Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #1

Класифікація фінансових операцій


Слайд #2
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #2

Фінансові операції
Фінансові операції (лат. ореratio— дія) являють собою дії, спрямовані на вирішення певного завдання з організації та управління грошовими відносинами, що виникають при формуванні та використанні відповідних коштів.
Фінансові операції (трансакції) можуть зумовлюватися як грошовими платежами (розрахунки, трансфери тощо), так і рухом капітальних ресурсів (лізинг, траст, кредит, франчайзинг та ін.). Об'єктами фінансових операцій є різноманітні фінансові активи, до яких належать національні гроші, іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні метали, нерухомість.


Слайд #3
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #3

Види фінансових операцій
Види операцій
Операції з переказу
грошей
Операції з
капіталом
Інвестиційні
операції
Спекулятивні
операції


Слайд #4
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #4

Операції з переказу грошей охоплюють усі форми та види розрахунків (операції з обміну "гроші — товар") та трансфери (рух грошей в одному напрямі).
Інвестиційні фінансові операції пов'язані з переміщенням капіталу з метою його приросту. Вони опосередковують серед-ньострокові та довгострокові вкладення капіталу. До них належать кредит, лізинг, траст, оренда, франчайзинг, рента та інші операції тривалістю понад 180 днів.
Спекулятивні операції — це короткострокові фінансові дії з отримання прибутку у вигляді різниці у процентах з отриманих кредитів. Сюди належать валютний арбітраж, процентний арбітраж, операції своп, валютна спекуляція тощо.
Операції з капіталом спрямовуються на управління ним в умовах ризику та невизначеності економічної кон'юнктури. Тут переважають страхові операції, включаючи хеджування, операції застави, в тому числі іпотеку.
Класифікація фінансових операцій


Слайд #5
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #5

Фінансова система ринкової економіки досягла
наприкінці XX — на початку XXI ст. надзвичайно
високого рівня розвитку як у національному, так і в
міжнародному масштабі. Це виявляється в таких
процесах, як:
високий ступінь концентрації фінансових ресурсів на макроекономічному рівні;
висока мобільність та взаємозв'язок фінансових ринків на базі новітніх інформаційних технологій;
багатоманітність фінансових інструментів макро- та мікроекономічної політики;
глобалізація фінансових відносин.
Міжнародні фінансові потоки


Слайд #6
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #6

Міжнародні фінанси являють собою сукупність відносин зі
створення і використання грошових коштів, необхідних
для здійснення зовнішньоекономічної діяльності
державами, фірмами, іншими юридичними та фізичними
особами.
Рух грошових потоків у світовому господарстві
здійснюється за такими напрямами:
взаємовідносини між господарюючими суб'єктами різних країн; взаємовідносини держави з урядами інших країн та міжнародними організаціями;
взаємовідносини держави та суб'єктів світо-господарських зв'язків з міжнародними фінансовими інституціями. Суб'єктами міжнародних фінансових відносин виступають таким чином уряди, підприємства, фірми, банки, установи, фізичні особи.
Міжнародні фінансові потоки


Слайд #7
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #7

Світові фінансові потоки обслуговують міжнародну
торгівлю товарами, послугами, перерозподіл капіталів
та робочої сили між країнами.
Головними каналами руху фінансових потоків є:
валюти о-кредитне і розрахункове обслуговування купівлі-продажу товарів і послуг;
зарубіжні інвестиції в основний і оборотний капітал;
операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;
валютні операції;
фінансове сприяння іншим країнам та державні внески в міжнародні організації.
Світові фінансові потоки


Слайд #8
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #8

Рух фінансових коштів здійснюється через банки,
спеціалізовані фінансово-кредитні установи, фондові
біржі, які в сукупності формують світовий фінансовий
ринок, що має валютну, кредитну та фондову складові.
Механізми світового фінансового ринку забезпечують
концентрацію, розподіл і перерозподіл тимчасово вільних грошових
коштів між кінцевими споживачами. Спеціалізовані фінансові
інституції обслуговують потреби урядів, фірм, юридичних і
фізичних осіб, здійснюючи щорічно трансакції на суму до 150 трлн дол.
Концентроване вираження світові фінансові потоки дістають у сукупності фінансових ринків та фінансових інституцій.
Світові фінансові потоки


Слайд #9
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #9

Ринки та їх учасники
в системі світових фінансів


Слайд #10
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #10

Фінансові потоки, забезпечуючи міждержавний
перерозподіл грошових коштів, виконують такі головні
функції:
сприяють іноземному інвестуванню;
активізують операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;
розширюють діапазон валютних операцій.
У цілому перерозподіл фінансових коштів у світовому
масштабі забезпечує зростання конкуренції та
ефективніше використання виробничих потужностей та
інших ресурсів економічного розвитку.
Світові фінансові потоки


Слайд #11
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #11

Функціонування ринкової економіки ґрунтується
на функціонуванні різноманітних ринків, які
можна згрупувати в три основні класи:
ринки товарів та послуг
ринки трудових ресурсів
ринки фінансових ресурсів
Ринки фінансових ресурсів, у яких задіяні
фінансові посередники, відокремились у
ринки фінансових послуг
Виникнення ринку фінансових послуг


Слайд #12
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #12

Фінансові ризики
Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).


