Презентація на тему «Реферат»


Рейтинг презентації 3.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #1

РЕФЕРАТ


Слайд #2
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #2

Реферативна робота
Реферат - це: 1) короткий виклад головного змісту певної роботи чи узагальнення ряду праць, які розкривають певну тему; 2) доповідь, заснована на огляді споріднених літературних чи наукових джерел.
Основна функція реферативної роботи полягає в акцентуванні уваги учнів на конкретних фактах, явищах, подіях, у створенні умов для оволодіння прийомами наукової аргументації і доказу.
Як правило, реферат виконується у письмовій формі і може бути використаним для виголошення доповідей, підготовки наукового звіту, написання статті, а також для накопичення інформаційного фонду для подальшої дослідницької роботи. В тому випадку, коли йдеться про результати власного пошуку, він називається авторефератом.
Підготовка рефератів є важливим засобом формування у учнів способів та прийомів опрацювання літературних джерел. Це вибір теми та ракурсу її розгляду з урахуванням елементів проблемності й актуальності, засвоєння правил послідовності пошуку літератури, систематизації матеріалу.


Слайд #3
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #3

Структура реферату
Особливості джерел, обраних для реферату, визначають його структуру. Наприклад, огляд наукової літератури повинен складатися з таких структурних компонентів:
– вступу, який дає уявлення про актуальність теми і завдання учня;
– основної частини, що містить стислий огляд і критичну оцінку наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію положень, які автор вважає найвагомішими;
– висновків про можливість використання набутих знань у науковій чи практичній роботі;
– списку використаної літератури.
Якщо реферат відображає результати виконання наукової роботи, наведена структура доповнюється компонентами розкриття експериментальної частини дослідження, його теоретичної та практичної вагомості, а також рекомендаціями щодо доцільності використання у практичній діяльності.


Слайд #4
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #4

Критерії оцінки якості реферату
Головними вимогами до написання реферату є: осмислення теми дослідження, усвідомлення логіки викладання реферату, врахування вимог до оформлення (тема, керівник, план та зміст за схемою: вступна частина, головна та заключна, список використаної літератури з урахуванням бібліографічних вимог).
Критеріями оцінки якості складання реферату є:
1. Формулювання мети реферативної роботи.
2. Складання плану реферативної роботи.
3.Виділення головного, суттєвого при розкритті теми.
4. Виділення головного при роботі з літературними джерелами.
5. Висловлення особистого ставлення до явищ та подій, що вивчаються,
6. Використання логічних прийомів мислення.
7. Наукова аргументованість викладеного матеріалу.
8. Підведення підсумків та написання висновків.
9. Дотримання умов оформлення реферативної роботи


Слайд #5
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #5

Обговорення і захист
Важливим етапом роботи учнів над рефератами є їх обговорення чи захист. У цьому випадку учень має змогу відстоювати свою точку зору, ділитися власними думками. Суттєвим недоліком в організації цієї роботи є дослівне читання реферату та його обговорення без попереднього ознайомлення з ним опонентів.
Повідомлення головних положень реферату (до 10 хв.) - більш ефективна форма, підведення підсумків. Вона сприяє глибокому осмисленню змісту проблеми, розкриттю найбільш важливих положень: студент вчиться вільно володіти матеріалом, використовувати різноманітні форми наочності, ТЗН тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #6

Назва наукової роботи
Назва наукової роботи має бути якомога коротшою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дослідження і його завершеність.


Слайд #7
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #7

Обґрунтування актуальності обраної теми
Обґрунтування актуальності обраної теми — початковий етап будь-якого дослідження. Поняття "актуальність" має особливе значення, адже те, як автор уміє обрати тему і наскільки правильно він цю тему розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і підготовленість.
Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми, з чого й випливе актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвинутої форми. Таким чином, проблема в науці - це суперечлива ситуація, котра вимагає свого вирішення. Така ситуація найчастіше виникає в результаті відкриття нових фактів, які явно не вкладаються у рамки колишніх теоретичних уявлень, тобто коли жодна з теорій не може пояснити щойно виявлені факти.
Правильна постановка та ясне формулювання нових проблем часом має не менше значення, ніж їх вирішення. По суті, саме вибір проблеми, якщо не цілком, то дуже великою мірою визначає як стратегію дослідження взагалі, так і напрямок наукового пошуку зокрема. Не випадково вважається, що сформулювати наукову проблему - означає показати вміння відокремити головне від другорядного, виявити те, що вже відомо і що поки невідомо науці з предмету дослідження.


