Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.2 на основі 5 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #1

Місцеве самоврядування
Презентація учнів 11-А класуБондаренко Н., Антонов А., Ступіна С., Удовенко Л.


Слайд #2
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #2

Основне питання
Що таке місцеве самоврядування?
Яким є місцеве
самоврядування в Україні?


Слайд #3
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #3

Визначення
Місце́ве самоврядува́ння — право та
спроможність органів місцевого самоврядування в
здійснювати регулювання й управління
суттєвою часткою суспільних справ, які належать до
їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.


Слайд #4
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #4

Формами місцевого самоврядування також є збори громадян, референдуми або будь-які інші форми прямої участі громадян.


Слайд #5
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #5

Органи місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування — «виборні та інші органи територіальних громад наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».


Слайд #6
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #6

Теорія місцевого самоврядування
Теорія місцевого самоврядування концентрувалася навколо
формування правового ставлення громади до держави.
Вся наука про самоврядування веде свій початок від спроби
розв'язати проблему:
Чи має громада окрему, відмінну від
держави, Владу?


Слайд #7
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #7

Концепції
Природне право
Теорія природних прав вільної громади
Господарська теорія
Громадська теорія 
Державна теорія 


Слайд #8
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #8

Моделі


Слайд #9
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #9

Міжнародні правові акти
Європейська хартія місцевого самоврядування;
Всесвітня Декларація місцевого самоврядування


Слайд #10
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #10

Місцеве самоврядування в Україні


Слайд #11
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #11

Місце́ве самоврядува́ння в Україні — це право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування — це форма публічної влади, що реалізується специфічними суб'єктами — територіальними колективами і сформованими ними органами, має особливий об'єкт — питання місцевого значення, та здійснюється на основі використання окремого виду публічної власності — комунальної (муніципальної).


Слайд #12
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #12

Правова основа
Правовою основою місцевого самоврядування в Україні є Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"., закони і підзаконні нормативно-правові акти, що приймаються на їх основі, а також акти органів місцевого самоврядування, що приймаються в рамках їх компетенції


Слайд #13
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #13

Принципи
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:
народовладдя;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;
підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
судового захисту прав місцевого самоврядування.


Слайд #14
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #14

Повноваження
Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
стосуються наступних сфер діяльності:
соціально-економічного і культурного розвиткув галузі бюджету, фінансів і цін;
щодо управління комунальною власністю;
в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку;
у галузі будівництва;
освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;
з регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
соціального захисту населення;
в галузі зовнішньоекономічної діяльності;
в галузі оборонної роботи;
щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян тощо.


Слайд #15
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #15

Місцеві вибори
Місцеві вибори в Україні — спосіб формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні та органів влади Автономної Республіки Крим. 


Слайд #16
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #16

Самоврядування в період Київської Русі
Коріння місцевого самоврядування виходить з територіальної сусідської общини слов'ян. Така община влаштовувала свої справи самостійно, в межах наявних матеріальних ресурсів. З часів Київської Русі набуває розвитку громадівське самоврядування. В його основу покладено виробничу та територіальну ознаки, тобто громади які самоврядовувались, формувались на виробничій або територіальній основіТериторіальне громадівське самоврядування розвивається на основі звичаєвого права, а його елементи виявляються у вічах. 


Слайд #17
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #17

Магдебурзьке право
З ХІІІ ст. в українських містах починає запроваджуватися Магдебурзьке (німецьке) право. 
Суть Магдебурзького права полягала у вивільненні міського населення від юрисдикції урядової адміністрації та наданні місту самоуправління на корпоративній основі. Міщани становили громаду із власним судом і управою. На чолі управи ставали виборні бурмістри і райці, на чолі суду — війт і лавники. Їхній юрисдикції підлягали не тільки міщани, а й цехові ремісники та приписані до міста селяни.


Слайд #18
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #18

Магдебурзьке право
З ХІІІ ст. в українських містах починає запроваджуватися Магдебурзьке (німецьке) право. 
Суть Магдебурзького права полягала у вивільненні міського населення від юрисдикції урядової адміністрації та наданні місту самоуправління на корпоративній основі. Міщани становили громаду із власним судом і управою. На чолі управи ставали виборні бурмістри і райці, на чолі суду — війт і лавники. Їхній юрисдикції підлягали не тільки міщани, а й цехові ремісники та приписані до міста селяни.


Слайд #19
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #19

Місцеве самоврядування в XVIII-XIX ст.ст. 
У 1764–1783 рр. було ліквідовано Гетьманщину й автономний устрій України, а з ним і Магдебурзьке право в її містах. У 1785 р., відповідно до виданої імператрицею Катериною ІІ «Жалованой грамоты городам», на Лівобережній та Слобідській Україні створюються нові органи станового місцевого самоврядування — міські думи.
Значний вплив на суспільне життя України мала проведена Олександром II у 1864 р. земська реформа. В Європейській частині Російської імперії, включаючи Лівобережну та Слобідську Україну, засновувалися земські установи як органи місцевого самоврядування.


Слайд #20
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #20

Самоврядування в УНР
Після утворення Центральної Ради Михайло Грушевський у виданій в 1917 р. брошурі «Вільна Україна» запропонував на першому етапі побудови незалежної Української держави організувати місцеву владу на основі українських комітетів у волостях і містах. Комітети мали утворюватися за принципами формування самої Центральної Ради і не втрачати свого значення в міру розвитку й «організації на нових підставах органів міської й земської самоуправи».


Слайд #21
Презентація на тему «Місцеве самоврядування» (варіант 1) - Слайд #21

Висновок