Презентація на тему «Прикметник» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.67 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Прикметник» (варіант 1) - Слайд #1

прикметник
Прикме́тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?


Слайд #2
Презентація на тему «Прикметник» (варіант 1) - Слайд #2

ТВЕРДІ ТА М'ЯКІ ПРИКМЕТНИКИ
До твердої групи належать:
прикметники, основа яких закінчується на твердий приголосний (вразливий, добрий, прекрасний);
всі присвійні прикметники (Наталчин, батьків, тещин)
короткі форми прикметників (годен, рад, жив).
До м'якої групи належать:
якісні і відносні прикметники з основою на м'який н, перед яким стоїть ще один приголосний (майбутній, новітній, останній);
прикметники, які у називному відмінку однини мають закінчення -ій (-я, -є): безкраїй, колишня, художнє;
прикметники на -шній, - жній, що утворені від прислівників (внутрішній, справжній);
синій, матерній (частіше материн) та інші.


Слайд #3
Презентація на тему «Прикметник» (варіант 1) - Слайд #3

Прикметники за значенням поділяються на такі розряди:
якісні, що виражають ознаки предметів безпосередньо власним лексичним значенням: сумна пісня, яскрава особистість
відносні, що позначають ознаку предмета не безпосередньо, а через відношення його до іншого предмета, явища, дій: вступний тест, прикордонний пост;
присвійні, що виражають належність предмета певній істоті: материн рушник, Мартин зошит.


Слайд #4
Презентація на тему «Прикметник» (варіант 1) - Слайд #4

Способи творення прикметників
Префіксальним способом прикметники утворюються від:
а) прикметників: сильний — пресильний; високий — невисокий;
б) іменників (із прийменником без): без меж — безмежний; без крил — безкрилий.
Суфіксальним способом прикметники утворюються від:
а) іменників: сон — сонний; книга — книжний, книжковий;
б) прикметників: білий — біленький, білесенький, білісінький, білуватий; тісний — тіснуватий;
в) дієслів: гнути — гнучкий; брати — беручкий; пекти — пекучий;
г) прислівників: тут — тутешній; вчора — вчорашній.
Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників: без талану — безталанний; при школі — пришкільний.
Основоскладанням утворюються прикметники від:
а) двох прикметників: кислий і солодкий — кисло-солодкий; світлий і синій — світло-синій;
б) сполучення іменника і прикметника або числівника: довгі ноги — довгоногий; сільське господарство — сільськогосподарський.
Складносуфіксальним способом (складанням основ з додаванням суфікса) утворюються прикметники від словосполучень: п'ятнадцять років — п'ятнадцятирічний, десять поверхів — десятиповерховий, лівий бік — лівобічний.