Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя»


Рейтинг презентації 4 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #1

Культура мови і культура мовлення вчителя


Слайд #2
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #2

Культура мови – галузь знань, яка вивчає нормативність мови, її відповідність суспільним вимогам; індивідуальна здатність особи вільно володіти різними функціональними стилями.
Культура мовлення – упорядкована сукупність нормативних, мовленнєвих засобів, вироблених практикою людського спілкування, які оптимально виражають зміст мовлення і задовольняють умови і мету спілкування.


Слайд #3
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #3

Культуру мовлення вчителя характеризують такі ознаки:
правильність
різноманітність
виразність
ясність
точність
нормативність
чистота
стислість
доцільність
логічність
варіативність
простота
естетичність
багатство
актуальність
конкретність
належний теоретичний рівень
практична спрямованість


Слайд #4
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #4

Структурними особливостями мовлення вчителя є:
тривалість мовлення
горизонтальне членування
вертикальне членування
використання тропів
використання риторичних фігур


Слайд #5
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #5

Високий рівень культури мовлення вчителя забезпечується такими вміннями:
Організаторськими
організувати процес спілкування, враховуючи ситуацію, мотив і мету спілкування, правильно розуміючи партнера; викликати і підтримувати інтерес до спілкування, поступово досягаючи своєї мети


Слайд #6
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #6

Інформативними
викласти інформацію в монологічній або діалогічній формі доступними для адресата лексичними засобами, синтаксичним, інтонаційним оформленням
Високий рівень культури мовлення вчителя забезпечується такими вміннями:


Слайд #7
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #7

Високий рівень культури мовлення вчителя забезпечується такими вміннями
Перцептивними
словом і ділом впливати
на партнерів, переконувати їх,
схиляти на свій бік


Слайд #8
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #8

Високий рівень культури мовлення вчителя забезпечується такими вміннями
Контрольно-стимулюючими
оцінювати діяльність співрозмовника на кожному етапі спілкування у такій формі, підсилювати його прагнення до подальшого спілкування, аналізувати власну мовленнєву діяльність
та ін.


Слайд #9
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #9

Культура мовлення вчителя
є не лише показником його професійних якостей, а й фактором, що впливає на його визнання у педагогічному світі.


Слайд #10
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #10

Культура мовлення вчителя
є не лише показником його професійних якостей, а й фактором, що впливає на його визнання у педагогічному світі.


Слайд #11
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #11

Артикуляція
лат. articulatio – розчленяти, чітко і ясно проголошувати) – злагодженої і виразної діяльності органів мовлення. Вона вимагає чіткого вимовляння усіх звуків відповідно до правил орфоепії мови. Процес артикуляції охоплює не тільки язик, губи, зуби, а й міміку, зміни на обличчі, в жестах, постаті. Оволодінню технікою мовлення сприяє систематичне виконання вправ артикуляційної гімнастики.


Слайд #12
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #12

Дикція
(лат. dictio – вимова)
Учитель повинен чітко не тільки виголошувати думку, але й промовляти кожен звук губами (мають рухатись під час розмови постійно) і язиком (має не торкатися зубів, інших частин ротової порожнини, увесь час перебувати в напруженні, змінюючи своє положення від одного до другого звука). Розвитку дикції мовця сприяє виконання вправ для засвоєння положення апарату мовлення й артикуляції під час вимови звуків і слів у фразі.


Слайд #13
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #13

Дихання
яке визначає якість звуків і мовлення загалом. Його ме­ханізм формується з дитинства. Фізіологічне дихання (вдихання і видихання ритмічні, однакові за тривалістю) є достатнім під час мовчазної роботи людини. Воно дає змогу виголошувати тривалі промови, не втомлюючись, вимовляючи слова голосно і виразно.


