Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #1

Макроекономіка


Слайд #2
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #2

Макроекономіка — галузь економічної науки або частка націонал-економії, яка вивчає поведінку народного господарства як єдиного цілого в контексті аналізу глобальних ринків та їх взаємозв'язків. Макроекономіка займається функціонуванням таких секторів народного господарства як ресурси, платіжний баланс (співвідношення між сумою грошових надходжень і сумою платежів за кордон), інфляція(тривале зростання загального рівня цін).


Слайд #3
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #3

Об'єкт макроекономіки
Об'єктом макроекономіки є економічна система, що являє собою сукупність економічних суб'єктів, діяльність яких спирається на історично визначені форми виробничих відносин та адекватні їм механізми регулювання економічної діяльності. Окремі економічні системи відрізняються між собою формами власності на засоби виробництва та механізмами регулювання економіки.Субєктами макроекономіки є: держава, підприємства, домогосподарства.


Слайд #4
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #4

Предмет макроекономіки
Предметом макроекономіки є причинно-наслідковий механізм функціонування економіки, який являє собою сукупність зв'язків між окремими макроекономічними процесами та явищами. Макроекономіка повинна, з одного боку, визначати систему функцій, які відтворюють причинно-наслідкові зв'язки в економіці; з іншого — розкривати можливості людей впливати на причини з метою корегування тих наслідків, які вони викликають в економіці. Отже, макроекономіка виконує як пізнавальну так і прикладну функцію. Макроекономіку, що виконує пізнавальну функцію, називають позитивною, а макроекономіку, що виконує прикладну функцію — нормативною.


Слайд #5
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #5

Суб'єкти макроекономіки:1.Сектор домашніх господарств. 2.Підприємницький сектор. 3.Держава(встановлює інституційні зв'язки). 4.Зовнішній економічний сектор.


Слайд #6
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #6

Сектор домашніх господарств
Сектор домашніх господарств включає всі приватні господарства країни, діяльність яких спрямована на задоволення власних потреб. Домашнє господарство – економічна одиниця, що складається з однієї або більше осіб, яка володіє ресурсами, забезпечує ними економіку й використовує отримані за це прибутки для купівлі товарів і послуг, які задовольняють матеріальні потреби його членів. Домашні господарства відіграють подвійну роль у економіці: як постачальники всіх економічних ресурсів (земля, праця, капітал, підприємництво) та як основа видаткової групи в національному виробництві. Вони є отримувачами доходу (заробітної плати, ренти, процента, прибутку). Витрати домашніх господарств – податки, власне споживання та заощадження. В цілому домашні господарства здійснюють такі види економічної діяльності: 1) пропонують фактори виробництва; 2) споживають частину отриманого доходу; 3) заощаджують.


Слайд #7
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #7

Підприємницький сектор
Підприємницький сектор – це сукупність усіх фірм, що зареєстровані та діють у межах країни з метою отримання прибутку. Фірма – це ділова одиниця, яка використовує куплені у домашніх господарств ресурси для виробництва товарів та послуг і володіє та керує одним чи багатьма підприємствами. Підприємницький сектор здійснює такі види економічної діяльності: 1) пред'являє попит на фактори виробництва; 2) пропонує результати своєї діяльності; 3) інвестує.


Слайд #8
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #8

Державний сектор
Державний сектор – це всі державні підприємства, інститути та установи. Основне завдання держави полягає у створенні суспільних благ, які надходять споживачам на безоплатній основі (безпека, досягнення фундаментальної науки та вирішення загальнодержавних програм, соціальної та виробничої інфраструктур). Держава також формує правове середовище для діяльності економіки, здійснює перерозподіл доходів.


Слайд #9
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #9

Зовнішній економічний сектор
Зовнішній економічний сектор включає всі економічні суб'єкти, що знаходяться за межами даної країни, а також іноземні державні інститути. Вплив закордону на вітчизняну економіку здійснюється через взаємний обмін товарами, послугами, капіталом та національними валютами.


Слайд #10
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #10

Макроекономіка виконує такі функції:
– теоретико-пізнавальну;
– прикладну (практичну);
– світоглядну (формування сучасного економічного мислення та економічної культури).


Слайд #11
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #11

Теоретико-пізнавальна функція
Теоретико-пізнавальна функція полягає в тому, щоб повніше забезпечити вивчення власне макроекономічної теорії. Знання макроекономіки створює фундамент, на якому може будуватися вивчення багатьох прикладних економічних дисциплін.


Слайд #12
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #12

Прикладна функція
Макроекономіка має безпосереднє прикладне значення. Майбутній спеціаліст повинен навчитися аналізувати суть державної економічної політики, напрями, шляхи та методи її реалізації. І головне, вміти ефективно розробляти й втілювати у життя стратегію і тактику діяльності своєї фірми (підприємства) на мікроекономічному рівні в умовах певного зовнішнього середовища, особливості якого визначаються макроекономічними факторами.


Слайд #13
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #13

Світоглядна функція
Важлива функція макроекономіки - її світоглядна функція. Цю функцію вона виконує на основі вироблення у майбутніх економістів-професіоналів сучасного економічного мислення. Глибоке і системне вивчення основних понять і механізмів функціонування національної економіки сприяє формуванню економічної культури студентів.


Слайд #14
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #14

В період нової світової економічної кризи 70-х рр. ХХ ст. виявилось, що державне втручання в економіку не завжди дає позитивний результат і що вплив держави на сукупний попит у період економічного спаду не забезпечує збільшення виробництва, а лише породжує інфляцію.
Почала інтенсивно розвиватись "неокласична теорія", яка виникла в 70-х рр. ХІХ ст. Вона була з одного боку – реакція на марксизм з його критикою капіталізму, а з іншого – спробою вписати в неокласичну теорію ряд нових положень. Ця теорія має багато різних напрямків. Теорія добробуту ввела до наукового поняття "суспільні блага", "зовнішні ефекти", "монополії", де потрібна допомога держави.


Слайд #15
Презентація на тему «Макроекономіка» (варіант 1) - Слайд #15

Сучасна макроекономіка не має єдиної домінуючої теорії. Вона спирається на ряд теорій, які взаємодіють і взаємодоповнюють одна одну і дають практикам можливість вибору, тобто самим визначити ефективність кожної теорії залежно від своїх суб'єктивних уявлень, а також з урахуванням індивідуальних умов, цілей і пріоритетів економічної політики певної країни.