Презентація на тему «Мова програмування -Pascal»


Рейтинг презентації 4.33 на основі 3 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #1

Мова програмування -Pascal.


Слайд #2
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #2

Алфавіт мови програмування Паскаль складається з:
1. Символів, що використовуються для імен змінних:
2. Символів-розділювачів:
Малі та великі літери латинського алфавіту;
Арабські цифри від 0 до 9;
Символ підкреслення _ .
Символ пробілу;
Розділові знаки: . , ‘ : ;
3. Спеціальних символів: + - * / { } [ ] ( ) < > = # $ @
4. Складених символів: >= <= <> := ..
5. Зарезервованих слів: if, else, read, begin тощо.


Слайд #3
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #3

Величини – це дані, що обробляються програмами.


Слайд #4
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #4

Формат опису сталих величин
Const <ідентифікатор>=<значення величини>;
Наприклад,
Const max=1000;
pi=3.14;


Слайд #5
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #5

Формат опису змінних величин
Var <ідентифікатор> : <тип величин>;
Наприклад,
Var sum1, sum2: real;
n: integer;


Слайд #6
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #6

Типи даних у мові програмування Паскаль поділяються на:
Скалярні (прості)
Стандартні (цілі, дійсні, літерні, булеві);
Типи користувача.
Структуровані (складені).


Слайд #7
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #7

Цілі числа
Тип
Діапазон значень
Об'єм у пам'яті (байт)
Shortint
-128 .. 127
1
Byte
0 .. 255
1
Integer
-32768 .. 32767
2
Word
0 .. 65535
2
Longint
-231 .. 231 – 1
4


Слайд #8
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #8

Операції над цілими числами
ОпераціяtПозначення
Додаванняtt+
Відніманняtt-
Множенняtt*
Діленняtt/
Ціла частина від
діленняttdiv
Остача від діленняttmod
Рівністьtt=
Не рівністьtt<>
Меншеtt<
Менше або рівнеtt<=
Більшеtt>
Більше або рівнеtt>=


Слайд #9
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #9

Процедура та функції, що використовуються для цілих чисел
Abs(x)tфункція, що знаходить модуль числа Х
Sqr(x)tфункція, що знаходить квадрат числа Х
Inc(x,y)tфункція, що збільшує tзначення Х на tвеличину У
Dec(x,y)tфункція, що зменшує tзначення Х на tвеличину У
Succ(x)tфункція, що знаходить елемент з tнаступним порядковим номером
Pred(x)tфункція, що знаходить елемент з tпопереднім порядковим номером
Random (x)tгенерує значення випадкового числа від 0 tдо Х.
Odd(x)tфункція, що визначає непарність числа Х.


Слайд #10
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #10

Дійсні числа
Тип
Діапазон значень
Об'єм у пам'яті (байт)
Real
±2.9*10-39.. ±1.7*1038
6
Single
±1.5*10-45.. ±3.4*1038
4
Double
±5.0*10-324.. ±1.7*10308
8
Extended
±3.4*104932.. ±1.1*104932
10
Comp
9.2*10-18..9.2*1018
8


Слайд #11
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #11

Операції над дійсними числами
ОпераціяtПозначення
Додаванняtt+
Відніманняtt-
Множенняtt*
Діленняtt/
Рівністьtt=
Не рівністьtt<>
Меншеtt<
Менше або рівнеtt<=
Більшеtt>
Більше або рівнеtt>=


Слайд #12
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #12

Процедури та функції для роботи над дійсними величинами
Abs(x)tфункція, що знаходить модуль числа Х
Sqr(x)tфункція, що знаходить квадрат числа Х
Sqrt(x)tфункція, що знаходить корінь квадратний tвід Х
Ln(x)tфункція, що знаходить логарифм tнатуральний від Х
Exp(x)tзнаходить ех
Sin(x)tзнаходить синус від Х
Cos(x)tзнаходить косинус від Х
Arctan(x)tзнаходить арктангенс від Х
Trunc(x)tзнаходить цілу частину від Х, при цьому tотримуємо tрезультат цілого типу
Round(x)tзаокруглює число до найближчого цілого
Int(x)tзнаходить цілу частину числа Х, при цьому tотримуємо результат дійсного типу
Frac(x)tзнаходить дробову частину числа Х, отримуємо tрезультат дійсного типу


Слайд #13
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #13

Обчислення ху
X>0tttexp(y*ln(x))
X=0ttt1
X<0, y - парнеtttexp(y*ln(abs(x)))
X<0, y – непарнеt-exp(y*ln(abs(x)))


Слайд #14
Презентація на тему «Мова програмування -Pascal» - Слайд #14

Подання деяких математичних та тригонометричних функцій, що обчислюються через додаткові вирази:
Logyxtln(X)/ln(Y)
Lg Xtln(X)/ln(10)
Tg Xtsin(X)/cos(X)
Ctg Xtcos(X)/sin(X)
Arcsin Xtarctan(X/sqrt(1-sqr(X)))
Arccos Xtarctan((1-sqr(X))/X)
Arcctg Xt1/arctan(X)