Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #1

Характеристика виробничого потенціалу національної економіки


Слайд #2
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #2

Виробничий потенціал-це система економічних відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами на макро- та мікрорівнях з приводу отримання максимально можливого виробничого результату, який може бути одержаний за умови найбільш вигідного використання виробничих ресурсів, за умови наявного рівня техніки та технологій, передових форм організації виробництва.
Виробничий потенціал постійно змінюється в часі як унаслідок саморозвитку, так І під впливом результатів власного перетворення. Механізм зміни характеристик виробничого потенціалу в ході власного перетворення можна представити таким чином. Використовувані ресурси (матеріальні. Інформаційні, інтелектуальні і т. д). будучи одночасно складовою частиною потенціалу, перетворюються у певний результат (продукція промисловості). змінюючись та набуваючи нових якісних і кількісних характеристик. При цьому початкові характеристики потенціалу відрізняються від його ж характеристик після закінчення перетворень настільки, наскільки глибоким було дане перетворення. Перетворення може відбуватися в результаті різних дій. зокрема таких тривалих, як економічні реформи в країні.


Слайд #3
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #3

Основні виробничі фонди є частиною виробничого потенціалу господарства. До них належать засоби праці, що функціонують у сфері матеріального виробництва I багаторазово використовуються у виробництві матеріальних благ, але при цьому зберігають натуральну форму, зношуються поступово І переносять свою вартість на створений продукт частинами у вигляді амортизаційних відрахувань. Кількісний і якісний рівні основних виробничих фондів І. передусім. їх активної частини - машин і обладнання - характеризують виробничий потенціал народного господарства. Виробничі фонди становлять 2/3 вартості всіх основних фондів І майже половину національного багатства. Одним з основних показників, що характеризують основні виробничі фонди, є виробнича потужність - здатність засобів праці виробляти максимальну кількість продукції.
Територіальний розподіл виробничого потенціалу - заводів, фабрик, сільськогосподарських підприємств, транспортних засобів -є найважливішою умовою розвитку і розміщення продуктивних сил. Високий рівень розвитку виробничого потенціалу може розглядатися як основа подальшого розвитку і розміщення виробництва електроенергії, металу, машин тощо. Реконструкція та розширення виробничого потенціалу, а також нове будівництво означають конкретні зрушення в розвитку і розміщенні продуктивних сил.


Слайд #4
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #4

Господарство України характеризується великим виробничим потенціалом. У структурі основних виробничих фондів майже 50 % припадає на промисловість, 23,5 % - на сільське господарство, 16 % - на транспорт і зв'язок. 3,9 % - на будівництво.
Рівень використання основних виробничих фондів і фондооснащеність зайнятих у матеріальному виробництві - найважливіші фактори, що впливають на територіальні показники продуктивності праці. Відносне забезпечення виробничого персоналу основними виробничими фондами характеризується істотною територіальною диференціацією.


Слайд #5
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #5

Основною складовою виробничого потенціалу є промисловий потенціал. Промисловий потенціал України є одним із фундаментальних системоутворюючих елементів національної економічної системи та суспільства загалом. Вітчизняна промисловість безпосередньо забезпечує в українській економіці 45 % валового випуску продукції та 25 % робочих місць. 1к не менш важливо, що вона лежить в основі відтворювального циклу національної економіки, є базисом, на який спирається діяльність решти секторів економіки: сільське господарство, енергетика, будівництво, торгівля, фінансова діяльність, сфера послуг тощо, є рушієм соціально-економічного розвитку країни.
Промислові підприємства забезпечують значну частку доходів державного бюджету та соціальних фондів, заробітної плати працюючої частини населення, формують інвестиційний потенціал країни, визначають спрямованість її науково-технологічного розвитку.


Слайд #6
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #6

На жаль, у період економічних перетворень 1991-2008 рр. відбулося фактичне марнування промислового потенціалу України, якому не завадив навіть період економічного зростання, що розпочався з 1999 р. Ознаками цього є погіршення структури промисловості, сповільнення темпів її зростання у 2008 р. та різке падіння приросту інвестицій, втрата українськими підприємствами внутрішніх ринків.


