Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття»


Рейтинг презентації 4 на основі 4 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #1

Мова програмування Pascal. Основні поняття


Слайд #2
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #2

Мова програмування - це формалізована система для опису алгоритмів, яка визначає
Алфавіт (набір символів)
Лексику (набір лексичних елементів)
Синтаксис (правила написання операторів)
Семантику (правила виконання операторів)
Мова програмування


Слайд #3
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #3

Алфавіт – впорядкований набір символів.
Цифри 0 1 2 …. 9
Латинскі букви a b c …. z A B C …Z
Знаки операцій + * / - > < =
Символи # $
УВАГА!!! Украънськы символи допускаються тільки:
в коментарах, например: { це коментар } (* і це коментар*) // це теж
в текстових константах (в апострофах), наприклад: write (‘введіть значення а і в')
АЛФАВіТ МОВИ


Слайд #4
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #4

ключові слова (begin, end, if, for…)
константи (2, 'ABC', #5)
ідентифікатори ( a, b1)
спецсимволи ( := += * + / )
коментарі (3 види {..} (*..*) //..)
Лексичні елементи мови


Слайд #5
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #5

Ключові слова мови
and
array
as
begin
break
case
class
const
constructor
continue
destructor
div
do
downto
else
end
exit
external
externalsync
file
finalization
for
forward
function
if
in
inherited
initialization 
is
mod
not
of
or
private
procedure
program
property
protected
public
record
repeat
set
shl
shr
sizeof
string
then
to
type
unit
until
uses
var
while
with
xor


Слайд #6
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #6

Структура Pascal-программи
program First;
const Pi = 3.14;
var r: real;
S,C: real;
begin
write('Введіть радіус окружності: ');
readln(r);
S := Pi*r*r;
C := 2*Pi*r;
writeln('Довжинаа окружності рівна C=',С);
writeln(Площа круга рівна S=',S);
end.
Імя програми Заголовок
Секція опису
Операторт (блок)
Початок блока операторів
Кінець блока операторів
Увага!!! Оператори мови відділяються знаком ;
Увага!!! Програма закінчуєтьсятся end.


Слайд #7
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #7

Ідентифікатор - це ім'я об'єкта (модуля, функції, змінної).
синтаксис:
Ідентифікатор - послідовність латинських букв і цифр, що починається з букви.
Великі і малі транслятор не розрізняє.
Обмеження довжини ідентифікатора (63 символи).
Рекомендується! Використовувати осмислені ідентифікатори і загальноприйняті скорочення - це покращує читаність програм.
приклади:
  Середньому, V, F, M; Массі; М1; skorost
Ідентификатори (імена)


Слайд #8
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #8

Константа - це величина, яка не може змінитися.
Числові константи - це числа 3 3.5 1.75е2 $ 4ff
Строкові константи - це символи в апострофа 'Привіт кадет'
Синтаксис:
const <імя константи> = <значення> ;Наприклад:
const  Pi = 3.14;  Count = 10;  Name = 'Mike';
Константи


Слайд #9
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #9

Змінна - це група комірок пам'яті, що має ім'я, тип і значення.
Ім'я змінної - ідентифікатор.
Тип змінної - визначає:
безліч прийнятих нею значень
кількість пов'язаних з нею елементів пам'яті.
Значення змінної - вміст групи осередків пам'яті відведених під неї.
УВАГА! Змінна повинна бути описана в секції описів VAR.
Змінні і їх опис


Слайд #10
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #10

Секція опису змінних VAR
<список імен змінних> - група імен змінних, виділених комами.
УВАГА!!!
Знаки : і ; обовязкові
Приклад:
var  a,b,c : integer ;  d : real;  e,f : integer ;  s,s1 : string ;  ch : char ;
Синтаксис:
VAR
<список імен змінних> : <тип> ;


Слайд #11
Презентація на тему «Мова програмування Pascal. Основні поняття» - Слайд #11

Стандартні функції Pascal
Імя и параметри
Дія
Abs(x)
модуль |x|
Sqr(x)
квадрат x2
Sqrt(x)
квадратный корінь из
Sin(x)
синус Sin x
Cos(x)
косинус Cos x
Ln(x)
натуральный логарифм Ln(x)
Exp(x)
(где e=2.718281...)
Arctan(x)
арктангенс arctg x
Power(x,y)
x в степені y xy
Int(x)
ціла частина х
Frac(x)
дріб х
Random
Випадкове число [0..1)