Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #1

місцеве самоврядування


Слайд #2
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #2

Місцеве самоврядування в Україні
Місцеве самоврядування – це одна з форм народо-владдя в Україні, сутність якої виявляється в самостійному вирішенні населенням питань місцевого значення. Місцеве самоврядування – різновид політичної, але не державної влади. Воно визнається і гарантується Конституцією України, є однією з засад конституційного ладу.


Слайд #3
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #3

Місцеве самоврядування в Україні регулюється Розділом XІ Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування» (21 травня 1997 р.), а також Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою Верховною Радою України, що ввійшла, таким чином, до складу національного законодавства.


Слайд #4
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #4

Принципи місцевого самоврядування:
1) народовладдя. Як зазначалося вище, місцеве самоврядування є формою участі населення в управлінні справами місцевого значення;
2) законність. Територіальні громади та їхні органи зобов'язані діяти у строгій відповідності з законодавством України й у межах своїх повноважень;
3) гласність. Діяльність органів місцевого самоврядування має висвітлюватися засобами масової інформації, бути відкритою для критики і пропозицій;


Слайд #5
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #5

4) колегіальність. Органи місцевого самоврядування є колегіальними. Прийняті ними рішення мають колективний характер;
5) поєднання місцевих і державних інтересів. Територіальні громади та їхні органи існують і діють у межах Української держави. Через це неприпустиме протиставлення інтересів громади і всього українського народу. Місцеве самоврядування має діяти з врахуванням загальнодержавних програм соціально-еко-номічного і культурного розвитку;
6) виборність. Всі органи місцевого самоврядування обираються громадянами відповідно до демократичних засад виборчого права України;


Слайд #6
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #6

7) правова, організаційна і матеріальна самостій-ність. Місцеве самоврядування відділене від держави. Органи місцевого самоврядування мають право приймати статути територіальної громади, видавати загальнообов'язкові правові акти. Вони мають статус юридичної особи і діють на основі самофінансування;
8) підзвітність і відповідальність перед територіальними громадами органів місцевого самоврядування. Представницькі органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи зобов'язані періодично звітувати перед населенням про свою роботу;
9) державна підтримка і гарантія місцевого самоврядування. Держава підтримує місцеве самоврядування шляхом передачі йому майна, фінансування програм соціально-економічного і культурного розвитку, здійснюваних у межах територіальної громади;
10) судовий захист прав місцевого самоврядування. Порушення прав територіальної громади, її органів є підставою для судового розгляду.


Слайд #7
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #7

Основою місцевого самоврядування в Україні є територіальна громада – колектив жителів села, селища чи міста.


Слайд #8
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #8

Органи місцевого самоврядування в Україні


Слайд #9
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #9

Місцеве самоврядування здійснюється в таких організаційних формах:
1) безпосередньо населенням — шляхом референдумів, виборів, зборів і сходів жителів;
2) через виборні органи, якими є:
сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи;
виборні голови органів місцевого самоврядування — сільські, селищні,
міські голови (голови виконавчих органів відповідних рад);
виборні районні й обласні ради, що представляють загальні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст.


Слайд #10
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #10

Депутати виборних органів місцевого самоврядування обираються жителями села, селища, міста на підставі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом та-ємного голосування строком на п'ять років. На таких же умовах обираються сільські, селищні та міські голови строком на чотири роки.Голова районної і голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.


Слайд #11
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #11

Органи місцевого самоврядування мають певну матері-альну і фінансову базу своєї діяльності, до якої належать:об'єкти комунальної власності (рухоме і нерухоме майно, земля, природні ресурси);доходи місцевих бюджетів і позабюджетні кошти. Вони формуються за рахунок місцевих податків і зборів і фінансової підтримки держави.


Слайд #12
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #12

Компетенція органів місцевого самоврядування:
1) управління майном, що знаходиться в комунальній власності;
2) затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку і контроль за їх виконанням;
3) затвердження бюджету відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контроль за їх виконанням;
4) встановлення місцевих податків і зборів (з переліку, затвердженому Верховною Радою України);
5) проведення місцевих референдумів і реалізація їхніх результатів;
6) створення, реорганізація і ліквідація комунальних підприємств, організацій і установ.


Слайд #13
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #13

Органам місцевого самоврядування можуть передаватися окремі повноваження виконавчої влади. Їх виконання фінансується за рахунок Державного бюджету України. З цих питань органи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення, обов'язкові до виконання на відповідній території.


Слайд #14
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #14

Органи самоорганізації населення в Україні


Слайд #15
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #15

Місцеве самоврядування має різноманітні організаційно-правові форми. Зокрема, поряд з місцевими радами з ініціативи жителів можуть створюватися органи самоорганізації населення. Їхній статусвизначається Конституцією України і Законом України «Про органи самоорга-нізації населення» (11 липня 2001 р.).Орган самоорганізації населення є однією з форм участі населення у вирішенні питань місцевого значення.


Слайд #16
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #16

Види органів самоорганізації населення:
1) сільські та селищні комітети. Діють у межах території села, селища, якщо його межі не збігаються з межами діяльності сільської, селищної ради;
2) вуличні та квартальні комітети. Діють у межах території кварталу, декількох, однієї чи частини вулиці з залученими провулками в місцях індивідуальної забудови;


Слайд #17
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #17

3) комітети мікрорайонів. Діють у межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;
4) домові комітети. Діють у межах будинку (декількох будинків) у державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів;
5) комітети районів у містах. Діють у межах одного чи декількох районів у місті, якщо його межі не збігаються з межами районної в місті ради.


Слайд #18
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #18

З ініціативою про створення органу самоорганізації населення можуть виступити збори (конференція) жителів за місцем проживання, якщо в них брали участь (було представлено) не менш половини жителів відповід-ної території, що мають право голосу. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надає сільська, селищна, міська, районна у місті рада. Орган самоорганізації населення обов'язково має бути легалізований шляхом реєстрації (у такому разі він одержує статус юридичної особи) або повідомлення про створення (без статусу юридичної особи).


Слайд #19
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #19

Повноваження органу самоорганізації населення різноманітні. До числа його найважливіших власних повноважень належать:
1) право представляти інтереси жителів у місцевій раді та місцевих органах виконавчої влади;
2) право вносити пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку;
3) організовувати участь населення в заходах щодо охорони навколишнього середовища, пам'ятників історії та культури, у благоустрої території;


Слайд #20
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #20

4) здійснювати контроль за якістю житлово-комунальних послуг;
5) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, родинам загиблих воїнів, партизанів і військовослужбовців, малозабезпеченим і багатодітним родинам, дітям-сиротам;
6) сприяти органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів і правоохоронним органам у забезпеченні громадського порядку.


Слайд #21
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #21

Крім того, місцеві ради мають право передати органу самоорганізації населення частину своїх повноважень і коштів, необхідних для їх виконання.


Слайд #22
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #22

Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах (без оплати). За рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їхньої праці.


Слайд #23
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #23

Вибори сільського, селищного та міського голів та депутатів місцевих рад
Вибори органів місцевого самоврядування проводяться в Україні за змішаною системою: одна частина їх обирається мажоритарним, інша – пропорційним шляхом.
Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія села, селища.


Слайд #24
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #24

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим міських, районних та обласних рад проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному окрузі, межі якого збігаються з межами міста, району. області.


Слайд #25
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #25

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.


Слайд #26
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 2) - Слайд #26

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію