Презентація на тему «Поняття адміністративного права»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #1

Поняття
адміністративного
права


Слайд #2
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #2

План:
1.Сутність адміністративного права.
2.Субєкти адміністративного права.
3.Адмінстративний примус.


Слайд #3
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #3

1.Сутність адміністративного права.
адміністративне
право
Сукупність правових норм, які регу-
лють суспільні відносини , що вини-
кли в процесі реалізації виконавчої
влади, здійснення державного
управління.


Слайд #4
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #4

предмет адміністративного права
-система суспільних відносин регулюючих адмініст-
ративно-правовими нормами.
включає:
1. Суспільні відносини, які виникли в процесі державного упра-
вління на всіх його ієрархічних рівнях.
2. Внутрішньоорганізаційні відносини всіх державних органів.
3. Функціонування спільнодержавного контролю.
4. Діяльність судових органів по разгляду адміністративних правопорушень.
5. Суспільні відносини, що виникають в діяльності суспільних обєднань , яким держава передала деякі свої функції. (народні дружинники)


Слайд #5
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #5

Метод административного права
Особливості:
Ієрархічність (виконання розпоряджень вищихорганів нижчестоящими),
Нерівність сторін (одна сторона наділена державно-владними повноваженнями - приймає рішення, здійснюєконтроль, примушує до виконання. Друга сторона не можевідмовитися від виконання і лише вправі оскаржити його вкомпетентний державний орган.)


Слайд #6
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #6

3. Стан підпорядкованості волі одного боку по відношенню до волі іншого. (як добровільно, так і примусово),4. Одностороннє володарювання (Інспектор ГИБДД накладає штраф самостійно),5. Юридична нерівність сторін (міліціонер і порушник), але в той же час рівність перед законом.6. Обов'язковість виконання встановлених законом правил, норм, стандартів, вимог, заборон і інших розпоряджень(Загальнообов'язкові - правила поведінки в громадських містах або спеціальні-водії, військові і т.д.)


Слайд #7
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #7

2.Субєкти адміністративного права.
субєкт
адміністративного
права
Учасник громадських відносин, обла-дає певними правами і зобов'язаний-ностями, якими він наділений у зв'язку знеобхідністю реалізації своїх життєвихних потреб.
Фізичні
особи
Юридичні
особи
*Громадяни України,
*Іноземні громадяни,
*Особи без громадянства
*Державні(органи
виконавчої влади),
*Недержавні.
Основні види субєктів:
громадяни
Органи виконавчої влади


Слайд #8
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #8

Адміністративно-правовий статус громадян
Элементи:
1. Правовий статус особистості
-Визначається Конституцією України як єдність
прав, свобод і обов'язків,-Обмеження прав і свобод тільки за Конституці-
єю в цілях захисту основ конституційного ладу,
життя, здоров'я нравственності і т.д.


Слайд #9
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #9

2. Статус громадянина України
-Участь у суспільному та державному політичноїжитті України,-Економічні права громадян України,-Особисті права громадян України.


Слайд #10
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #10

3. Соціальний статус особистості
- Віднесення особистості до тої або іншої соціальної групи.
4. Особый статус личности
-права та обов'язки, які громадяни набувають по сво-йому бажанням (мисливці-любителі, водії-любителі і т.д.)


Слайд #11
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #11

Іноземці і особи без громадянства
Мають вилучення з прав:-не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади,-не несуть військового обов'язку,-не можуть займати службові посади,-не можуть набувати земельні ділянки,-не можуть займатися діяльністю пов'язаної з обороною країни,-до них застосовується така міра як видворення з України, але несуть ті ж обов'язки.


Слайд #12
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #12

2.Субєкти адміністративного права.
Правовий статус органів виконавчої влади:
Діяльність органів виконавчої влади регулюєтьсявідповідно до Конституції України законами(«Про Уряд України», «Про міліцію»),-Діяльність виконавчих органів влади суб'єктів федераціі і
місцевих органів влади регулюється відповідними нормативними актами.
принцип дії
-Міністерства України та інші федеральні і місцеві органи вла-ди діють на основі поєднання єдиноначальності і коллегіаль-ності, в межах своєї компетентності,-Рішення підписуються керівниками відповіднихорганів або колегій,-Вищі органи вправі скасовувати рішення органів нахо-дящіхся до них у відносинах підлеглості.


Слайд #13
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #13

3.Адміністративний примус.
Адміністративний
примус
ознаки:
-заходи адміністративного примусу використовуються дер-дарчими органами та посадовими особами в процесі здійснення їх діяльності,-владно-примусовий характер,-негайне застосування з метою попередити, припинити про-тивоправного діяння,-позасудовий порядок застосування (хоча в ряді випадків ре-шення виноситься судами),-покарання застосовується до осіб і організаціям не пов'язанийвим відносинами підпорядкованості.
Метод реалізації виконавчоївлади, здійснення державного управління, способом целенаправленность впливу на
свідомість і поведінку людей.


Слайд #14
Презентація на тему «Поняття адміністративного права» - Слайд #14

Виявлення:
-особисті (адміністративний арешт),-організаційні (закриття підприємств, призупиненняїх діяльності за порушення санітарних правил,-майнові (штраф, конфіскація тощо)
Основи для використання
-вчинення адміністративного правопорушення,-наступ особливих умов передбачених правовою нор-ної (епідемія, епізотія, катастрофа техногенного характеру  та ін.
Види адміністративного примусу:
Адміністративно-запобіжні заходи.
Заходи адміністративного попередження.
Заходи адміністративно-процесуального забезпечення
Заходи адміністративної відповідальності