Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #1

Основи теорії права та правовідносин


Слайд #2
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #2

Соціальні норми — це загальні правила поведінки людей у суспільстві, зумовлені об'єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу.
Залежно від способу їх утворення і забезпечення соціальні норми класифікують на юридичні , моральні, корпоративні (громадських організацій, політичних партій, інших об'єднань громадян), звичаї чи традиції.
1. Система соціальних норм і місце та роль права в цій системі


Слайд #3
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #3

Кожне суспільство має регулювати відносини між людьми, здійснювати охорону і захист таких відносин. Таке регулювання і охорона суспільних відносин здійснюються з допомогою соціальних норм. У системі таких норм право посідає провідне місце. В юридичній літературі право розглядають як загально-соціальне явище і як волевиявлення держави (юридичне право).
2. Поняття права та його ознаки


Слайд #4
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #4

Право має певні напрями впливу і будується на конкретних правових і демократичних засадах (принципах).
Функції права — це основні напрями його впливу на суспільні відносини. Призначення функцій полягає в тому, щоб визначити активну й багатогранну роль права в громадянському суспільстві з позиції його впливу на суспільні відносини між людьми.
Функції права поділяють на загальносоціальні та спеціальні юридичні.
3. Функції і принципи права


Слайд #5
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #5

Система права — це внутрішня форма права, яка має об'єктивний характер побудови, що відображається в єдності та узгодженості всіх її норм, диференційованих за правовими комплексами, галузями, підгалузями, інститутами та нормами права.
4. Поняття системи права як внутрішньої його організації


Слайд #6
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #6

Державне (конституційне) право - це провідна галузь права іі законодавства, що включає систему правових норм, інститутів і нормативно-правових актів, які закріплюють і регулюють відносини народовладдя, основи конституційного ладу Україні, правового статусу людини і громадянина, територіального устрою, системи державних органів та організації місцевого самоврядування в Україні.
5. Загальна характеристика основних галузей права України


Слайд #7
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #7

Трудове право — це система правових норм, які регулюють трудові відносини, що виникають у процесі праці, без якої не може існувати жодне суспільство.


Слайд #8
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #8

Цивільне право — це сукупність правових норм, які регулюють майнові, товарно-грошові та деякі інші відносини, пов'язані чи не пов'язані з майновими, а також особисті немайнові відносини, засновані на рівності учасників цих відносин.


Слайд #9
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #9

Земельне право — це система правових норм, які регулюють правовідносини у сфері володіння, розпорядження й користування землею, визначають землі сільськогосподарського призначення, населених пунктів, промисловості, транспорту, зв'язку, оборони, землі природознавчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісового й водного фондів, землі запасу.


Слайд #10
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #10

Кримінальне право — це система кримінальних норм, установлених законодавчим органом, що визначають основи та принципи кримінальної відповідальності, встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, які вид і міра покарання можуть застосовуватися до особи, котра скоїла злочин.


Слайд #11
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #11

Підприємницьке право — це система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері підприємництва, тобто самостійної, ініціативної, систематичної діяльності на власний ризик з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і торгівлі з метою одержання прибутку.


Слайд #12
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #12

Окрім внутрішньої, розрізняють також зовнішню форму права, або джерела права. Це способи юридичного виразу права, його організація в належну юридичну оболонку.
До зовнішньої форми (джерел) права відносять: правовий звичай, судовий чи адміністративний прецедент, нормативний договір, нормативно-правовий акт.
6. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу


Слайд #13
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #13

Останнім часом у юридичній літературі почали розрізняти такі категорії, як «правотворення», «правотворчість» і «нормотворчість». Усі ці види діяльності здійснюються з метою покращення соціального регулювання та охорони суспільних відносин.
7. Правотворення як процес самоорганізації права


Слайд #14
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #14

Застосування норм права є особливою формою його реалізації. Це державно-владна й організаційна діяльність компетентних органів держави та посадових осіб з реалізації правових норм стосовно конкретних життєвих випадків через винесення індивідуально-конкретних правових наказів (приписів).
8. Реалізація норм права: загальна характеристика


Слайд #15
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #15

Нормативно-правові акти регулюють (охороняють) правові відносини, які постійно виникають, змінюються чи припиняються. Правовідносини — це врегульовані нормами права спільні відносини, учасники яких виступають як носії взаємних суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що забезпечуються державою
9. Правові відносини. Загальна характеристика


Слайд #16
Презентація на тему «Основи теорії права та правовідносин» - Слайд #16

1. Право та держава мають розглядатися в постійній взаємодії, взаєморозвитку, взаємофункціонуванні.
2. Як самостійне явище право має свої поняті, ознаки, функції, форму і середовище здійснення.
3. Теоретичні знання про право сприяють оволодінню регулятивно-юридичними механізмами в повсякденному житті, формують навички його практичного застосування.
4. Вміння користуватися правом допоможе активно здійснювати, охороняти і захищати права людини в громадянському суспільстві.
Висновки