Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #1

Переваги та загрози глобалізації
Глобалізація світової економіки


Слайд #2
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #2

Термін “глобалізація” походить від англ. Global (світовий, загальний), який запровадили в науку в 60-х рр. ХХ ст. теоретики “Римського клубу” Е. Ласло, Д. Медоуз, М. Масарович та ін.


Слайд #3
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #3

Глобалізація – складний багатогранний процес, який охоплює всі аспекти суспільного розвитку та втілюється в зростаючій взаємозалежності країн світу в результаті формування єдиного всесвітнього господарського організму.


Слайд #4
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #4

Процес глобалізації розгортається під впливом сукупності факторів. Серед них:
поглиблення міжнародного поділу праці, подальший розвиток інтернаціоналізації виробництва;
науково-технічний прогрес, революція в інформаційних технологіях;
розвиток міжнародної інфраструктури, нових поколінь транспорту і зв'язку;
геоекономічні та геополітичні трансформації, пов'язані із розпадом соціалістичної системи та посиленням ринкової уніфікації сучасного світу;
послаблення ролі традицій, соціальних зв'язків і звичаїв, інтернаціоналізація освіти, культурного простору тощо.


Слайд #5
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #5

Наслідки глобалізації
Зростає відкритість та взаємозалежність національних економік
збільшуються обсяги і швидкість фінансових операцій
зростає кількість наднаціональних структур регулювання світового господарства
відбувається становлення єдиного світового виробництва
міжурядових та неурядових міжнародних організацій


Слайд #6
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #6

Водночас глобалізація здійснює суперечливий вплив як на окремі держави, так і на світову економіку в цілому. З одного боку вона відкриває небачені раніше можливості економічного зростання на основі:
прискорення процесу поширення передових технологій, розвитку творчості та нововведень;
удосконалення механізму розподілу ресурсів, підвищення ефективності їх використання на основі розвитку глобальної конкуренції;
підвищення якості життя, покращення добробуту сімей, розширення можливостей вибору та доступу до новий ідей, знань;
посилення міжнародної координації, зменшення загрози міжнародних конфліктів, локальних воєн;
поширення ідей гуманізму, демократії, захисту громадянських прав та основних свобод людини.


Слайд #7
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #7

Водночас глобалізація економіки породжує небачені загрози та ризики в результаті:
поглиблення нерівності соціально-економічного розвитку країн в глобальних масштабах;
посилення диспропорцій у світовій економіці, зростання розриву між товарними та фінансовими ринками, загрози глобальних криз;
зростання конфліктів різного характеру та масштабу, створення глобальної сітки злочинного бізнесу, міжнародного тероризму;
втрати національної ідентичності, поширення єдиних стандартів на національні культури;
загострення глобальних проблем.


Слайд #8
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #8

Глобальні проблеми – проблеми, пов'язані з природно-антропогенними явищами, що виникли у процесі розвитку сучасної цивілізації і мають загальнопланетарний характер як за своїми масштабами та значенням, так і за способами вирішення.


Слайд #9
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #9

Завдання
Назвіть відомі вам глобальні проблеми людства


Слайд #10
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #10

До головних глобальних проблем людства відносять
Економічні: забезпечення людства сировиною, єнергією, продоволюством ,раціональне використання ресурсів Світового океану, мирне освоєння космічного прстору тощо, нерівномірний розвитк країн.
Економічні
Екологічні
Політичні
Соціально-демографічні
Екологічні: проблеми взаємодії природи й суспільства, збереження навколишнього природного середовища
Політичні: відвернення світової термоядерної війни та забезпечення миру, подолання економічної відсталості частини регіонів та країн світу, недопущення регіональних та міжнародних конфліктів, роззброєння та конверсія тощо
Соціально-демографічні: проблеми розвитку людини та забезпечення її майбут
нього, демогдафічний вибух у країнах, що розвиваються та демографічні кризи в розвинених країнах, подолання єпідемій, тяжких захворювань (СНІДу, наркоманії), боротьба з міжнародною злочинністю, наркобізнесом, тероризмом, проблеми демократизації та охорони прав людини.


