Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях»


5 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #1

Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Роботу виконала
Учениця 10-А класу
Христевич Ілона


Слайд #2
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #2

Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Роботу виконала
Учениця 10-А класу
Христевич Ілона


Слайд #3
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #3

Інформування та оповіщення
Інформування й оповіщення у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру є основним і головним невід'ємним елементом усієї системи заходів такого захисту. Інформацію становлять відомості про прогнозовані або виниклі надзвичайні ситуації з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи і методи реагування на них.
Центральні і місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну і достовірну інформацію про стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, про виникнення надзвичайних ситуацій, методи і способи їх захисту, уживання заходів щодо забезпечення безпеки.
Оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та постійне інформування населення про них забезпечуються шляхом:
— завчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення населення;
— організаційно-технічного об'єднання територіальних систем централізованого оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання;
— завчасного створення й організаційно-технічного об'єднання із системами спостереження.і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення й інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних і хімічних підприємств, інших об'єктів підвищеної небезпеки;
— централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв'язку, радіопровідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передачі інформації.


Слайд #4
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #4

Спостереження
3 метою своєчасного захисту населення і території від над-звичайних ситуацій техногенного і природного характеру, за-побігання і реагування на них відповідними центральними і місце-вими органами виконавчої влади здійснюються:
— створення і підтримка в постійній готовності загальнодер-жавної і територіальних систем спостереження і контролю з вклю-ченням у них існуючих сил і засобів контролю;
— організація збору, обробки і передачі інформації про стан навколишнього середовища, забруднення харчових продуктів, продовольчої сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами, мікроорганізмами й іншими біологічними агентами.


Слайд #5
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #5

Укриття в захисних спорудах
Укриттю в захисних спорудах, у разі потреби, підлягає населення відповідно до його приналежності до груп (працююча зміна, населення, яке проживає в небезпечних зонах).
Створення фонду захисних споруд забезпечується шляхом:
— комплексного освоєння підземного простору міст і населених пунктів для взаємопогоджуваного розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, воєнного і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
— обстеження й узяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, які відповідають вимогам захисту споруд підземного простору міст, гірничих виробок і природних пустот;
— дообладнування з урахуванням реальної обстановки підвальних й інших заглиблених приміщень;
— будівництва заглнблених споруд, окремо розташованих від об'єктів виробничого призначення і пристосованих для захисту;
— масового будівництва в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру найпростіших сховищ і укриттів;
— будівництва окремих сховищ і протирадіаційних укриттів.
Перелік таких сховищ, укриттів та інших захисних споруд, які необхідно будувати, щорічно визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якої віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру, і затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Наявний фонд захисних споруд використовується для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, що визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якої віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, і затверджується Кабінетом Міністрів України.
 


Слайд #6
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #6

Евакуаційні заходи
В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших населених пунктах, які мають об'єкти підвищеної небезпеки, основним засобом захисту є евакуація населення і розміщення його в зонах, безпечних для проживання людей і тварин.
Евакуації підлягає населення, що проживає в населених пунктах, розташованих у зонах можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, у районах виникнення стихійних лих, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю і здоров'ю людей).
У залежності від обстановки, що склалася під час надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру, може бути проведена загальна чи часткова евакуація наєелення.тимчасового чи безповоротного характеру.
Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення і планується на випадок:
— можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю і здоров'ю людей, які проживають у зоні ураження);
— виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним доходженням проривної хвилі.
Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у випадку загрози чи виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру.
Евакуаційні заходи здійснюються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
При проведенні часткової евакуації завчасно вивозиться не зайняте у сферах виробництва й обслуговування населення: діти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків разом з викладачами і вихователями, студенти, пенсіонери й інваліди, що містяться в будинках для осіб похилого віку, разом з обслуговуючим персоналом і членами їх родин.


Слайд #7
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #7

___________________
У сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру евакуація населення планується на випадок:
— аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням територїі;
— усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин;
— загрози катастрофічного затоплення місцевості;
— лісових і торф'яних похьеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, які загрожують населеним пунктам.
Проведення організованої евакуації, запобігання проявів паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:
— планування евакуації населення;
— визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних зон;
— організації оповіщення керівником підприємств і населення про початок евакуації;
— організації управління евакуацією;
— усебічного життєзабезпечення в місцях безпечного розселення евакуйованого населення;
— навчання населення діям при проведенні евакуації.
Евакуація населення проводиться способом, який передбачає вивезення основної частини населення із зон надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру усіма видами наявного транспорту, а у випадку його відсутності чи недостачі (а також у випадку руйнування транспортних шляхів) — організоване виведення населення пішки за заздалегідь розробленими маршрутами.


Слайд #8
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #8

Інженерний захист
При проектуванні й експлуатації спорудта інших об'єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення і навколишнього середовища, обов'язково розробляються і здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру.
Заходи інженерного захисту населення і території повинні передбачати:
— облік при розробці генеральних планів забудови населених пунктів і веденні містобудування можливих проявів в окремих регіонах і на окремих територіях небезпечних та катастрофічних явищ;
— раціональне розміщення об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням можливих наслідків їх діяльності у випадку виникнення аварій для безпеки населення і навколишнього середовища;
— будівництво будинків, будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки і надійності;
— розробку і впровадження заходів безаварійного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки;
— створення комплексної схеми захисту населених пунктів і об'єктів господарювання від небезпечних природних процесів;
— розробку і здійснення регіональних та місцевих планів запобігання й ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
— організацію будівництва протизсувних, протипаводкових, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;
— реалізацію заходів санітарної охорони території.
 


Слайд #9
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #9

Медичний захист
Заходи запобігання чи зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим і їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в зонах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру повинні передбачати:
— планування і використання існуючих сил і засобів установ охорони здоров'я незалежно від форм власності і господарювання;
— введення в дію національного плану соціально-психологічних заходів при виникненні і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
— розгортання в умовах надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру необхідної кількості лікувальних установ;
— завчасне застосування профілактичних медичних препаратів і санітарно-епідеміологічних заходів;
— контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питною водою і джерелами водопостачання;
— контроль за станом атмосферного повітря й опадів;
— завчасне створення і підготовку спеціальних медичних формувань;
— нагромадження медичних засобів захисту, медичного і спеціального майна й техніки;
— контроль за станом навколишнього середовища, санітарно-гігієнічною й епідемічною ситуацією;
— підготовку медичного персоналу і загальне медико-санітарне навчання населення.


Слайд #10
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #10

--------------------------------------------------------
Постраждалому населенню, особливо дітям, а також залученим до виконання аварійно-рятувальних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру за висновками Державної служби медицини катастроф чи лікарняно-трудової комісії, рятувальникам аварійно-рятувальних служб лікарями підрозділів аварійно-рятувальних служб надається гарантоване забезпечення відповідним лікуванням і психологічним відновленням у санітарно-курортних установах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації.
Центри медико-психологічної реабілітації створюються при діючих санаторно-курортних установах. Перелік центрів медико-психологічної реабілітації, порядок проходження медико-психо-логічної реабілітації, положення про медико-психологічну реабілітацію, відповідність санітарно-курортних установ вимогам медико-психологічної реабілітації щорічно визначаються у відповідних положеннях, розроблюваних центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я і затверджуваних спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесені питання захисту населення і території від надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру.


Слайд #11
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #11

Біологічний захист
Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлення факторів біологічного ураження в залежності від їх виду і ступеня ураження, проведення комплексу адміністративно-господарських режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних і медичних заходів.
Біологічний захист нередбачає:
— своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту;
— введення режимів карантину і обсервації;
— знезаражування вогнища ураження;
— необхідне знезаражування людей, тварин і т.п.;
— своєчасну локалізацію зони біологічного ураження;
— проведення екстреної і специфічної профілактики;
— дотримання протиепідемічного режиму підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності й гос-подарювання і населенням


Слайд #12
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #12

Радіаційний і хімічиий захист
Радіаційний і хімічний захист включає заходи для виявлення й оцінки радіаційної, хімічної обстановки, організацію і здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розробку типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту, організацію і проведення спеціальної обробки.
Виконання вимог радіаційного і хімічного захисту забезпечується шляхом:
— завчасного нагромадження і підтримки в готовності засобів індивідуального захисту та приладів дозиметричного і хімічного контролю, обсяги і місця збереження яких визначаються відповідно до встановлених зон небезпеки, забезпечення вказаними засобами насамперед особового складу формувань, які беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних й інших невідкладних робіт у вогнищах ураження, а також персоналу радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів господарювання і населення, що проживає в зонах небезпечного зараження і навколо них;
— своєчасного впровадження заходів, способів і методів виявлення й оцінки масштабів та наслідків аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об'єктах господарювання;
— створення уніфікованих засобів захисту приладів і комплектів дозиметричного й хімічного контролю;
— надання населенню можливостей купувати в установленому порядку в особисте користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів;
— завчасного пристосування об'єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей і спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;
— розробки загальних критеріїв, методів і методик спостережень щодо оцінки радіаційної i хімічної обстановки;
— завчасного створення і використання засобів колективного захисту населення від радіаційної i хімiчної небезпеки;
— пристосування наявних засобів колективного захисту від інших видів загрози для захисту від радіаційної і хімічної небезпеки.
 


Слайд #13
Презентація на тему «Основні заходи захисту населення в надзвичайних ситуаціях» - Слайд #13

______________________________________
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Завантажити презентацію