Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #1

Китай-проблема високорозвиненості країни
Шевченко Вікторії
10 клас


Слайд #2
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #2

www.themegallery.com
Company Logo
Розвинені країни — країни з найбільшим розвитком економіки.
На даному етапі розвитку сучасного суспільства, Китай займає велике місце в розвитку світової економіки.
Насамперед це тому, що саме з цієї країни експортується основна кількість товарів.


Слайд #3
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #3

www.themegallery.com
Company Logo
Існує триєдина концепція стійкого розвитку,в якій найголовніші 3 компоненти:
Соціум;
Довкілля;
Економіка.
Завдяки цьому можна створити умови розвитку країни.


Слайд #4
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #4

www.themegallery.com
Company Logo
Економічна складова:
Економічний підхід до концепції стійкого розвитку заснований на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути зроблений за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і здійснюється цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних — природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів.
Однак при вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний або природний, чи людський капітал) і якою мірою різні види капіталу є взаємозамінними, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і розрахунку. З'явилися два види стійкості — слабка, коли мова йде про не зменшуваний в часі природний та виробничий капітал, і сильна — коли повинен не зменшуватися природний капітал (причому частина прибутку від продажу невідновних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного природного капіталу).


Слайд #5
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #5

www.themegallery.com
Company Logo
Соціальна складова:
Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Бажано також збереження культурного капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також повніше використання практики стійкого розвитку, наявної в не домінуючих культурах. Для досягнення стійкості розвитку, сучасному суспільству доведеться створити ефективнішу систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід і заохочує плюралізм. Важливо досягнення не тільки внутрішньо, а й міжпоколінної справедливості. У рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а суб'єктом розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головну цінність, концепція сталого розвитку передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу його життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.


Слайд #6
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #6

www.themegallery.com
Company Logo
Екологічна складова:
З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Більш того, поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.


Слайд #7
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #7

www.themegallery.com
Company Logo
Причини високорозвиненості Китаю:
Зайнятість населення.
Численність населення та високі налоги в казну держави;
Розвиненість сільського господарства та торгівлі;
Високий прибуток на душу населення;
Велика частка експорту товарів;


Слайд #8
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #8

www.themegallery.com
Company Logo
Diagram
1
Таким чином,принаявності всіх цих складових, ми розуміємо,шо будь-яка країна, шо має ці риси, буде розвиватися.
2
Також велике значення в розвитку відіграє політичний устрій країни.
Адже, без розумного підходу до ресурсів країни
3
вона не буде їх використовувати в потрібних напрямках.


Слайд #9
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #9

www.themegallery.com
Company Logo
Diagram
Отже,завдяки всім цім чинникам, Китай досягнув статусу високорозвиненої країни.Адже,він еволюціонував від стародавньої цивілізацїї до найвисокорозвиненішої республіки.


Слайд #10
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #10

www.themegallery.com
Company Logo


Слайд #11
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #11

www.themegallery.com
Company Logo
Отже,завдяки розумному управлінню ресурсами, Китай став однією із найвисокорозвиненіших країн світу.


Слайд #12
Презентація на тему «Китай-проблема високорозвиненості країни» - Слайд #12

Дякую за увагу!