Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання»


Рейтинг презентації 5 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання» - Слайд #1

Екологія як наука, її предмет і завдання
Виконали учениці 11-а класу
СШ №105 м. Києва
Підчищаліна Настасія
Крамар Марина
Презентація на тему:


Слайд #2
Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання» - Слайд #2

Екологія — наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем.
Екологія – це міждисциплінарна наука, яка базується, крім біологічних основ, на основах географічних, технічних, економічних та соціальних наук


Слайд #3
Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання» - Слайд #3

Головні завдання екології:
встановлення закономірнос­тей взаємозв'язків між організмами, їхніми угрупованнями та умо­вами довкілля;
дослідження структури та функціонування угрупо­вань організмів; розробка методів визначення екологічного стану природних і штучних угруповань;
спостереження за змінами в ок­ремих екосистемах та біосфері в цілому, прогнозування їхніх наслід­ків;
створення бази даних та розроблення рекомендацій для екологічно безпечного планування господарської і соціальної діяльності людини;
застосування екологічних знань у справі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання» - Слайд #4

Об'єкти дослідження в екології - організми, тіла і речовини - матеріальні, а процеси з їх участю підкоряються законам фізики, хімії, біології та інших природничих наук. Природні об'єкти (у широкому розумінні — матерія) за розмірами й рівнем складності організації умовно поділяються на 20 рівнів


Слайд #5
Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання» - Слайд #5

Екологія досліджує явища, які займають такі рівні організації живої природи: організму, виду, популяції, біоценозу, біогеоценозу, біосфери.
Найпростішим об'єктом у екології є окремий цілісний організм


Слайд #6
Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання» - Слайд #6

Проте предметом вивчення екології переважно є системи, що розміщені вище рівня організмів, —популяції й угруповання
Екологія вивчає сукупність живих організмів, які взаємодіють між собою, утворюючи із оточуючим середовищем систему, в межах якої здійснюється процес трансформації енергії й органічної речовини.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання» - Слайд #7

Структура науки про довкілля


Слайд #8
Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання» - Слайд #8

Загальна екологія
Місце екології в системі наук


Слайд #9
Презентація на тему «Екологія як наука, її предмет і завдання» - Слайд #9

Дякуємо за увагу!