Слайд #8
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #8

Послідовність дій у роботі над рефератом
. Добір літератури відповідно до теми (не менше 2-3 джерел).
2. Обдумування меж теми, осмислення головної думки реферату.
3. Опрацювання дібраних джерел (помітки, виписки, систематизація виписок за змістом).
4. Складання плану реферату в чорновому варіанті.
5. Концентрація дібраних фактів, цитат навколо кожного з пунктів плану.
6. Робота над остаточним варіантом плану з урахуванням головної думки реферату та його обсягу; обмірковування цікавого вступу.
7. Продумування вичерпних висновків та узагальнень.
8. Останній етап — складання тексту реферату на чернетці, написання та редагування тексту реферату.
Оскільки реферат пишеться не на основі власних суджень, використовуються чужі матеріали, тому така робота називається компілятивною (не-оригінальною, несамостійною).


Слайд #9
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #9

РЕФЕРАТ
Реферат - це короткий письмовий виклад наукової теми (питання), складений на підставі аналізу одною або кількох різноманітних інформаційних джерел.


Слайд #10
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #10

СТРУКТУРА РЕФЕРАТУ:
Реферат повинен мати чітку логічну побудову, яка включає такі складові:
титульний аркуш;
зміст (план) роботи із зазначенням сторінок початку кожного з розділів;
вступ -1-2 сторінки (підстави, причини, проблемна ситуація, що зумовили підготовку доповіді);
основна частина -8-10 сторінок (в основній частині аналізується стан проблеми та обґрунтовуються основні ідеї автора);
підсумкова частина -1-2 сторінки (містить висновки, рекомендації, пропозиції);
перелік інформаційних джерел та використаної літератури;
при необхідності реферат може містити додатки, перелік умовних скорочень, географічних та власних назв тощо.


Слайд #11
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #11

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
1.Першою сторінкою реферату є титульний аркуш, де подають назву навчального закладу, у якому виконана робота (Тернопільське обласне комунальне відділення МАН України Заліщицька філія ); прізвище, ім'я, по-батькові автора; назву секції; назву роботи; вчене звання, прізвище, ініціали наукового керівника, тобто викладача відповідного навчального курсу


Слайд #12
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #12

Зміст
На другій сторінці повинен бути наведений зміст реферату із зазначенням сторінок, де розміщені відповідні структурні частини.


Слайд #13
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #13

Вступ
У вступі повинна бути обґрунтована актуальність обраної теми, коротка характеристика сучасного стану її дослідження і наукової проблеми (питання), що буде розглянута в рефераті, завдання та мета роботи. Далі здійснюється короткий огляд джерел та літератури, використаних автором


Слайд #14
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #14

Основна частина:
Основна частина передбачає розкриття змісту обраної теми, її основних питань і проблем. Головною вимогою є виклад того, яким чином тема, що аналізується, відображена у літературі, а також висвітлення різних точок зору на неї та їх критичний аналіз. Тему реферату слід розглядати з позицій сучасного рівню розвитку науки. Реферат слід будувати таким чином, щоб він містив не лише чітке формулювання певного теоретичного положення, обгрунтування і розкриття його характерних ознак і властивостей, але й ілюстрації теоретичних тверджень конкретними прикладами із суспільно-політичного, економічного, культурного життя. Учень має продемонструвати уміння самостійно робити висновки на основі вивчених джерел й узагальнення матеріалу. Основна частина реферату складається з розділів і може включати підрозділи


Слайд #15
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #15

Висновки :
У заключній частині стисло викладаються висновки, які містять короткий підсумок проведеного дослідження, тобто є коротким резюме змісту реферату, показують, якою мірою вдалося вирішити поставлені завдання і досягти мети. Тут можуть бути також наведені рекомендації, пропозиції щодо практичного розв'язання проблем, порушених у рефераті