Слайд #11
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #11

Розгортання процесу глобалізації відбувається суперечливо за характером впливу на національні економіки та на весь хід сучасного світового господарського розвитку. З одного боку, глобалізація небачено розширює можливості окремих країн щодо використання та оптимальної комбінації різноманітних ресурсів, їхньої більш глибокої і всебічної участі в системі міжнародного поділу праці, з другого боку — глобальні процеси значно загострюють конкурентну боротьбу, спричиняють маніпулювання величезними фінансовими і інвестиційними ресурсами, що становить реальну загрозу для країн з низькими і середніми доходами.


Слайд #12
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #12

Глобалізація і її основний прояв — зростання відкритості національної економіки — обумовлюють потенційні вигоди, втім обмежують можливості незалежної макроекономічної політики на національному рівні. Неупереджений аналіз свідчить, що у міждержавних відносинах тривають перерозподіл ресурсів на користь країн так званого цивілізаційного центру, які розвиваються на основі постіндустріальних принципів, і постійне нагромадження відсталості на іншому полюсі — країнах з традиційною індустріальною технологією та доіндустріальним розвитком.


Слайд #13
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #13

Розвинуті країни отримують найвідчутніші дивіденди від глобалізації. Шляхом торгівлі, інвестицій, доступу до зовнішніх джерел ресурсів глобалізація полегшує заміну мало кваліфікованої робочої сили за рахунок тих чи інших країн.


Слайд #14
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #14

Складовою процесів глобалізації є зростаюча мобільність робочої сили, інфенсифікація міграційних процесів, наслідки яких є суперечливими. Для країн, що розвиваються, а також країн з перехідною економікою серйозною проблемою стає «відтік мозків». Глобалізація і технічний прогрес сприяють підвищенню попиту на висококваліфіковану робочу силу з боку транснаціональних компаній. За підрахунками західних учених, еміграція висококваліфікованого фахівця рівнозначна вкладенню в економіку вибраної ним країни мільйона доларів.


Слайд #15
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #15

Найбільша загроза від глобалізації насувається на багато країн, що розвиваються, бо саме вони відчувають гостру нестачу людського капіталу, інституцій, господарської інфраструктури, економічних рішень, необхідних для реалізації наявних можливостей.


Слайд #16
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #16

Загрози глобалізації та способи протидії їм були сформульовані в концепції так званого “сталого розвитку” в доповіді “Наше спільне майбутнє” Світової Комісії з Навколишньго Середовища та Розвитку (1986р.)


Слайд #17
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #17

Сталий розвиток означає такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби.
Оскільки в центрі соціально-економічного розвитку перебуває людина та її потреби, усе більшого значення на сьогоднішній день набуває поняття “сталого людського розвитку”


Слайд #18
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #18

Людський розвиток — це процес розширення можливостей вибору у різних сферах: від гарантування економічних, соціальних та політичних прав і свобод до можливостей творчої самореалізації та вдосконалення.
Сталий людський розвиток є тривалим у часі і означає задоволення фізичних, духовних та інших потреб людей на сталій основі, без погіршення можливостей вибору наступних поколінь.


Слайд #19
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #19

Мета сталого людського розвитку — перехід до господарської діяльності, зорієнтованої на досягнення соціальної справедливості та суспільного добробуту у поєднанні з екологічною безпекою людства. Необхідною умовою досягнення сталого розвитку виступає зміна світової структури виробництва та системи суспільних цінностей, що лежать в її основі, з метою трансформації стихійної ринкової форми господарювання у соціалізовану та екологізовану.


Слайд #20
Презентація на тему «Переваги та загрози глобалізації» - Слайд #20

Дякую за увагу


Завантажити презентацію