Слайд #14
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #14

Динаміка (сила) голосу
визначається струменем повітря, що посилається і тисне на голосові зв'язки. Сила звучання має широкий діапазон, тому педагог має обрати оптимальний рівень посилання повітря залежно від обставин (місця, пори року, часу, оточення, розмірів приміщен­я, конкретного завдання).


Слайд #15
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #15

Витривалість
коли тривала мовна діяльність людини не зумовлює ослаблення чи захворювання голосу. У голосі вчителя звучать впевненість, мажорність, що робить його мовлення переконливим, сприяє виникненню позитивних емоцій у слухачів. (володіння гнучкістю голосу – діапазоном звучання).


Слайд #16
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #16

Тембр голосу
насиченості звуку, його емоційної забарвленості. Залежно від змісту навчальних і виховних завдань, індивідуальних особливостей учнів учитель визначає тональність голосу. Важливо знайти приємні (оксамитового звучання) висоту звука і тембр звучання («музику мовлення»).


Слайд #17
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #17

(франц. etiquette – порядок) – система ритуалів, яка складається з відповідних словесних формул.
Мовленнєвий етикет педагога


Слайд #18
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #18

Мовленнєвий етикет педагога складається з правил мовленнєвої поведінки у спілкуванні з колегами, учнями, їхніми батьками. Він зобов'язує вчителя поводитися відповідно до соціально, культурно й історично сформованих моделей у типових ситуаціях спілкування і взаємодії вчителя та учнів.


Слайд #19
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #19

Педагог має володіти
правильним, чистим мовленням,
різноманітними словесними формулами,
складними словосполученнями,
умінням конструювати власні висловлювання,
послуговуватися правилами мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування.


Слайд #20
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #20

Мовна культура вчителя виявляється в його вмінні обрати доречну форму привітання чи прощання
Привітання:«Доброго ранку!» «Добрий день!» «Добридень!» «Добрий вечір!» «Добривечір!» «Здрастуйте!»
Прощання: «До побачення!», «Бувайте здорові!», «Ходіть здорові!», «Прощавайте!», «На все добре!», «Усього найкращого!», «Щасливої дороги!», «До зустрічі!», «До завтра!», «До наступної зустрічі!», «Добраніч!», «На добраніч!».
Стилістично нейтральні вислови: («Здрастуйте», «До побачення», «Дякую») і варіантні («До завтра», «Прощавайте»).


Слайд #21
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #21

Знайомство супроводжується особливими формулами мовного етикету
«Дозвольте відрекомендуватися...»;
«Мене звуть...»;
«Моє ім'я..., моє прізвище...»;
«Дозвольте представити (відрекомендувати) Вам...»;
«Дозвольте познайомити Вас із...»;
«Познайомтеся, це...»;
«Познайомте мене, будь ласка, з...»;
«Дуже радий з Вами познайомитися...»;
«Дуже приємно...»).
В офіційних звертаннях використовують вирази:
«Добродію!»,
«Добродійко!»,
«Пане!»,
«Пані!», «Панове!», «Товаришу!»,
«Товаришко!», «Дорогий друже!»,
«Шановне товариство!»,
«Вельмишановне панство!».


Слайд #22
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #22

Педагогічна етика
регулює позицію вчителя і учнів у процесі комунікації;
передбачає не рольове, а особистісне спілкування, яке виявляється у підтримці, співчутті, щирості, утвердженні людської гідності, довіри;
зумовлює, актуалізує потребу в діалозі як домінуючій формі педагогічної комунікації;
передбачає самоаналіз і самопізнання.


Слайд #23
Презентація на тему «Культура мови і культура мовлення вчителя» - Слайд #23

Мовленнєвим етикетом мають володіти учителі й учні
формуванню його сприяє:
використання загальновживаних фраз, словосполучень, стійких висловів;
моделювання комунікативних ситуацій різної тематичної спрямованості і стилістичного забарвлення;
практикування вмінь і навичок застосування різноманітних за формою і змістом моделей, формул мовленнєвого і поведінкового етикету.