Слайд #16
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #16

Література:
Наприкінці реферату вміщують список використаної літератури, додатки, умовні позначення та інші атрибути наукового апарату. Література з теми реферату повинна мати пізнавальне значення щодо вивчення й осмислення відповідного навчального курсу. Тому до списку слід включати монографії, статті з наукових журналів, навчальні посібники, рекомендовані навчальною та робочою програмами, документальні й інформаційні джерела тощо. Використання лише навчальної або методичної літератури є показником низької якості виконання роботи.


Слайд #17
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #17

Багато учнів злегка помиляються, коли вважають, що реферат — це самостійний твір на задану тему.
Насправді реферат — це не твір, а огляд публікацій, доступних по заданій темі. Огляд, на відміну від твору, не вимагає ні фантазії, ні оригінальності мислення, ні вислову нових ідей. Зрозуміло, в рефераті можна приводити власні твердження і вислови, але, по-перше, це зовсім не обов'язково, а по-друге, доречно не у всіх розділах роботи. Можливо, якби все учні добре знали, що реферат — це зовсім не твір, то і охочих писати реферати було б більше.
Реферуючи джерело, необхідно точно передавати його зміст. Залежно від того, яка роль відводиться джерелу у виконуваному дослідженні, дуже важлива інформація може подаватися у вигляді цитат. Викладання має бути стислим, точним, без зайвих слів і суб'єктивних оцінок. Не рекомендується скорочувати слова, використовувати абревіатури, які будуть незрозумілі іншим учасникам дослідження.


Слайд #18
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #18

Виписки із книги краще подавати зонами, тобто фіксувати інформацію, яка стосується одного конкретного питання. Якщо у джерелі, навіть у одному абзаці або фразі, є інформація з іншого питання плану дослідження, то на аркуші залишають певний інтервал для запису. При застосуванні карток у реферуванні джерел кожне питання фіксується на окремій картці. Все це сприяє систематизації інформації згідно з планом дослідження. Крім того, якщо будь-які дані передбачається використати в інших розділах, то відповідну виписку необхідно заповнити у двох примірниках.


Слайд #19
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #19

Як створити реферат ?
Створення рефератів дуже схоже на колекціонування поштових марок. Уявіть собі, що перед вами лежить десяток поштових марок, і ваше завдання акуратно їх розташувати. Одна людина розташує їх в хронологічному порядку, інший — за збільшенням номіналів, третій — в порядку зростання геометричних розмірів, четвертий — по країнах, а п'ятий згрупує марки по темах: «спорт» - в одну групу, а «природу» - в іншу. Зверніть особливу увагу на те, що кожен проведе при цьому невелике дослідження. Хтось уважно вивчить вміст марок, а хтось обмежиться їх обміром за допомогою лінійки, але кожен проявить творчість і отримає результат, відмінний від інших. По цьому результату можна багато що сказати про дослідницькі здібності і творчий підхід автора.
Так само відбувається і підготовка реферату. Спочатку збираються початкові матеріали на задану тему (книги, статті, замітки, ілюстрації), а потім витяги з них групуються в тому порядку, який зручний авторові. Як і у всякій справі, успіх залежить від наявності початкових матеріалів і практичних навиків. З початковими матеріалами може дуже допомогти Інтернет, а з практичними навиками вам ніхто не допоможе, окрім вас самих


Слайд #20
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #20

Типи рефератів:
Існують різні типи рефератів і, відповідно, до них підходять різні моделі підготовки. Якщо говорити узагальнено, то можна виділити чотири основні типи: навчальні, контрольні, службові і творчі реферати.
Навчальні реферати – це, як правило, ті, які нам задають як самостійні роботи в школі. У них одна мета – навчити учнів працювати ефективно. Ефективність – це не об'єм, а максимум результату при мінімумі витрат сил і часу.
Контрольні реферати використовують для перевірки готовності людини до виконання тієї або іншої роботи. Якщо в навчальному рефераті автор представляє тему, то в контрольному рефераті він представляє себе (через своє представлення теми).


Слайд #21
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #21

Творчий реферат
Творчий реферат – це найцікавіший вид рефератів. Творчі реферати готуються для себе і не мають конкретної мети, хоча насправді цілі у них, звичайно, є, причому дуже масштабні.
Перш ніж приступати до розробки творчого проекту бажано спочатку розробити серію рефератів по близьких темах. Теми цих рефератів ніхто і ніколи вам задавати не буде, і контролювати роботу теж нікому — це справа творча і особиста.
Чому роботу над творчими матеріалами краще починати з рефератів? Тут є, принаймні, чотири причини.
Перша причина полягає в тому, що творчі роботи краще всього виконувати не тоді, коли дано завдання, а тоді, коли є бажання. Це набагато ефективніше.
Друга причина в доцільності підготовки самостійних творчих рефератів полягає в тому, що навіть досвідчені автори рідко можуть написати хорошу роботу з першого разу. Звичайна більшість авторів говорять, що якби їм довелося виконати ту ж роботу ще раз, вони зробили б її інакше


Слайд #22
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #22

Творчий реферат
Ще одна причина полягає в тому, що в будь-якій творчій діяльності є суперечність між структурою роботи і її змістом. Досвідчені автори добре знають, що тема володіє властивістю «вести» автора. Він замислює одне, а виходить щось зовсім інше. Щоб з цим боротися, дослідники заздалегідь продумують структуру (пишуть план). Проте робота, побудована по чіткому плану, може бути схожа на стройовий статут. Деякі намагаються працювати без плану – тоді робота виходить живою і безпосередньою, але, на жаль, далеко не науковою


Слайд #23
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #23

Творчий реферат
Четверта причина бажаності попередніх рефератів полягає в тому, що звичайна людина не може умістити в голові зміст великої праці. Якась частина роботи при цьому обов'язково залишиться непотрібною і піде у сміттєву корзину, але без цього не обійтися.
Окремо розглянемо як необхідно компонувати зібрану інформацію, яка буде використана для розробки рефератів. Спочатку необхідно підготувати місце для матеріалів, які ми будемо завантажувати з мережі.
Найбільш простий спосіб – це створити папку на комп'ютері і складати всі матеріали (текстові документи, зображення, креслення тощо), які стосуються теми проекту.
Для того щоб швидко систематизувати та скомпонувати знайдену інформацію використовують спеціальні програмовані розширення для браузерів, за допомогою яких можна об'єднувати процес завантаження інформації та їх одночасну каталогізацію. Серед таких програм – це GrabNet (www.blewsquirrel), iHarvest One (www.iharvest.com).


Слайд #24
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #24

Творчий реферат
Тому існує більш спрощений («учнівський») спосіб каталогізації інформації для проетку – створення декількох папок для збереження інформації з різних серверів.
Зібравши інформацію її компонують в одному файлі. Отже, в підсумку ми одержимо великий за обсягом документ, який є робочою основою де будемо створювати реферат. Розмір цього документу у декілька разів більший за потрібний розмір реферату. І це не дивно, адже інформація зібрана з різних серверів Інтернету і, не виключено, що деяка інформація повторюється по декілька разів.
Отже, перше завдання після зібраної інформації в одному документі – провести ревізію на предмет того, що є. Для цього відкривають файл в текстовому процесорі і прочитують зібрані тексти. Після кожного прочитаного блоку інформації ставлять заголовок, що характеризує його зміст. Наприклад, Походження та освіта (це про ранні пори року з життя Гюйгенса); Дослідження хвильових властивостей світла; Винаходи у галузі механіки; Маятниковий годинник; Література (іноді на веб-сторінках поруч із текстами наводиться використана література). Якщо деякі заголовки повторюються не викидайте їх відразу а прочитайте всі нумеруючи кожен, наприклад: Винаходи у галузі механіки-1, Винаходи у галузі механіки-2 і т.д.


