Презентація на тему «Демократія» (варіант 8)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #1

“Демократія як політичний режим та народовладдя”


Слайд #2
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #2

Демокра́тія  — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державоюздійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).Іноді демократію визначають також як набір ідей і принципів, що стосуються свободи, власне, вона і являє собою інституціональну свободу. У формулюванні 16-го президента США Авраама Лінкольна, демократія — врядування «іменем народу, силами народу і для народу».


Слайд #3
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #3

Демократія виникла у Стародавній Греції, стародавні греки були також першими дослідниками її феномену. Крім того в Елладі був поширений такий поділ держав за формами правління: «один керівник» (монархія), «перший, найкращий, здатний + сила, влада» (аристократія) і «народне правління» (демократія).


Слайд #4
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #4

Інколи демократію називають договірною формою правління, а інколи — перекрученою формою народного врядування, згідно з поділом усіх форм правління на шість можливих типів: тиранія як спотворена форма монархії, олігархія як спотворена форма аристократії та охлократія як спотворена форма народовладдя. Чиста демократія не викликала захоплення ані у філософів-аристократів, таких як Сократ зокрема, ані у прибічників мішаної форми правління, таких як Аристотель. Її часто протиставляли, так званим, складеним державним устроєм (де було змішано елементи монархічного, аристократичного та демократичного правління), типовим для Класичної Греції та Республіканського Риму.


Слайд #5
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #5

В сучасному світі все ще змішують поняття демократії (народовладдя) з конкретним проявом її — формою державної влади, яка є зручною в сучасному світі з ринковою економікою, зокрема у США та країнах Західної Європи. Тому кажуть, що демократія обов'язково включає такі елементи:
виборність органів влади,
поділ державної влади на три гілки законодавчу, виконавчу та судову,
підпорядкування меншості більшості,
захист прав меншості,
наявність політичних прав і свобод.


Слайд #6
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #6

Основні концепції демократіїГоловна суперечність демократії — суперечність між ідеєю демократії як повновладдям народу і неможливістю її практичного здійснення. Британський філософ Карл Поппер вважав демократію не тільки неможливою, але й недоцільною. Демократія у прямому її розумінні неможлива навіть суто технічно, бо немає таких механізмів, які б забезпечували пряме народоправство з будь-якого питання на всіх рівнях. Недоцільна, оскільки абсолютна більшість народу некомпетентна у вирішенні конкретних справ управління державою. Багатоманітні концепції демократії спрямовані на вирішення цієї суперечності.


Слайд #7
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #7

Історично першою такою концепцією та формою її практичного втілення була класична ліберальна демократія. Головна ідея лібералізму — ідея індивідуальної свободи. У зв'язку з цимліберальна демократія на перший план ставить громадянську свободу, яка ґрунтується на реалізації особистих прав і свобод індивіда. Наявність в індивіда громадянських таполітичних прав і свобод надає йому можливості впливати на державу з метою задоволення особистих і спільних потреб.


Слайд #8
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #8

Ліберальна демократія не заперечує безпосереднього волевиявлення народу, але віддає перевагу представницький демократії, основні елементи якої — конституційність та обмеження політичного панування. Воля народу делегується представникам, котрі під час прийняття політичних рішень виражають цю волю самостійно і під власну відповідальність. Демократію розуміють як відповідальне правління. Лібералізмвиник як ідеологія буржуазії, тому концепція класичної ліберальної демократії відбиває передусім інтереси класу буржуазії.


Слайд #9
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #9

Сучасний різновид ліберальної демократії — концепція плюралістичної демократії (від лат. pluralis — множинний), яка ґрунтується на врахуванні інтересів усіх соціальних верств. Основні ознаки: конкуренція і взаємодія різних політичних сил і відкритий характер прийняття рішень через представницькі органи влади. До недоліків цієї концепції відносять те, що для задоволення інтересів і потреб певних соціальних груп необхідно надавати певні пільги і привілеї, що суперечить принципу рівності всіх перед законом. Нереально те, що все населення буде представлено у політичних партіях, що ці об'єднання будуть рівними за своїм політичним впливом.


Слайд #10
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #10

Концепція корпоративної демократії близька до концепції плюралістичної демократії, але обмежує представництво лише найвпливовішими об'єднаннями, які не конкурують між собою, а співпрацюють під контролем держави.Концепція партисипаторної демократії спрямована на забезпечення реальної участі якомога ширших верств населення у здійсненні влади, громадянського контролю над прийняттям рішень, що буде сприяти досягненню справжньої свободи і рівності. Оскільки неможливо перейти до прямої демократії, пропонується змішана форма політичної організації з елементами прямої і представницької демократії.


