Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #1

Основи професійної діяльності юриста
Шило Богдан
9-А


Слайд #2
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #2

План
Професія юриста
Проблема виконання професійних обов'язків
Спонукальні сили і мотиви виконання юристом професійних обов'язків
Оцінка виконання професійного обов'язку юриста
Законність виконання професійних обов'язків
Раціоналізація професійної діяльності юриста
Якість професійної діяльності юриста
Шляхи досягнення раціональності і якості виконання професійних обов'язків юриста


Слайд #3
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #3

Професія юриста -це, перш за все, величезний рівень відповідальності. У руках фахівця іноді долі людей, підприємств і навіть держав. І, не дивлячись на те, що з кожним роком число абітурієнтів, що бажають здобути цю професію, стає все більше, кваліфікованих і умілих співробітників з них виходить не так-то багато
Професія юриста


Слайд #4
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #4

Проблема виконання професійних обов'язків
Виконуючи свої обов'язки, юрист повинен: а) прагнути задовольняти у міру своєї компетенції і що стоять перед ним завдань реальні потреби суспільства, тобто працювати для країни; б) дотримуватися законності, вступаючи при необхідності в конфлікт з інтересами окремих осіб, відомств і, можливо, державної влади в цілому;
Баланс цих цілей відповідає інтересам і країни, і кожного юриста. Однак його дотримання становить собою дуже важке завдання. Для неї необхідні:
наявність професійної спроможності та майстерності;
психологічна готовність до праці певної напруженості;
установка на постійне дотримання вимог чинної правової системи.


Слайд #5
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #5

Спонукальні сили і мотиви виконання юристом професійних обов'язків
Це вкрай гостра проблема. Вона полягає в необхідності пошуку і мобілізації коштів для створення такого положення, при якому юрист дійсно використовував би весь свій потенціал, всі свої можливості для якісного, своєчасного, ефективного виконання обов'язків у точній відповідності з законом. Мабуть, такими засобами є:
державна соціальний захист юриста, оплата його праці, в якій би формі вона не проводилася;
просування його по службі, матеріальне стимулювання;
створення кращих умов праці, включаючи можливість самовираження юриста, а також гарантії професійної стабільності і забезпечення в майбутньому.


Слайд #6
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #6

Оцінка виконання професійного обов'язку юриста
Оцінка стану професійної діяльності юриста обов'язкове. Відомо, що при відсутності офіційної оцінки вона заміщується неофіційною. Очевидно, офіційні оцінки роботи юриста повинні бути достатньо виваженими і підготовленими до використання в управлінських цілях. Відповідно вони повинні спиратися на значний обсяг інформації і відповідати певним критеріям. Такими критеріями є:
законність;
раціональність;
якість, взята в оціночному сенсі як співвідношення між метою, процесом і результатом, між виконавцем обов'язків і порівнянними з цим вимог.


Слайд #7
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #7

Законність виконання професійних обов'язків
Вона полягає в те, що юридичні дії в рамках існуючої правової системи не може працювати для її руйнування. Навіть професійна критика закону здійснюється в рамках чинного права. При дотриманні цього основного умови законність виконання професійних обов'язків передбачає:
право на тлумачення;
можливість розсуду в заданих межах;
механізм подолання помилок і порушень і т.д.


Слайд #8
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #8

Раціоналізація професійної діяльності юриста
Це у своїй основі забезпечення її технологічності. Вона являє собою підвищення технічного і технологічного рівня праці шляхом відбору та конкретизації цілей праці, усунення зайвих і спрощення залишаються необхідних процедур, більш широке застосування техніки, максимальна можливість спеціалізації і т.д. Власне цілі, зміст професійних обов'язків юриста, практика, потреби і досягнення формують механізм раціоналізації професійної діяльності юриста.


Слайд #9
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #9

Якість професійної діяльності юриста
Якість професійної діяльності юриста іноді розглядається як сукупність її правових властивостей. Такий підхід правильний, якщо врахувати, що сума властивостей, ознак якості створюють його новий стан. Найважливіші ознаки якості виконання професійних обов'язків юристом:
Законність;
придатність для вирішення різноманітних і нетривіальних завдань;
своєчасність;
позитивна результативність;
високий ступінь використання свого потенціалу правового регулювання;
Всі ці ознаки конкретизуються стосовно до напрямів і елементів професійної юридичної діяльності.
Раціональність і якість в принципі не повинні суперечити один одному. Спрощення професійної юридичної діяльності знижує в багатьох випадках її якість. Тому забезпечення раціональності та якості - суперечливий процес, і прийняті рішення часто є компромісними.


Слайд #10
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #10

Шляхи досягнення раціональності і якості виконання професійних обов'язків юриста
Вони дійсно різноманітні. На особистісному рівні, тобто для кожного юриста, абсолютно необхідними і спільними для всіх напрямків юридичної діяльності є:
оволодіння професійним правовим підходом як інтегрованим станом підготовленості до професійної юридичної діяльності;
освоєння методики роботи з документами (фіксованого інформацією);
здійснення міжособистісних комунікацій;
постановка, усвідомлення та вирішення виникаючих правових задач;
оцінка та реалізація результатів своєї діяльності.
Це означає, що юрист повинен бути готовий правильно і своєчасно реагувати на запити суспільства, володіти методиками і прийомами роботи з мінливим законодавством, обширною документацією, опублікованій літературою. Він повинен уміти розмовляти з людьми, вислуховувати опонентів, вести переговори, брати участь у обговоренні юридичних справ або в процедурах їх колегіального дозволу. Юристу необхідно визначити свою роль у соціальному житті, економіці і управлінні, виявляти ситуації, що вимагають його втручання, зобов'язаний володіти прийомами рішення стандартних та нестандартних правових задач.


Слайд #11
Презентація на тему «Основи професійної діяльності юриста» - Слайд #11

Висновок
Отже, основна мета професії юриста — встановлення справедливості, тому бути юристом — це величезна відповідальність. Для нашої країни ця професія надзвичайно важлива, адже у цей час, коли відбувається процес розбудови правової держави в Україні, передусім на правників покладаються надії та завдання утвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців.