Презентація на тему «Принципи демократії»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #1

Принципи демократії
Підготувала
Учениця 11-Б класу
Хмельовька Адріана


Слайд #2
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #2

Принципи функціонування демократії
Демократія як форма держави і політичного правління має свої принципи функціонування:
визнання народу вищим джерелом влади,
виборністю керівного составу основних органів держави,
рівноправністю громадян, їх правом обирати і бути обраними в усі структури представницької влади,
періодичною зміною політичних еліт і лідерів,
повагою до прав меншості і підпорядкування меншості більшості.
Демократія передбачає політичне різноманіття поглядів, ідей і ідеологічних підходів до рішення суспільних і державних задач. 


Слайд #3
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #3

Коли говорять про принцип демократії, мають на увазі безумовну вимогу, яка випливає з самої суті демократії і пред'являється до всіх суб'єктів і інститутів демократії.
До фундаментальних принципів демократії можна віднести принципи гласності, різноманітності (плюралізм), залучення населення до вирішення питань державного значення, поділу влади; єдності, рівності і гарантованості демократичних прав і обов'язків. 
Вони є запорукою успішного застосування багатьох інших принципів — урахування громадської думки, співробітництва різних політичних сил, узгод­ження їх інтересів, урахування і охорони прав меншості, взаємоконтролю органів, що належать до різних гілок державної влади, підзвітності і підконтрольності посадових осіб і управлінських органів перед представницькими органами і населенням тощо.


Слайд #4
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #4

Принцип гласності вимагає забезпечення відкритості державного і громадського життя, усіх джерел інформації, можли­вості її вільного пошуку, отримання і поширення всіма суб'єкта­ми суспільних відносин відповідно до їх потреб.
Гласність покладає на компетентні державні органи обов'язок систематичного інформування населення щодо подій державного і громадського життя, прийнятих цими органами рішень, ходу їх обговорення і виконання. Необхідною передумовою дії принципу гласності є заборона цензури, розвиток свободи слова і друку, урахування і використання в інтересах прийняття державних рішень громадської думки.


Слайд #5
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #5

Одним з найбільш узагальнюючих у системі демократії є принцип різноманітності. Він поширюється на всі сфери життя суспільства. В економічній сфері він проявляє себе в існуванні і рівноправності різних форм власності, в політиці — в існуванні багатьох політичних центрів, діяльність яких пов'язана з їх боротьбою і взаємодією на базі підтримання контактів між ними і державою. Ці контакти проводяться заради вирішення певних політичних питань, передусім формування і функціонування влади.


Слайд #6
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #6

Водночас свобода політичних утворень не виключає негативного ставлення держави і відмови в державній реєстрації відверто антиконституційних і фашистських та інших екстремістських партій та об'єднань.


Слайд #7
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #7

Водночас свобода політичних утворень не виключає негативного ставлення держави і відмови в державній реєстрації відверто антиконституційних і фашистських та інших екстремістських партій та об'єднань.


Слайд #8
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #8

 Найважливішою умовою дотримання демократичних норм є принцип поділу влади, що означає взаємозалежність і взаємообмеження законодавчої, виконавчої і судової гілок влади. У цілому, усі принципи спрямовані на закріплення системи прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.


Слайд #9
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #9

В політології  і снує такий термін як плюралізм — це характеристика політичної системи суспільства, за якої соціальні групи мають можливість висловлювати власні позиції через своїх представників у політичних і громадських організаціях. Плюралізм передбачає різні позиції, погляди, що відображають розмаїтість інтересів у суспільстві.
Політичний плюралізм передбачає однакове ставлення держави до проявів волі як більшості, так і меншості. Він виключає будь-яку дискримінацію меншин етнічних, релігійних, політичних. Державні рішення в умовах розвиненої демократії не повинні прийматися механічною більшістю голосів, без попереднього вивчення і врахування інтересів меншості, проведення відкритих дискусій.


Слайд #10
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #10

В політології  і снує такий термін як плюралізм — це характеристика політичної системи суспільства, за якої соціальні групи мають можливість висловлювати власні позиції через своїх представників у політичних і громадських організаціях. Плюралізм передбачає різні позиції, погляди, що відображають розмаїтість інтересів у суспільстві.
Політичний плюралізм передбачає однакове ставлення держави до проявів волі як більшості, так і меншості. Він виключає будь-яку дискримінацію меншин етнічних, релігійних, політичних. Державні рішення в умовах розвиненої демократії не повинні прийматися механічною більшістю голосів, без попереднього вивчення і врахування інтересів меншості, проведення відкритих дискусій.


Слайд #11
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #11

Більшість не повинна тиснути на меншість. За меншістю зберігається право висувати власні ініціативи, бути репрезентова­ною в різних державних органах (наприклад, у комітетах парламен­ту), виставляти в процесі дебатів своїх співдоповідачів, критикувати хід виконання прийнятих рішень і т. ін. Права меншості — етнічної, релігійної, політичної, не можуть бути скасовані голосами більшості. В інтересах меншості прийняття найважливіших рішень згідно з законом відбувається кваліфікованою більшістю голосів. Принцип урахування прав меншості є важливим засобом посилен­ня відповідальності більшості при підготовці, прийнятті і виконанні тих чи інших рішень. В умовах демократії більшість зобов'язана рахуватися з точкою зору меншості, консультуватися з нею, прагнути до компромісів, а краще, до консенсусу, уважно розглядати і обґрунтовано відповідати на критичні зауваження меншості.


Слайд #12
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #12

Залучення населення до участі в роботі державних органів може відбуватися різними способами. Це може мати місце в рам­ках як безпосередньої, так і представницької форм здійснення народовладдя.
Залучення громадян до участі в роботі виконавчих органів є дійовим засобом боротьби з бюрократизмом і корупцією. Розширення участі насе­лення в діяльності всіх державних органів є однією з форм підви­щення ефективності демократії.


Слайд #13
Презентація на тему «Принципи демократії» - Слайд #13

Яскравим проявом демократії є рівність існуючих у демократичному суспільстві прав і обов'язків людини та їх гарантованість. Права і обов'язки в такому суспільстві встановлюються на основі рівності всіх перед законом.
Рівність прав і свобод особи пов'язана із цілеспрямованою діяльністю держави на забезпечення поєднання свободи однієї людини зі свободою всіх і кожного.