Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #1

Bдосконалення рідної мови


Слайд #2
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #2

Уникаймо русизмів в українській мові
Як парость виноградної лози, Плекайте мову. Пильно й ненастанно Політь бур'ян. Чистіша від сльози Вона хай буде. Вірно і слухняно Нехай вона щоразу служить Вам, Хоч і живе своїм живим життям.
Максим Рильський


Слайд #3
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #3

Русизми в нашому мовленні є наслідком багатовікового засилля російської мови в Україні. Вони проникли в мову мільйонів українців, засмітили її та перетворили в суржик. Дослухаючись до розмов людей на базарах чи у транспорті на Полтавщині та Київщині, які вважаються батьківщиною літературного варіанту української мови, серце від болю стискається. Водночас і радість проймає: засмічено, спотворено, але не знищено. Не встигли. Мине час — і відродиться наша мова, очистяться наші національні джерела. Шлях до цього лежить через зростання загальної і мовної культури українців та їхньої національної свідомості.


Слайд #4
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #4

Русизми шкідливі не лише тим, що спотворюють українську мову. Багато українців не наважується розмовляти між собою українською мовою, бо вважає, що вона в них засмічена. Вони користуються російською, помилково гадаючи, що їхня російська мова цілком чиста. Насправді вони лише вживають російські слова, а мова їхня на російську мало подібна.


Слайд #5
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #5

Вдосконалення навиків усної мови
Вибір формулювання. Вибираючи формулювання виступаючому необхідно враховувати особливості усної мови, тобто він має висловлюватись відповідно до комунікативної мети, предмета, мови, а також конкретної ситуації чітко та переконливо.


Слайд #6
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #6

Переконливість виступу пояснюється не
лише правильною побудовою оратором
промови в якій ідеться про начальну
проблему, а тим, що:
- він добре зорієнтувався в
ситуації (передусім врахував
особливості образу мислення і мови
своїх слухачів);
- йому вдалося донести до
слухачів свої думки якнайкраще,
тобто в спонукаючій до роздумів, такій,
що запам'ятовується, недвозначній і
абсолютно дохідливій формі.


Слайд #7
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #7

Уміння вести дискусію у формі діалогу або полілогу – необхідна умова спільної. У дискусії найефективніше формується мислення та мовлення, під час обговорення виявляються суперечності, висуваються аргументи і контраргументи, вибудовується логіка доводів позиції учасників. Тому них вимагається уміння аргументувати свою точку зору, висувати контраргументи опонентам, підтримувати дискусію, лаконічно доводити, доходити до компромісу.


Слайд #8
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #8

Ці вимоги до ведення дискусії дозволяють поступово формувати культуру мовлення, зокрема вислуховувати співрозмовника до кінця, не перебиваючи, задавати йому питання, спростовувати його судження або, навпаки, погоджуватися з ним, розгортаючи думку.


Слайд #9
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #9

Основні ознаки культури мовлення
Якость мовлення
Правила мовлення
1. Змістовність
Продумати текст й основну думку вислов­лювання; розкрити їх повно: матеріал під­порядкувати темі й основній думці; говорити й писати лише те, що добре відомо; не говорити й не писати зайвого; добирати матеріал, якого не вистачає
2. Правильність і чистота
Дотримувати норм літературної мови: в усному висловлюванні — орфоепічних, лексичних, фразеологічних, словотворчих, граматичних, стилістичних У писемному — лексичних, фразеологіч­них, словотворчих, граматичних, стиліс­тичних, орфографічних і пунктуаційних


Слайд #10
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #10

3. Точність
Добирати слова і будувати речення так, щоб найточніше передати зміст висловлювання прагнути, щоб зміст сказаного або на­писаного був переданий точно, зрозуміло
4.Логічність і послідов­ність
Говорити й писати послідовно, виділяючи мікротеми і встановлюючи зв'язок між ними; забезпечувати сислові зв'язки між словами і реченнями в тексті; скласти план (простий чи складний) висловлювання, систематизувати дібраний матеріал, виді­лити «дане» і «нове» у висловлюванні; уни­кати логічних помилок


Слайд #11
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #11

5. Багатство (різнома-нітність
Використовувати різноманітні мовні засоби (слова, словосполучення, речення), уникати . невиправданого повторення слів, однотип­них конструкцій речень
6. Доречність (доціль-ність)
Ураховувати, кому адресовано висловлю­вання, як воно буде сприйняте, при яких обставинах відбувається спілкування
7. Виразність і образ­ність
Добирати слова і будувати речення так, щоб якнайкраще, найточніше передати думку, бути оригінальним у висловлюванні і впливати на співрозмовника (адресата мовлення)


Слайд #12
Презентація на тему «Bдосконалення рідної мови» - Слайд #12