Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #1

Функції сучасної Української держави за Конституцією України
виконала:
учениця 10 філологічного-2 класуПедагогічного ліцеюСевідова Дар'я


Слайд #2
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #2

Зміст
Поняття фунцій держави
Класифікація функцій держави
Функції сучасної Української даржави за конституцією України


Слайд #3
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #3

І. Поняття функцій держави
Термін “функція” в перекладі з латинської означає “здійснити”, “виконати”. Функції держави дуже тісно пов'язані з завданнями, цілями і суттю держави, але не зводяться до них.
Зовнішнім проявом здійснення державою її функцій є певна діяльність суб'єктів, що виступають від її імені, - органів держави та її посадових осіб. З цього випливає висновок, що поняття „функції держави” характеризує активну діяльність держави, яка є зовнішнім виразом її сутності і соціальної спрямованості. 
Функції держави – основні напрямки впливу на суспільві відносини.


Слайд #4
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #4

Питання про функції держави — це одне із важливих питань не тільки теорії, але і практики державного будівництва. Функції держави виражають соціальну природу держави і конкретизують її суть. Багато спеціалістів вважають, що функції держави — це перш за все певні напрямки діяльності держави, в яких виражається службова роль, завдання, цілі і закономірності розвитку. За допомогою функцій держава реалізує свої завдання і цілі, які стоять перед суспільством чи можуть бути поставлені. В зв'язку з цим функції існують не тільки реально, але і, потенційно, як здібність або можливість до певної діяльності. Функції держави — це можливі і реальні основні напрями діяльності держави та її органів по забезпеченню потреб та інтересів суспільства, які конкретизуються в завданнях, цілях і соціальному призначенні. 


Слайд #5
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #5

ІІ. Класифікація функцій держави
За територіальною ознакою:
За соціальною спрямованістю:
За часом дії:
Функції держави
внутрішні
зовнішні
основні
неосновні
постійні
тимчасові


Слайд #6
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #6

ІІІ.І. Функції сучасної Української держави за територіальною ознакою
економічна (планування і прогнозування економічного розвитку, формування бюджету, встановлення системи податків);
(ст. ст. 13, 14, 41, 42, 85, 106, 116 тощо). Так, держава в особі відповідних органів державної влади здійснює від імені Українського народу права власника на природні ресурси, забезпечує захист прав усіх суб'єктаів права власності і господарювання (ст. 13), охороняє основне національне багатство — землю (ст. 14), забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності (ст. 42), розробляє, затверджує і здійснює загальнодержавні програми економічного розвитку України (ст. 85, 116), встановлює порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального (ст. 92)
охорони та захисту всіх форм власності;
охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина;
Внутрішні
екологічна (охорона, відновлення і поліпшення природного середовища);
(в Конституції зазначається, що гарантування екологічної безпеки і підтримання еколоічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду українського народу є обов'язком держави (ст. 16, 50, 85, 92, 116)


Слайд #7
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #7

культурно-виховна;
(держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11), забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України (ст. 10), доступність і безплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам (ст. 53); сприяє розвиткові науки, охороняє культурну спадщину (ст. 54), розробляє, затверджує та здійснює загальнодержавні програми культурного розвитку (ст. 85, 116)
соціального обслуговування (фінансування охорони здоров'я, пенсійне забезпечення, допомога безробітним та ін.);
(наша держава проголошується в Конституції соціальною державою (ст. 1). Вона визнає людину, її життя іі здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Визначальними щодо змісту і спрямованості діяльності держави є права і свободи людини та їх гарантії (ст. 3). Держава забезпечує соціальну спрямованість економіки (ст. 13), належні умови для повного здійснення громадянами права на працю (ст. 43), на достатній життєвий рівень (ст. 48), гарантує право на соціальний захист (ст. 46), створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування (ст. 50), розробляє, затверджує і здійснює загальнодержавні програми соціального розвитку України (ст. 85, 116)
політична
(забезпечує реалізацію волевиявлення народу, реалізацію прав громадян на участь у формуванні державної влади (ст. 5), вона спрямована на створення умов для самоорганізації і самоврядування народу (ст. 7), його залучення до вирішення державних справ, формування демократичного громадянського суспільства)


Слайд #8
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #8

Зовнішні
оборонна;(у Конституції України зазначається, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, гарантування її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави (ст. 17)
гуманітарна (зовнішньокультурна) ; (держава сприяє, зокрема, встановленню наукових зв'язків України із світовим співтовариством, забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які перебувають за її межами (ст. 54)
зовнішньополітична;(спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного та взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права (ст. 18)
зовнішньоекономічна;(держава в особі Верховної Ради виключно законами визначає засади зовнішньоекономічної діяльності (ст. 92), в особі Кабінету Міністрів організовує й забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ст. 116)


Слайд #9
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #9

ІІІ.ІІ. Функції сучасної Української держави за соціальною спрямованістю
Основні:
економічна
соціальна
культурно-виховна
екологічна
міжнародних відносин
оборонна
Неосновні:
управління персоналом
матеріально-технічне забезпечення та управління державним майном
правосуддя і юридичні функції
збирання і розповсюдження необхідної для управління інформації
фінансування
кадри ВНЗ


Слайд #10
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #10

ІІІ.ІІІ. Функції сучасної Української держави за часом дії
Постійні
економічна
оборонна
захист прав людини
освітня
політична
соціальна


Слайд #11
Презентація на тему «Функції сучасної Української держави за Конституцією України» - Слайд #11

Тимчасові
Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС
Наслідки повені на Закарпатті
Мобілізація та стабілізація економіки у випадку агресивного нападу на державу