Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА» - Слайд #1

ПРОФЕСІОГРАМА
Підготувала:черних аліна11-а КЛАС


Слайд #2
Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА» - Слайд #2

Логопед-дефектолог


Слайд #3
Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА» - Слайд #3

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
Л о г о п е д (гр. Logos-слово, мова + paideia-виховання, навчання) - фахівець, що займається постановкою правильної усного мовлення, попередженням і усуненням її дефектів.
Виправлення дефектів усного мовлення можливо в будь-якому віці. У даній професіограмі розглянемо професію фахівця з дитячої логопедії.
Л о г о п е д і я - розділ д е ф е к т о л о г і і (корекційної педагогіки), що вивчає питання постановки правильної усного мовлення, попередження та усунення її дефектів у дітей, які страждають вадами мови (недорікуватістю, заїканням та ін) На різних етапах цивілізації існували різні критерії людської неповноцінності, оскільки залежно від рівня розвитку суспільства до фізичних і інтелектуальних якостей особистості пред'являлися різні вимоги.


Слайд #4
Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА» - Слайд #4

Актуальність професії,її місце в суспільстві
У Стародавній Спарті, де багато століть створювався культ здорового тіла, люди (і в першу чергу діти), що мають яскраво виражені відхилення від норми, просто знищувалися. А в слов'янських державах на дітей з різними видами порушень дивилися як на «божих людей», тому оточували їх ореолом святості.
Як свідчить світовий і вітчизняний досвід, число дітей з відхиленнями у розвитку велике і неухильно зростає. Тому дуже важливо своєчасно виявити відхилення у розвитку і надати дитині необхідну допомогу. І досягається це спільними зусиллями лікарів, психологів, педагогів, дефектологів, батьків.
Порушення розвитку у дітей багатопланові і багатоаспектний. Вони виражаються в інтелектуальній, рухової, мовної або сенсорної неповноцінності. Кваліфіковану допомогу дітям з порушенням мови надає л о г о п е д. Логопед може працювати в спеціальних дошкільних установах (дитячі садки), школах (корекційні класи), інтернатах, в установах охорони здоров'я, медико-психологічних центрах.


Слайд #5
Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА» - Слайд #5

ЗМІСТ ПРАЦІ
Специфіка професійної діяльності логопеда визначається конкретними умовами робочого місця.
В обов`язки логопеда входять:
відбір дітей з відхиленнями в усній мові в спеціальні групи;
визначення ступеня відхилень;
постановка правильної мови;
попередження дефектів мовлення;
організація консультативної мережі для педагогів і батьків учнів, що мають відхилення в усному мовленні.
Таким чином., Основна мета діяльності логопеда - усунення дефектів мови і постановка правильної усного мовлення.
Основні п р е д м е т и праці - людина (навчання) і природа (людина як біологічний об'єкт).
У своїй роботі логопед використовує речові (гарматні) засоби праці - ручні, електричні (телефон). Але основними є його нематеріальні (функціональні) засоби - образна пам'ять, хороший рівень концентрації і стійкості уваги; виразна мова - з ясною дикцією, правильною вимовою, врівноваженим звучанням; виражальні засоби - міміка, жестові ансамблі (пальці рук); а також органи чуття - зір, слух.
Робота логопеда має чітко визначений х а р а к т е р і здійснюється у відповідності з діючими:посадовими обов'язками;
законодавчими та нормативними правовими актами;
положеннями, інструкціями, іншими керівними матеріалами; нормами професійної етики.


Слайд #6
Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА» - Слайд #6

Тонкощі професії
Праця логопеда має таку профорганізацію, при якій він самостійно від початку до кінця виконує свою роботу і самостійно за неї відповідає.
Ф у н к ц і о н а л ь н о логопед є організатором роботи інших людей (учні, батьки, педагоги).
К о н т а к т и у логопеда численні, різнорівневі, з мінливим колом осіб - це учні, батьки, вчителі.
Відповідальність у логопеда підвищена м о р а л ь н а - за навчання і виховання.
Логопед працює в комфортних у мовах - у приміщенні (кабінет, письмовий стіл, телефон).
Психофізилогічну навантаженість ь в роботу логопеда можуть вносити такі чинники:
постійне спілкування з людьми, в основному з дефектами розвитку;
підвищена моральна відповідальність.


Слайд #7
Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА» - Слайд #7

ВИМОГИ
ВИМОГИ ПРОФЕСІЇ до індивідуальних здібностей ФАХІВЦЯ
нервово-психічна стійкість;
хороша образна пам'ять;
хороший рівень концентрації і стійкості уваги;
витривалість слухового аналізатора і речеголосового апарату;
грамотна, чітка правильна мова.
ВИМОГИ ПРОФЕСІЇ до особистісних здібностей і якостей ФАХІВЦЯ
стресостійкість, емоційна врівноваженість;
вміння керувати собою;
соціальний інтелект (здатність розуміти поведінку інших людей);
комунікативні та організаторські здібності;
націленість на результат;
терпіння;
співчуття.


Слайд #8
Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА» - Слайд #8

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ
Робота логопеда не рекомендується людям із захворюваннями:
нервово-психічними;
серцево-судинними;
хронічними інфекційними;
слухового і зорового аналізаторів;
речеголосового апарату;
опорно-рухового апарату (руки, кисті рук).


Слайд #9
Презентація на тему «ПРОФЕСІОГРАМА» - Слайд #9

Допрофесійна освіта: Необхідні знання з української мови та літератури, біології, історії в рамках шкільної програми.
ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ профессії
Професії логопеда навчають у закладах вищої професійної освіти.
СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ
Педагог з корекційної роботи, дефектологи - сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог.


Завантажити презентацію