Слайд #11
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #11

В сучасних умовах тотальної глобалізації суспільства сформувалася концепція космополітичної демократії, яка спрямована на осмислення місця демократії в космополітичному суспільстві, її розвиток всередині країн, між державами та на глобальному рівні.
Існує ряд концепцій елітарної демократії, які намагаються поєднати теорію демократії і теорію еліт.


Слайд #12
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #12

Форми демократіїБудучи складним системним утворенням, демократія із зовнішнього боку виражається у відповідних формах, а із внутрішнього — складається із інститутів. В умовах демократичної держави такі форми та інститути виступають водночас і ключовими механізмами здійснення її влади.Демократії притаманні такі форми.


Слайд #13
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #13

По-перше, вона може здійснюватися через реалізацію і гарантування захищених законом демократичних прав людини і громадянина.Це випливає зі ст. З Конституції України, згідно з якою людини, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.


Слайд #14
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #14

По-друге, діяльність системи державних органів ґрунтується на демократичних принципах. Існування демократії неможливе без здійснення принципів плюралізму, гласності, поділу і децентралізації влади. Саме через застосування цих та інших принципів здійснюють народний характер влади і можливі прогресивні перетворення.


Слайд #15
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #15

По-третє, демократія виражається у відповідних формах здійснення народовладдя. Згідно з ст. 5 Конституції України народ здійснює владу як безпосередньо (пряма форма: вибори, референдум, громадські ініціативи та обговорення тощо), так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (представницька форма, реалізується через обрані народом органи первинного народного представництва).


Слайд #16
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #16

Народовладдя
Народовладдя – це синтез, поєднання тих, ким управляють, з владою тих, хто управляє. Воно є вихідною точкою до розуміня того, що є демократія.


Слайд #17
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #17

Ідейною основою народовладдя є концепція народного сувернітету, тобто верховенства влади народу, яка здійснюється в його інтересах. Саме ідея народного суверенітету відіграла стимулюючу роль у розвитку суспільства, формуванні демократичних цінностей політичного життя у різних країнах.


Слайд #18
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #18

Ознаки народовладдя:
народ як джерело влади;
можливість народу періодично змінювати склад представницьких органів;
визнання політичної свободи громадян;
народ не лише володіє владою, але й використовує та розпоряджається нею;


Слайд #19
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #19

політична рівноправність участі громадян у формуванні органів держави і організації контролю за їх діяльність; рівне виконання усіма громадянами тих громадянських обов'язків, які пов'язані для них з самим фактом громадянства і які дійсно необхідні, виходячи з потреб життя у суспільстві і державі;
рівність громадян перед законом; діючі у державі закони не упереджені на користь або проти будь-яких громадян чи суспільних груп населення;
наявність справедливого суду


Слайд #20
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #20

Форми народовладдя
Безпосереднє народовладдя-
Представницьке народовладдя


Слайд #21
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #21

Безпосереднє народовладдя
це така форма народовладдя, що передбачає прийняття владних рішень безпосередньо самим народом в особі населення виборчих округів, колективів, територіальних та галузевих соціальних спільнот тощо. Організаційні форми її – це перш за все прямі вибори органів влади різного рівня (парламентів, місцевих представницьких органів), вибори посадових осіб (президентів, губернаторів, мерів тощо) та референдуми.


Слайд #22
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #22

Представницьке народовладдя
це така форма народовладдя, яка передбачає прийняття владних рішень представницькими органами, що обираються та оновлюються безпосередньо народом, соціальними спільностями та колективами. Суб'єктами (носіями) її є перш за все парламенти, місцеві представницькі органи, установчі збори тощо. Представницьку форму іноді називають також репрезентативною та елітарною.


Слайд #23
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #23

Народовладдя як сутність демократичної держави
Демократія як внутрішня форма, а відтак як «момент змісту» держави, характеризує способи та методи здійснення народом державної влади, і через такий зв'язок визначає специфіку зовнішньої форми, конкретні аспекти форми правління та державного устрою. Народовладдя є тією якісною визначеністю, яка обумовлює існування держави як публічно-владної організації суспільства, тобто є його сутністю, а демократія, що характеризує внутрішню форму держави, опредмечує способи і методи здійснення влади народом, знаходиться з ним у відносинах субординації. Отже, і народовладдя, і демократія переломлюються через категорію держави,в чому і відкривається їхній діалектичний зв'язок: народовладдя і демократія співвідносяться як сутність і форма держави


Слайд #24
Презентація на тему «Демократія» (варіант 8) - Слайд #24

Дякуємо за увагу