як ціни визначаються у ринковій економіці. Як перший крок до опису цього процесу, визначає рівноважна ціна товару.


Слайд #3
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #3

Рівновага означає стан спокою або баланс між протидіючими силами. Це така ситуація, за якої відсутня тенденція до зміни. Рівноважна ціна - це така ціна, до якої матиме тенденцію наближатися дійсна або фактична ринкова ціна. Це ціна, яка може утримуватися на певному рівні довший час. Будь-яка ціна, яка не є рівноважною, не може утримуватися на певному рівні довго, оскільки діють базові ринкові сили, які стимулюють зміну ціни.


Слайд #4
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #4

Система цін - це один з найважливіших елементів ринкової економіки; вона взаємопов'язана з іншими елементами ринкового механізму і реагує на їхні зміни. Ціни обслуговують весь оборот з придбання та реалізації товарів. Ціни є однієї з критичних точок економічного і соціально-політичного життя, де стикаються групові інтереси виробників і споживачів, оптових і роздрібних торговців, профспілок та спілок підприємців, експортерів та імпортерів.


Слайд #5
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #5

Цілі державного регулювання полягають у тому, щоб не допустити інфляційного росту цін у результаті виникнення стійкого дефіциту, різкого зростання цін на сировину і паливо, монополізму виробників, сприяти створенню нормальної конкуренції, орієнтує на використання досягнень науково-технічного прогресу.


Слайд #6
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #6

Традиційно виділяються дві протилежні моделі ціноутворення: ринкове ціноутворення та централізоване (державне) ціноутворення. 


Слайд #7
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #7

Державне регулювання цін допускається на продукцію підприємств-монополістів, на товари та послуги, які визначають масштаб цін в економіці і соціальну захищеність окремих груп населення. 


Слайд #8
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #8

Можна виділити три ступені впливу держави на ціноутворення: 
Фіксація цін:
Використання цін прейскурантів 
Фіксація монопольних цін
Заморожування цін
2. Регулювання цін за рахунок встановлення граничних рівнів цін
3. Регулювання системи вільного ціноутворення за рахунок законодавчого регламентування ціноутворюючої діяльності учасників ринку, обмеження недобросовісної конкуренції.


Слайд #9
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #9

Поняття та еволюція монополії.
Поняття та еволюція монополії.


Слайд #10
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #10

Монополія — це підприємство або група підприємств, що випускає значну частину продукції даної галузі, або декількох галузей і може диктувати ціни на ринку.


Слайд #11
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #11

Монополізм, з яким має справу вітчизняна економіка, виник не тепер. Він є породженням командно-адміністративної системи і дістався нам у спадщину від колишнього СРСР.


Слайд #12
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #12

Розвиток монополізму в Україні


Слайд #13
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #13

Україна, формуючи ефективне ринкове середовище, зробила перші кроки до цивілізації конкурентних процесів, свідченням чого є прийняття в 1992 p. Закону «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»


Слайд #14
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #14

Вирішальну роль у створенні на ринку сприятливого конкурентного середовища грають антимонопольне законодавство і діяльність антимонопольних органів, правильне поводження яких сприяє стабілізації всієї економіки в цілому.


Слайд #15
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #15

Виходячи з вище сказаного, можна дійти висновку, що сьогодні державі необхідно здійснювати активні заходи щодо розвитку вітчизняної економіки, спючись при цьому на зарубіжний досвід. Важливого значення при цьому набуває розвиток ринкових відносин. Гостро постала проблема монополізму: велика кількість монополістичних підприємств є збитковими, що негативно впливає на розвиток економіки в цілому.


Слайд #16
Презентація на тему «Рівновага за умов монопольних і державних обмежень ринкового ціноутворення» - Слайд #16

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію