Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #1

Правознавство
Громадянство України


Слайд #2
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #2

Правознавство
Громадянство України


Слайд #3
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #3

Громадянство – це постійний правовий зв'язок особи і держави, що виявляється у їх взаємних правах та обов'язках. Громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадяни України незалежно від підстав отримання громадянства мають рівні конституційні права і рівні перед законом. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України чи виданий іншій державі. Україна захищає своїх громадян за кордоном.


Слайд #4
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #4

Громадянами України є:
усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24.08.1991 р.) постійно проживали на території України;Публічна влада
особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.
особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;


Слайд #5
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #5

за народженням
за територіальним походженням
внаслідок прийняття до громадянства
внаслідок усиновлення
внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування
внаслідок встановлення батьківства
у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини
Набуття громадянства
України


Слайд #6
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #6

Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:
1) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України;
2) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.
3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;
4) визнання права громадянина України на зміну громадянства;
Принципи громадянства в законодавстві України


Слайд #7
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #7

Припинення громадянства України
1) відповідно до закону;
2) позбавлення громадянства;
3) внаслідок виходу або відмови від громадянства;
4) на підставі міжнародних договорів;
5) внаслідок припинення існування держави, як суб'єкта міжнародного права.
6) внаслідок виходу з громадянства України;
7) внаслідок втрати громадянства України;
8) на підставах, передбачених міжнародними договорами України.
Припинення громадянства — це припинення постійного правового зв'язку особи з державою.
Світовий досвід правового регулювання громадянства свідчить, що громадянство може припинятися за такими підставами:


Слайд #8
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #8

Вихід з громадянства
Форма
правління
монархія
республіка
Абсолютна
Парламентська
Змішана
Вихід із громадянства — це припинення громадянства за ініціативою особи.
Вихід із громадянства України — найпоширеніша підстава його припинення. Конституція України (ч. 1 ст. 25) встановлює, що громадянин України не може бути позбавлений права змінити громадянство. Вихід із громадянства — акція добровільна, яка відбувається за особистим клопотанням громадянина на ім'я Президента України. Ніхто не має права заборонити особі змінити своє громадянство. Згідно зі ст. 18 Закону «Про громадянство України», громадянин України, який, відповідно до чинного законодавства, є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням.


Слайд #9
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #9

Втрата громадянства:
Прості
(унітарні)
Федерація
Конфедерація
Закон України «Про громадянство України» (ст. 19) встановлює підстави втрати громадянства України. Такими підставами є:
добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
прийняття до громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка за законодавством цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою. Причому підстави, передбачені пунктами 1 і 3, не застосовуватимуться, якщо внаслідок їх застосування громадянин України стане особою без громадянства.


Слайд #10
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #10

Цікаві факти:
Форма
державного
режиму
Демократичний
Ліберальний
У Законі «Про громадянство України» визначена правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід із громадянства та щодо якого оформляється втрата громадянства. Така особа до набрання чинності рішенням про припинення громадянства користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України.
У статті 21 цього Закону встановлено, що рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.


Слайд #11
Презентація на тему «Громадянство України» (варіант 1) - Слайд #11

Виконали
учні 10-Б класу
Кінах Юрій
та
Колодій Максим