Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #1

Держава та її функції.
Теорії виникнення держави
Виконала
учениця 10-В класу
Бірюк Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #2

Зміст
Що таке держава
Що таке сутність держави
Функції держави
Теорії походження держави


Слайд #3
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #3

Держава – це організація суспільства, яка захищає інтереси населення певної території, регулює відносини між членами суспільства, зокрема за допомогою примусу.


Слайд #4
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #4

Що таке сутність держави
Сутність держави — це внутрішній зміст її діяльності, який виражає єдність загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян.
Будь-яка держава, разом із вирішенням суто класових завдань, виконує й загальносоціальні завдання («спільні справи»), без яких не може функціонувати жодне суспільство. Це — засоби зв'язку і транспорту, будівництво шляхів, боротьба з епідеміями, злочинністю, заходи щодо забезпечення миру та інші.


Слайд #5
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #5

Два аспекти сутності держави визначилися з моменту її виникнення:
класовий аспект — захист інтересів економічно пануючого класу, здійснення організованого примусу;
загальносоціальний аспект — захист інтересів усього суспільства, забезпечення громадського блага, підтримання порядку, виконання інших загальносоціальних справ.


Слайд #6
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #6

Функції держави
Функції держави — це роль, яку вона виконує щодо суспільства, це основні напрями її діяльності. У функціях держави виражається її сутність та призначення.


Слайд #7
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #7

Функції держави
Загалом, функції держави можна поділити на такі групи:
За соціальним значенням(основні та неосновні)
Залежно від територіальної спрямованості(внутрішні та зовнішні)
За часом здійснення(постійні та тимчасові)
За сферами суспільного життя(гуманітарні, економічні та політичні)
За принципом розподілу влади(законодавчі, виконавчі, судові)


Слайд #8
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #8

Теорії походження держави
Теологічна
Патріархальна
Договірна
Психологічна
Насильства
Історико-матеріалістична


Слайд #9
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #9

Теологічна теорія
Одним з її представників був Фома Аквінський (1225—1274). Його вчення побудовано на ієрархії форм — від Бога — чистого розуму — до духовного і матеріального світу. Проголошення походження держави від Бога обґрунтовує її вічність і непорушність, виправдовує найреакційніші держави, підкреслює думку про те, що будь-яке посягання на державу приречене на невдачу, оскільки влада вкладена в руки правителя Богом і покликана захищати благо всіх.


Слайд #10
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #10

Патріархальна теорія
Сутність її полягає у твердженні, що держава походить від сім'ї і є результатом історичного розвитку і розростання сім'ї, а отже абсолютна влада монарха — це продовження батьківської влади. Основними представниками названої теорії є Арістотель, Р. Фільмер, М. Михайловський та ін. Наприклад, Роберт Фільмер у своєму творі «Патріархія чи природна влада короля» твердить, що абсолютна влада монарха бере свій початок безпосередньо від Адама. Держава виростає із сім'ї, а влада монарха через Адама передана богом і непідвласна ніяким людським законам. З позиції Арістотеля в основі виникнення держави лежить політичне спілкування. З розростання патріархальної сім'ї з'являються адміністративно-територіальні одиниці (села, селища, міста), населення яких, спілкуючись, утворюють таку політичну організацію суспільства, як держава.


Слайд #11
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #11

Договірна теорія
Вона пояснює виникнення держави внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди (договору) про те, що одні будуть управляти, а інші виконувати їх управлінські рішення. Представниками цієї теорії були Г. Гроцій, Б. Спіноза, І. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, О. Радищев та ін.


Слайд #12
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #12

Психологічна теорія
За цією теорією держава виникла завдяки особливим властивостям психіки людей. Начебто людській психіці притаманна потреба покори, наслідування, усвідомлення залежності від видатної особистості. Народ є інертною масою і не здатний приймати рішення, а тому потребує постійного керівництва. Представником цієї теорії був Л. Петражицький (1867—1931).


Слайд #13
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #13

Теорія насильства
За цією теорією держава виникла як результат завоювання одних племен іншими, поневолення одного народу іншим. На думку прихильників теорії, держава є тією силою, яку утворюють загарбники для утримання в покорі завойованих народів і зміцнення влади переможців. Представниками теорії були Гумплович, К. Каутський, Дюрінг та інші.


Слайд #14
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #14

Історико-матеріалістична
теорія
Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає як результат розвитку і занепаду первісного ладу, розвитку способу виробництва, що і визначає соціальні зміни в суспільстві.


Слайд #15
Презентація на тему «Держава та її функції. Теорії виникнення держави» - Слайд #15

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію