Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #1

Причини скоєння правопорушень
Підготувала Семененко Анна, учениця 10-Ф класу


Слайд #2
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #2

Причини правопорушень — це комплекс явищ об'єктивного і суб'єктивного характеру, здатних детермінувати протиправну поведінку суб'єктів права.


Слайд #3
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #3

Розуміння самого поняття «причина» є досить багатогранним. М. Бунге стверджує, що кожен філософ і вчений користується своїм власним визначенням причини, навіть якщо йому не вдалося чітко його сформулювати. У філософському словнику під причинами розуміють події чи явища, що породжують наслідки.


Слайд #4
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #4

Філософія права визначає причинність як об'єктивний, загальний, генетичний зв'язок між явищами. Процес формування причинності послідовно розвивається в часі, і причина в часі завжди попереджує наслідок.


Слайд #5
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #5

Неоднозначність у розумінні причин правопорушень пояснюється наявністю цілого ряду факторів, а саме: різноманітністю досліджуваних явищ, складністю взаємозв'язків між ними, особливостями суб'єктного складу тощо. Самі правопорушення, як і їх причини, історично мінливі і різні не тільки у кожній соціально-економічній формації, але навіть часом у різних регіонах держави.


Слайд #6
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #6

Важливе значення у процесі дослідження даної проблеми має комплексний підхід до вивчення даного явища. Визначають декілька рівнів дослідження:


Слайд #7
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #7

Індивідуальний рівень
На індивідуальному рівні аналізуються причини протиправної поведінки окремої людини, які зводяться до неузгодженості поведінки особи та оточуючого її середовища. Причини цього неузгодження залежать як від деформації особистості, антигромадської спрямованості в діяльності особи так і від особливостей впливу середовища на поведінку суб'єкта.


Слайд #8
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #8

На рівні соціальних груп
Основними причинами протиправних діянь є несприятливі умови формування особистості, а також ті протиріччя, конфлікти і життєві труднощі, що мають місце в оточуючому середовищі. Важливу роль відіграють і дефекти буденної свідомості, зокрема притаманні малій групі стереотипи поведінки, що відхиляється від норми.


Слайд #9
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #9

На рівні суспільства
В цілому причини правопорушень пов'язують із змінами, що відбуваються у соціальній, економічній, культурно-психологічній системах суспільства.


Слайд #10
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #10

Соціологічні теорії причин злочинності


Слайд #11
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #11

1) Теорія науково-технічної революції. Дана теорія виникає у XX ст. та є результатом НТР. Соціальні зміни, що відбулися в суспільстві, такі як індустріалізація, урбанізація, автомобілізація, міграція призвели до порушення традиційних форм сімейних зв'язків, вплинули на розвиток релігії, культури, внаслідок чого відбуваються відчуження і знеособлення людини та її індивідуальності, формується загальна байдужість, підвищується агресивність, емоційна нестриманість. Всі ці фактори сприяють зростанню рівня злочинності.


Слайд #12
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #12

2) Вчення Є. Сатерленда про диференціальні асоціації (різні зв'язки). Відповідно до даної теорії злочинцями не народжуються, а стають у процесі багатогранних контактів особи у мікрогрупах: в сім'ї, на вулиці тощо. Домінування в таких групах антигромадських поглядів, установок і позицій призводить до злочинності.


Слайд #13
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #13

3) Теорія соціальної дезорганізації (аномії). Її суть полягає у тому, що значний влив на рівень злочинності має соціальне розшарування, різний рівень соціального життя.
4) Теорія багатофакторності (Кетле, Гере). На рівень злочинності впливає цілий ряд факторів, до яких належать: фізичні, кліматичні, територіальні, психічні, антропологічні, соціальні тощо.
5) Класова теорія. Її суть зводиться до того, що основною причиною злочинності є класова і майнова нерівність.


Слайд #14
Презентація на тему «Причини скоєння правопорушень» - Слайд #14

Правопорушення — це не стільки юридичне, скільки соціальне явище, яке посягає на правопорядок, спричиняє вплив на стійкість та стабільність життя суспільства, наносить шкоду особистим та суспільним інтересам.