Презентація на тему «Економічний потенціал України»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #1

Економічний потенціал України


Слайд #2
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #2

Виробничий потенціал
Виробничий потенціал формується основними виробничими фондами, до яких входять будівлі, споруди, трубопроводи, машини, устаткування тощо. В Україні Існувало понад 100 тисяч підприємств, однак більшість із них мали застарілі, дуже зношені, а то й зруйновані основні виробничі фонди, які потребують оновлення або ж демонтування.


Слайд #3
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #3

Трудоресурсний потенціал
Трудоресурсний потенціал характеризується кількістю і якістю робочої сили. Тривалий час приріст трудових ресурсів різної кваліфікації в Україні задовольняв інтереси її економіки, частина робочої сили була задіяна в інших республіках колишнього СРСР.


Слайд #4
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #4

В останнє десятиріччя чисельність трудових ресурсів у країні зменшується, що є наслідком несприятливої демографічної ситуації, тоді як якість робочої сили залишається високою (зокрема, зростає частка осіб з вищою освітою).


Слайд #5
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #5

Економічна криза в країні спричинила появу безробіття і неповної зайнятості населення, масову трудову еміграцію як у Росію, так і в країни Європи, Америки, інших регіонів світу. Серед тих, хто виїжджає на заробітки, велика кількість висококваліфікованих спеціалістів, які в нових умовах не реалізовують своїх професійних можливостей.


Слайд #6
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #6

Природно-ресурсний
Природно-ресурсний потенціал складають усі види природних ресурсів, що є на території країни чи в підконтрольній їй частині Світового океану: мінерально-сировинні, земельно-ґрунтові, агро-кліматичні, водні, гідроенергетичні, біологічні (в т.ч. лісові), природно-рекреаційні.


Слайд #7
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #7

За сумарними запасами деяких з них Україна посідає одне з провідних місць в Європі (наприклад, мінеральних, ґрунтових, рекреаційних). Натомість відчувається загальний дефіцит водних, гідроенергетичних, лісових ресурсів.


Слайд #8
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #8

Фінансовий потенціал
Фінансовий потенціал країни визначається сукупністю грошових фондів підприємств, громадян, держави. Фінансові можливості України поки що дуже скромні. Річний державний бюджет країни менший, аніж бюджети окремих міст розвинених країн Заходу.. Велика кількість українських підприємств є фінансовими боржниками або перебувають на межі банкрутства, а значна кількість громадян країни отримують доходи, нижчі від встановленого прожиткового мінімуму.


Слайд #9
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #9

Багато фінансових операцій відбувається поза легальними рамками економіки, встановленими законодавством, тобто в "тіні". Все це не сприяє нормальному функціонуванню національної економіки


Слайд #10
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #10

Науковий потенціал
Науковий потенціал України базується на розгалуженій мережі наукових інститутів, науково-дослідних закладів, які існують у системі Національної академії наук, міністерств і відомств. їх працівниками є десятки тисяч спеціалістів вищої категорії — докторів і кандидатів наук.


Слайд #11
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #11

У деяких напрямках науки Україна проявила себе як один зі світових лідерів, наприклад, у кібернетиці, електрозварюванні металів, кардіохірургії, космічній техніці. Однак у багатьох галузях наукової діяльності, що стосуються розробки високопродуктивної техніки і новітніх технологій, відставання вітчизняної науки суттєве.


Слайд #12
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #12

В наш час ситуація ускладнюється недостатнім фінансуванням і нестабільною діяльністю наукових організацій, виїздом спеціалістів високої кваліфікації за кордон.


Слайд #13
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #13

Науково-технічний потенціал
Науково-технічний потенціал, з одного боку, характеризує реальні можливості держави використовувати об'єктивні досягнення науково-технічного прогресу, а з іншого боку - ступінь особистої участі в ньому. Відомо, що участь будь-якого наукового дослідження в створенні суспільно корисної споживної вартості виражається в тім, що результатом його є така наукова або технічна інформація, що, втілюючись у різні технічні, технологічні або які-небудь інші нововведення, перетворюється в один з необхідних факторів для розвитку виробництва.


Слайд #14
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #14

Однак було б, мабуть, помилковим розглядати науково-технічну творчість і його зв'язок з виробництвом лише як процес поставки необхідної для виробничої діяльності інформації. Наукові дослідження, особливо в області природних і технічних наук, по своїй природі й діалектичному призначенні усе більше перетворюються в безпосередню складову частину процесу матеріального виробництва, а прикладні дослідження й дослідно-конструкторські розробки практично можна вважати невід'ємною складовою частиною цього процесу.


Слайд #15
Презентація на тему «Економічний потенціал України» - Слайд #15

Виконала:
учениця 9 класу
сзш №78
м. Львова
Хомишин Ольга