Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4.04 на основі 27 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #1

Екологія як наука про довкілля


Слайд #2
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #2

Еколо́гія— наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.


Слайд #3
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #3

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.


Слайд #4
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #4

Її засновник - німецький вчений - медик, ботанік, зоолог, морфолог Ернст Геккель. У 1866 р. в своїй праці «Загальна морфологія організмів» він дав визначення нової науки - екології.
Еволюція екології


Слайд #5
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #5

Карл Мебіус - німецькийзоолог і ботанік , один із засновників екології .Запропонував поняття “біоценоз “.


Слайд #6
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #6

Фредерік Клементс - американський ботанік , еколог рослин і міколог
Ввів поняття « Екотоп », що означає різку перехідну зону між спільнотами.


Слайд #7
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #7

Предмет,об'єкт,завдання і методи науки про довкілля


Слайд #8
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #8

Предметом екології є різноманітність і структура зв'язків між організмами, їхніми угрупуваннями та середовищем існування, а також склад і закономірності функціонування угрупувань організмів: популяцій, біогеоценозів, біосфери в цілому.


Слайд #9
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #9

Головні завдання екології:


Слайд #10
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #10

Об'єкти дослідження в екології - організми, тіла і речовини. Процеси з їх участю підкоряються законам фізики, хімії, біології та інших природничих наук. Природні об'єкти за розмірами й рівнем складності організації умовно поділяються на 20 рівнів.


Слайд #11
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #11

Методи екологічних досліджень


Слайд #12
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #12

Спостереження


Слайд #13
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #13

Експеримент


Слайд #14
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #14

Моделювання


Слайд #15
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #15

Місце сучасної екології в системі наук


Слайд #16
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #16

Загальна екологія
Спеціальна екологія
Прикладна екологія
В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки:


Слайд #17
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #17

Загальна екологія
Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.


Слайд #18
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #18

Спеціальна екологія
Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.


Слайд #19
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #19

Прикладна екологія
Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань.


Слайд #20
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #20

Екологія – це міждисциплінарна наука, яка базується, крім біологічних основ, на основах географічних, технічних, економічних та соціальних наук


Слайд #21
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #21

Розділи екології
Сучасна екологія, по суті, розчленована на чотири взаємопов'язаних, але до певної міри самостійних, розділи, що логічно виходять один з одного, і поділяють екологію за розмірами об'єктів вивчення:


Слайд #22
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #22

Аутекологія - екологія організмів, вивчає взаємозв'язки представників виду з оточуючим їх середовищем.


Слайд #23
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #23

Демекологія - екологія популяцій, описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини.


Слайд #24
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #24

Синекологія - екологія угруповань, аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.


Слайд #25
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #25

Біосферологія - глобальна екологія, вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з'ясовує закономірності еволюції біосфери.


Слайд #26
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #26

Б.Коммонер в 1966 р. сформулював 4 основні закони екології


Слайд #27
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #27

Висновок
Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.


Слайд #28
Презентація на тему «Екологія як наука про довкілля» (варіант 2) - Слайд #28

Дякую за увагу!