Слайд #25
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #25

Творчий реферат
Коли всі зібрані матеріали прочитані і заголовки розставлені, необхідно поглянути на документ так, щоб бачити лише одні заголовки (без тексту). Для цього в текстовому процесорі Microsoft Word є спеціальний засіб, який називається режим перегляду структури документа. В програмі Microsoft Word 2007 переключення в режим перегляду структури документа виконують командою Вид Схема документа. В такому режимі можна охопити поглядом весь документ і швидко проаналізувати, який матеріал є зайвим, які його частини необхідно відразу видалити.


Слайд #26
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #26

Творчий реферат
Наступним кроком є більш докладна компоновка структури реферату відповідно до його теми. Так, якщо у змісті реферату розглядатимуться історичні аспекти досліджуваної теми (приклад з Гюйгенсом), то логічно розташовувати розділи відповідно до біографії вченого.
Якщо реферат присвячений технічному об'єкту або процесу, то порядок як правило хронологічний, і відповідає розвитку знань про даний технічний об'єкт, явище чи процес.
На екрані монітору з'явиться майже готовий документ - реферат. Проте у нього є дві суттєві ознаки: по-перше, він перевантажений інформацією, оскільки в ньому багато ще повторюється певна інформація по кілька разів, а по-друге, це не самостійна робота, оскільки все, що тут зібрано – з інших джерел інформації. Тому, слід ще раз переглянути реферат і видалити все, що повторюється по кілька разів. Окремо необхідно звернути увагу на переходи від однієї теми до іншої. Такі переходи необхідно доповнити власними думками чи ідеями, якщо такі будуть з'являтись


Слайд #27
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #27

Творчий реферат
Для остаточного завершення роботи над рефератом складають два розділи – вступ і висновки. Традиційно вважається, що написання вступу до реферату найбільш складна частина його роботи, і це зрозуміло, оскільки починати з цього роботу над рефератом не варто. Вступ пишуть, коли роботу над змістовим наповненням завершено.
У вступі може бути самостійна тема – актуальність проблеми чи проекту. Під актуальністю розуміється значення того, про що написано в рефераті, для науки, техніки, культури, освіти тощо. Якщо діяти нестандартно, тему вступу можна зробити більш різноманітною до змісту реферату. Наприклад, якщо реферат присвячений винахідникові механічних пристроїв Гюйгенсу, то вступ можна присвятити розповіді про прилад, який він винайшов – маятниковий механізм. Такий підхід зручний для творчих рефератів.
Заключну частину рефератів оформляють, як правило, у вигляді висновків. У висновках не варто розглядати ті питання чи положення, яких немає у тексті реферату. Отже, висновки можна швидко підготувати на основі готового матеріалу, особливо варто звертати увагу на висловлені думки чи короткі узагальнення, які є у змісті реферату. Ще важливо – висновки не повинні бути об'ємними, але обов'язково чіткими та лаконічними без зайвих відступів щодо актуальності теми дослідження.


Слайд #28
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #28

Творчий реферат
Обов'язковою структурною частиною реферату є списки використаних літературних джерел. Бажано щоб було два списки літератури – один відповідав знайденим у бібліотеці книжкам та журналам, інший – додатковий, для джерел знайдених в мережі Інтернет.
Треба відзначити, що під час оформлення проектної роботи необхідно також правильно складати бібліографічний список: Джерелами для формування бібліографічного списку можуть бути:
списки обов'язкової та рекомендованої літератури з навчальної дисципліни;
бібліографічні списки в підручниках і монографіях з даної теми;
предметні каталоги бібліотек;
Інтернет-ресурси.
До бібліографії та списків літератури, що складають в рефераті чи до проектної роботи необхідно:
розміщувати списки джерел за алфавітним порядком;
вказувати рік видання
вказувати місце видання та видавництво, в якому вийшла книга;
зазначити кількість сторінок в даній книзі чи монографії;
якщо використовуються матеріали Інтернет-ресурсів, то необхідно вказати їхню електронну адресу, а також дату перегляду Веб-ресурсу.


Слайд #29
Презентація на тему «Реферат» - Слайд #29

Дякую за увагу!Творчих успіхів!