Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості»


Рейтинг презентації 4 на основі 10 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #1

Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості


Слайд #2
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #2

Еволюцію і розвиток природи Землі поділяють на два етапи:
До появи в природі людини; Природа в житті суспільства.


Слайд #3
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #3

Для суспільства природа має велике соціальне, виробниче, економічне, наукове, оздоровче, виховне й естетичне значення. Людина безперервно взаємодіє з природою. Ця взаємодія становить основу людської історії. Протягом століть людське суспільство пристосовувало природу до своїх потреб і цим змінювало її.


Слайд #4
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #4

Етап збиральництва і мисливства
З появою перших людиноподібних істот декілька мільйонів років тому простежувалась їх особлива залежність від природи. Гармонійне співіснування людини в процесі зародження людської цивілізації, відсутність негативного впливу на природу, невтручання в природні процеси пояснюється значною залежністю первісної людини від природних благ. 


Слайд #5
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #5

Збиральництво і мисливство, які впливали на стан окремих компонентів природних геосистем, на ранніх стадіях не призводили до змін природних процесів і більшості природних компонентів. Примітивні знаряддя праці і полювання не давали змоги окремим особинам впевнено і безпечно почуватись у природному середовищі. Це один з важливих чинників общинного способу життя первісних людей.


Слайд #6
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #6

Первісна людина сприймала світ, відчуваючи себе частиною природи і жила у гармонії з нею.


Слайд #7
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #7

Епоха аграрної культури
Аграрна культура охоплює період, коли основою матеріального виробництва було землеробство і скотарство, з моменту появи сільського господарства (близько 8 тис. років тому) до виникнення повноцінного промислового виробництва (середина XVIII ст н. е.). Приручення тварин, перехід від мисливства до сільського господарства і осідлого способу життя отримало назву неолітичної революції.


Слайд #8
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #8

З появою перших сільськогосподарських культур (гарбуза, гороху, квасолі, льону) можна вести мову про перші цивілізації, які виникли на Сході і змінили епоху варварства. Розвиток землеробства і скотарства привів до істотних змін в ландшафтах. Вирубування лісів, спалювання лучно-степових ділянок, примітивна обробка ґрунту, приручення тварин – усе це призвело до незначної руйнації тваринного світу, рослинності, грунтового покриву та істотних змін процесів водогообігу, речовинообігу, енергообігу.


Слайд #9
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #9

Істотної шкоди природному середовищу завдавало скотарство. Розведення домашніх тварин, їх скупчення в околицях населених пунктів, випас на обмежених ділянках призвели до деградації трав`яного покриву, лісово-чагарникових угруповань, розвитку процесів опустелювання в ряді регіонів світу.


Слайд #10
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #10

Останнім етапом у розвитку аграрної культури стала епоха феодалізму (V-VI ст. н.е.). Для неї характерною особливістю є широке використання у виробничих процесах природних енергетичних ресурсів – вітрових і водних. Вітрові і водні двигуни вперше були використані в млинах, на мануфактурах. Роль тяглової сили в господарських процесах виконують воли, коні, інші домашні тварини.


Слайд #11
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #11

Етап індустріального суспільства
Індустріальне суспільство — стадія історичного розвитку людства, якій властиве домінування промислового виробництва над аграрним, кількісне переважання міського населення над сільським; високий рівень промислового виробництва характеризується його механізацією та автоматизацією, використанням досягнень науково-технічного прогресу, що зумовлює великі якісні зміни і в інших ділянках суспільного життя — соціально-побутовій, політичній, культурно-духовній.


Слайд #12
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #12

У цей період зростають обсяги видобутку корисних копалин. У місцях промислових розробок виникають фабричні поселення, формуються промислові центри, транспортні засоби, що зрештою призводить до формування на місці природних ландшафтів їхніх модифікацій – антропогенних ландшафтів.


Слайд #13
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #13

Поверхневе пізнання законів розвитку природи і недооцінка її ролі в житті суспільства призвели до загострення стосунків людини з природою, до появи кризових явищ у взаємовідносинах.
Середовище проживання людини стало більш забрудненим, нездоровим, небезпечним.


Слайд #14
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #14

Постіндустріальна епоха
Сучасну епоху характеризують як ядерну, космічну, електронну, як етап переходу до інформаційної цивілізації. Це епоха домінування знань, інформації і переходу до гармонізації суспільства і природи.


Слайд #15
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #15

Ця епоха характеризується надприродними масштабами споживання ресурсів Землі. У господарській сфері щороку використовується понад 3,5 трлн т водних, повітряних, біологічних, мінеральних ресурсів, значна частина яких потрапляє у відходи через украй неефективні технології виробництва. Фактично на планеті не залишилось неосвоєних і незаселених територій.


Слайд #16
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #16

Порушення природних процесів і деградація природи призвели до глобальних змін клімату на планеті, непередбачуваності кліматичних змін і активізації природних стихійних процесів.


Слайд #17
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #17

Концепція сталого розвитку, проголошена Міжнародною конференцією ООН в Ріо-де-Жанейро у 1992 p. передбачає такий тип розвитку, який орієнтується на задоволення потреб нинішніх і прийдешніх поколінь. Основою сталого розвитку є людина з її правом на гармонійне життя з навколишнім середовищем. Це категорія правова, етична, моральна. Нею передбачається правова відповідальність людства перед наступними поколіннями за результати співіснування з природою; етичне (відповідальне) ставлення до всього живого; ненасильницьке гуманне ставлення до природи.


Слайд #18
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #18

У ноосферну епоху людство має знайти спосіб, як відновити екологічну рівновагу на планеті, реалізувати стратегію безкризового розвитку суспільства і природи, а людина мусить взяти на себе всю повноту відповідальності за подальший збалансований розвиток.


Слайд #19
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #19

У ноосферну епоху людство має знайти спосіб, як відновити екологічну рівновагу на планеті, реалізувати стратегію безкризового розвитку суспільства і природи, а людина мусить взяти на себе всю повноту відповідальності за подальший збалансований розвиток.


Слайд #20
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #20

У ноосферну епоху людство має знайти спосіб, як відновити екологічну рівновагу на планеті, реалізувати стратегію безкризового розвитку суспільства і природи, а людина мусить взяти на себе всю повноту відповідальності за подальший збалансований розвиток.


Слайд #21
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #21

У ноосферну епоху людство має знайти спосіб, як відновити екологічну рівновагу на планеті, реалізувати стратегію безкризового розвитку суспільства і природи, а людина мусить взяти на себе всю повноту відповідальності за подальший збалансований розвиток.


Слайд #22
Презентація на тему «Етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості» - Слайд #22


Завантажити презентацію