Слайд #7
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #7

Відповідно до даних Держкомстату, обсяги виробленої промислової продукції за січень-травень 2009 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року скоротились на 31,9 %. Випуск промислової продукції на підприємствах переробної промисловості зменшився на 37,6 %. добувної промисловості - на 18,5 %, з виробництва та розподілену електроенергії, газута води - на 17,1 %. У травні 2009 р. порівняно з квітнем 2009 р. загальний обсяг випуску промислової продукції зріс на 1,3 %. У переробній промисловості обсяги виробництва збільшились на 2,4 %, найсуттєвіше на підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 10.2 %), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (на 7,2 %). з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 5,7 %). Водночас було зафіксовано зменшення обсягів випуску продукції хімічної та нафтохімічної промисловості (на 6,5 %), целюлозно-паперовому виробництві; видавничій діяльності (на 5,3 %), легкій промисловості (на 3,2 %), машинобудуванні (на 3,1 %), обробці деревини та виготовленні виробів з деревини, крім меблів (на 3,1 %).


Слайд #8
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #8

На підприємствах добувної промисловості обсяги виробництва зросли порівняно з квітнем 2009 р. на 1,7 %, у тому числі у добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних, - на 7,8 %, ау добуванні паливно-енергетичних корисних копалин зменшились на 1,7 %.
У виробництві та розподілі електроенергії, газута води обсяги випуску продукції зменшились на 6,1 %.


Слайд #9
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #9

У зв'язку з таким становищем промисловий потенціал Україна у світовому поділі праці закріплюється як сировинний та ресурсний придаток, зростаючий ринок збуту продукції іноземного походження. При цьому вітчизняна економіка втрачає продуктивні робочі місця, новостворену додану вартість, на території України розміщуються ресурсо-, енерго- та екологоємні виробництва. У 2008 році, згідно з рейтингом конкурентоспроможності, опублікованим Всесвітнім економічним форумом, Україна посіла 54 місце серед 55 країн світу. Світовий рейтинг конкурентоспроможності вже 15 років поспіль очолює США. Крім того, до першої п'ятірки найбільш конкурентоздатних країн увійшли Сингапур, Гонконг, Швейцарія і Люксембург. До першої десятки входять Данія. Австралія, Канада, Швеція та Нідерланди. Нинішній рейтинг Росії впав на 4 позначки - до 49 місця.


Слайд #10
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #10

Обов'язковою умовою всебічного розвитку українського суспільства, економічного й соціального добробуту нації є відродження вітчизняного промислового потенціалу через здійснення цілеспрямованої державної промислової політики, яка має реалізувати нагромаджений потенціал інституційних змін, спрямувати технічні, фінансові, людські, організаційні ресурси, набуті протягом періоду економічного зростання, на завдання якісної структурної перебудови.
Стратегічним завданням такої перебудови є забезпечення системної модернізації промислового виробництва, його відповідності сучасним вимогам науково-технологічного прогресу та постіндустріального розвитку. Галузева структура промисловості має наблизитися до пропорцій, які притаманні економічно розвиненим країнам світу.


Слайд #11
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #11

Стратегічною метою відродження промислового потенціалу є побудова високоефективної конкурентоспроможної економіки, яка здатна забезпечити громадянам України фундаментальні права і свободи людини, першість загальнолюдських цінностей, пріоритет національних інтересів суспільного розвитку.
Запропонована Концепція відродження промислового потенціалу є базисним документом, виявом політичної волі до якісних позитивних зрушень. Концепція має лягти в основу відповідної державної Програми відродження промислового потенціалу, а також низки цільових міжвідомчих та міжгалузевих програм. Отже, відродження промислового потенціалу України - це не лише розвиток вітчизняної промисловості, це передумова конкурентоспроможності економіки України.


Слайд #12
Презентація на тему «Характеристика виробничого потенціалу національної економіки» - Слайд #12

Дякую за увагу )


Завантажити презентацію