Слайд #13
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #13

Схема виникнення ринку фінансових послуг
Гроші населення
Податки
Держвитрати
Заощадження
Ринки фінансових послуг
Інвестиції
Гроші підприємств
Податки
Прибуток


Слайд #14
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #14

Класифікація суб'єктів ринку фінансових послуг за типами
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ
Професійні учасники ринку
ФІНАНСОВІ
ІНСТИТУТИ
ІНСТИТУТИ
ІНФРАСТУКТУРИ
ІНСТИТУТИ
ПОЗАФІНАНСОВОЇ
СФЕРИ
НАСЕЛЕННЯ
ІНОЗЕМНІ
УЧАСНИКИ РИНКУ


Слайд #15
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #15

Класифікація суб'єктів ринку фінансових послуг за функціями
Інституційні
інвестори
Емітенти
Інвестори
Фінансові
посередники
Інститути
інфраструктури


Слайд #16
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #16

Визначення ринку фінансових послуг
Ринок фінансових послуг – сфера діяльності
фінансових посередників (інститутів, установ)
щодо задоволення фінансових потреб споживача та
формування пропозицій і попиту на фінансові
послуги в межах держави та у світовій інтеграції
країн.
Ринки фінансових послуг (згідно з Законом України “Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг”, 12 липня 2001 року N 2664-III) –
сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з
метою надання та споживання певних фінансових послуг
(банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних
послуг, операцій з цінними паперами та інших видах
ринків, що забезпечують обіг фінансових активів).


Слайд #17
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #17

Споживачі та оференти фінансових послуг
Учасники ринків фінансових послуг - юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на території України (оференти), та споживачі таких послуг
Покупці та продавці
Позикодавці та позичальники
Позичкодавці та користувачі
Страховики та страхувальники
Лізингодавці та лізингоодержувачі
Довірителі та повірені
Управителі та установники управління
Комісіонери та комітенти


Слайд #18
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #18

Функції ринків фінансових послуг
1. Забезпечують таку взаємодію покупців та продавців фінансових активів, у результаті якої встановлюються ціни на фінансові активи, що зрівноважують попит і пропозицію на них.
2. Ринки фінансових послуг запроваджують механізм викупу у інвесторів належних їм фінансових активів і тим самим підвищують ліквідність цих активів.
3. Ринки фінансових послуг сприяють знаходженню для кожного з кредиторів (позичальників) контрагента угоди, а також суттєво зменшують витрати на проведення операцій та інформаційні витрати.


Слайд #19
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #19

Основні види фінансових послуг
1. Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення
2. Випуск платіжних документів
3. Переказ грошей
4. Діяльність з обміну валют
5. Довірче управління фінансовими активами
6. Надання коштів у позику
7. Фінансовий лізинг
8. Факторинг
9. Торгівля цінними паперами
10. Послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення
11. Надання гарантій та поручительств


Слайд #20
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #20

Виникнення фінансового посередника
Компанія
Компанія
Заощадження
Фінансовий
посередник
Заощадження
Гроші та інші фінансові активи


Слайд #21
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #21

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
Банківська система
Небанківські кредитні інститути
Контрактні фінансові інститути
1. Національний (центральний) банк
2. Універсальні банки
3. Спеціалізовані банки
1. Кредитні спілки
2. Ломбарди
3. Лізингові компанії
4. Іпотечні компанії
1. Страхові компанії
2. Інвестиційні фонди
3. Пенсійні фонди
4. Торговці цінними паперами
5. Довірчі товариства
6. Фінансові установи у будівництві


Слайд #22
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #22

Функції фінансових посередників
придбання на ринку одних фінансових активів і перетворення їх на інші, які задовольняють певним вимогам (трансформація активів)
торгівля фінансовими активами за свій рахунок
купівля-продаж фінансових активів від імені клієнтів
допомога в створенні й розміщенні на ринку нових фінансових активів
консультації учасникам ринку щодо інвестування
управління активами інших учасників ринку


Слайд #23
Презентація на тему «Класифікація фінансових операцій» - Слайд #23


Завантажити презентацію