Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #1

3
2
1


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #2

Глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства — сукупність загальних проблем, що постали перед людством . До основних чинників, що сприяли виникненню глобальних проблем людства, можна віднести: швидке зростання чисельності населення (демографічний вибух), крім того, постійне нарощування промислового й сільськогосподарського виробництва; збільшення обсягу видобутку корисних копалин; житлове, промислове будівництво, прокладання нових транспортних магістралей, забруднення навколишнього середовища, мілітаризацію економіки окремих країн.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #3

Екологічні проблеми
Економічні проблеми
Демографічні проблеми
Політичні проблеми
Соціальні проблеми


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #4

Екологічні проблеми
Забруднення повітря
Забруднення грунтів
Забруднення води
Екологічні проблеми нині поширені
практично повсюдно. Це означає, що
вони створюють загрозу життєдіяльності
не окремим групам людей, а людству
загалом, не окремим регіонам чи країнам,
а всій планеті.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #5

Забруднення повітря
Під забрудненням розуміється процес внесення в повітря або утворення в ньому хімічних речовин чи організмів, які несприятливо впливають на середовище життя.Головні джерела забруднення повітря - підприємства паливно-енергетичного комплексу, обробної промисловості та транспорт. Крім газоподібних забруднюючих речовин в атмосферу надходять десятки мільйонів тонн твердих частинок. Це пил, кіптява, сажа, які у вигляді дрібних частинок вільно проникають в дихальні шляхи і осідають в бронхах і легенях.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #6

Забруднення грунтів
Хижацька діяльність жахливо впливає на грунт: прогресуючим скороченням біологічно активних площ грунту,його ерозією, засоленням і забрудненням. Порушення грунтового покриву в результаті його неправильної експлуатації приводить до посиленого руйнування.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #7

Забруднення водойм токсичними речовинами техногенного походження часто ускладнює або робить неможливим використання води для питних цілей.
Розлив нафтопродуктів та інших хімічних речовин приносить шкоду водним екосистемам.
Безпосереднє скидання відходів та сміття у воду погіршує її якість і руйнує водні екосистеми.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #8

Економічні проблеми
Продовольча проблема тісно пов'язана з економічними та політичними проблемами людтства.    Для продовольчого забезпечення людства суттєве значення мають біологічні ресурси Світового океану.Адже в ньому видобувається близько 20 % харчових білків тваринного походження. Найбільш надійний напрямок вирішення глобальної продовольчої проблеми - зростання виробництва продуктів харчування в голодуючих державах - країнах Азії, Африки і Латинської Америки. 
Особливо загостриися проблеми, пов'язані з негативним впливом енергетики на стан навколишнього середовища. Масове використання викопного палива — нафти, вугілля, газу завдає збитків природі і здоров'ю людини через викиди, що містять важкі метали, та інші шкідливі речовини. Рослини та океан уже не встигають поглинути всю кількість вуглекислоти, яка утворюється внаслідок спалювання органічного палива. Підвищення ефективності використання енергії; зменшення шкідливих викидів в атмосферу завдяки новим технологіям.
Ця проблема виражає рівень забезпеченості сировинними ресурсами процесу виробництва й життєдіяльності людей на планеті.
Найбільше вразливими ресурсами людства є відновлювані ресурси — вода, повітря, рослинний покрив і тваринний світ планети. Нині майже всі вони перебувають у стані, коли природні механізми відновлення й відтворення знаходяться на межі розладнання. Способи розв'язання сировинної проблеми: 1) зниження матеріалоємності продукції; 2) використання вторинних ресурсів (відходів виробництва); 3) створення безвідходного виробництва.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #9

 Альтеративні джерела енергії


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #10

Демографічні проблеми
Демографічна криза — глибоке порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню. Причинами демографічної кризи були часті голодування, епідемії та війни; обумовлений ними високий рівень смертності призводив до скорочення чисельності населення деяких країн і регіонів світу, а інколи й до повного обезлюднення територій.
Демографічний вибух — різке прискорення кількісного зростання світового населення. 
Урбаніза́ція— це зростання ролі міст в розвитку суспільства, який супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в країні, регіоні, світі.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #11

Проблема роззброєння та збереження миру на Землі
У зв'язку з світовими війнами XX століття, в яких загинуло понад 100 млн осіб, а пізніше з протистоянням двох великих держав (СРСР і США) з'явилася так звана "гонка озброєннь". Значну роль відіграло відкриття ядерної зброї.
Проте ні в одному з нинішніх збройних конфліктів не відбуваються зіткнення між різними країнами. Боротьба йде усередині неблагополучних держав. Урядам протистоять різні формування повстанців,. І всі вони переслідують різні цілі.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #12

Соціальні проблеми
Численні глобальні проблеми існують в галузі взаємовідносин між людиною і суспільством. Це проблеми охорони здорв'я, освіти, культури, злочинності та ін.
Замість вже подоланих, виникають нові епідемії, найбільш загрозливою серед яких стала "чума" XX ст. — СНІД.
Найбільшого поширення епідемія СНІДу набула в Центральній і Східній Африці.
Наркоманія у глобальному масштабі породжена злочинністю, але, з іншого боку, вона і сама постійно спричинює злочинність. Повна фізична і моральна залежність від наркотиків, постійна потреба коштів для їх придбання штовхає наркоманів на найтяжчі злочини, дає змогу легко вербувати їх на службу злочинним синдикатам.


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 32) - Слайд #13

Збереження природи – наш спільний обов'язок, адже саме від нас залежить якою вона буде завтра…


Завантажити презентацію