Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #1

Громадянство
Підготувала
учениця 9-В класу
Іщенко Інна


Слайд #2
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #2

Вступ
Моя презентація являє собою 15 слайдів, присвячених питанню громадянства. У даній темі я б хотіла висвітлити актуальність теми.
Громадянство - це особливий правовий зв'язок між особою і державою, що породжує для них взаємні права і обов'язки.В цій темі я хотіла ознайомити учнів із загальним поняття громадянства в Україні, його набуття та втрачання . Адже кожна особа повинна знати особливості громадянства своєї держави.


Слайд #3
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #3

Громадянство
Громадянство - це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною дердаваю, що визначає їхні взаємні права та обов'язки.
Ознаками громадянства як певного зв'язку особи з державою є:
1) правовий характер:
2) необмеженість у просторі та часі;
3) максимальний характер взаємних прав та обов'язків.


Слайд #4
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #4

Біпатрид
Біпатри́д (подвійне громадянство) – належність особи одночасно до громадянства двох і більше держав. Подвійне громадянство – результат колізії законів про громадянство різних держав. Воно може виникнути, наприклад, при народженні дітей від батьків, що мають різне громадянство, при натуралізації та ін
Законодавство України не передбачає подвійного громадянства.


Слайд #5
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #5

Апатриди
Апатри́ди — особи без громадянства, тобто особи, що не мають громадянства будь-якої держави, їхнє правове становище визначається законодавством держави перебування і, за деякими винятками, прирівнюється до правового статусу власних громадян.
З метою надання апатридам можливості користуватися основними правами і свободами без будь-якої дискримінації були прийняті Конвенція про статус біженців (1951) і Конвенція про статус апатридів (1954). Крім того, у 1961 р. прийнято Конвенцію про скорочення без громадянства.
Правовий статус апатридів в Україні визначається Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»


Слайд #6
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #6

Людина може стати апатридом в таких випадках:
1. При народженні (зокрема від батьків-апатридів, якщо закони держави — місця народження не мають на увазі набуття особою громадянства цієї держави).
2. При позбавлення громадянства державою. Позбавлення громадянства з боку держави може відбуватися з політичних, етичних мотивів або з міркування безпеки.
3. При втраті отриманих раніше привілеїв громадянства (наприклад, у випадку громадянства, отриманого в шлюбі).
4. При добровільній відмові від громадянства.
5. У разі припинення існування держави.


Слайд #7
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #7

Громадянство України
Громадянство України - постійний правовій зв'язок особи з державою Україна, який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках.
Громадянство в Україні регулюється Конституцією, Законом України "Про громадянство Україні" від 16 квітня 1997р. і прийнятими відповідно до них законодавчими актами України.
Громадянами України є:
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України постійно проживали на території України;
2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України;
4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.


Слайд #8
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #8

Принципи громадянства України
Основні принципи громадянства України:
• В Україні існує єдине громадянство
. На підставі
двосторонніх міждержавних договорів
допускається подвійне
громадянство (Закон України про
громадянство України від 16 квітня 1997р.
Стаття 1).
• Громадянин України не може бути
позбавлений громадянства і права змінити
громадянство
• Громадяни мають право брати участь в
управлінні державними справами, у
всеукраїнському та місцевих
референдумах, вільно обирати і бути
обраними до органів державної влади та
органів місцевого
Самоврядування.
• Питання законодавчого регулювання
громадянства в Україні належить до
компетенції Верховної Ради України
• Політичні права і виборче право
• Сталість правового зв'язку між особою і
державою, що існує в просторі і часі


Слайд #9
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #9

Документами, що підтверджують громадянство України, є:
1) паспорт громадянина України;
2) свідоцтво про належність до громадянства України;
3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4) тимчасове посвідчення громадянина України;
5) проїзний документ дитини;
6) дипломатичний паспорт;
7) службовий паспорт;
8) посвідчення особи моряка;
9) посвідчення члена екіпажу;
10) посвідчення особи на повернення в Україну


Слайд #10
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #10

Документами, що підтверджують громадянство України, є:
1) паспорт громадянина України;
2) свідоцтво про належність до громадянства України;
3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4) тимчасове посвідчення громадянина України;
5) проїзний документ дитини;
6) дипломатичний паспорт;
7) службовий паспорт;
8) посвідчення особи моряка;
9) посвідчення члена екіпажу;
10) посвідчення особи на повернення в Україну


Слайд #11
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #11

Припинення громадянства України
Припинення громадянства — це припинення постійного правового зв'язку особи з державою.
Світовий досвід правового регулювання громадянства свідчить, що громадянство може припинятися за такими підставами:
1) відповідно до закону;
2) позбавлення громадянства;
3) внаслідок виходу або відмови від громадянства;
4) на підставі міжнародних договорів;
5) внаслідок припинення існування держави, як суб'єкта міжнародного права.
Згідно зі ст. 17 Закону «Про громадянство України», громадянство припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) на підставах, передбачених міжнародними договорами України.


Слайд #12
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #12

Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається :
1) внаслідок вступу особи на військову службу, службу безпеки, в поліцію, органи юстиції або в інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України;
2) якщо громадянство України набуто внаслідок подання за відомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала на консульський облік протягом п'яти років.
Громадянство України втрачається з дня видання указу Президента України.
Порядок зміни громадянства дітей (Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 22;24;26;28).


Слайд #13
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #13

Висновки
З даної інформації, яку я знайшла із різних джерел інформації,
можна дійти висновку, що практично кожна людина має
громадянство, яке характеризує зв'язок людини з державою.Громадянство
передбачає взаэмність прав і обов'язків людини і держави. Право на
громадянство є невід'ємним правом людини.
Існують такі особи як біпатриди і апатриди.
Громадянство України встановлюється законом “Про громадянство
України”. В цьому законі визначено порядок набуття та припинення
громадянства України. Українська держава забезпечує охорону і захист
прав, свобод та інтересів своїх громадян. Найчастіше громадянство
України набувається за народженням, чимало за іншими підставами.
Людина має право змінити громадянство


Слайд #14
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #14

Література
http://uk.wikipedia.org/wiki/Біпатрид
http://uk.wikipedia.org/wiki/Апатрид
О.Д.Наровлянський//Громадянство- Київ “Грамота” 2009. C 56, 61
http://referat.repetitor.ua/Поняття_громадянства
http://uk.wikipedia.org/wiki/Громадянство_України


Слайд #15
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 1) - Слайд #15

Дякую за увагу!