Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #1

СУЧАСНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
І НОМЕНКЛАТУРА
ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК


Слайд #2
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #2

ОСНОВНІ ТИПИ НОМЕНКЛАТУР
ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
ТРИВІАЛЬНА
(ТРАДИЦІЙНА АБО ІСТОРИЧНА)
РАДИКАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА
РАЦІОНАЛЬНА
СИСТЕМАТИЧНА
(МІЖНАРОДНА АБО IUPAC)


Слайд #3
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #3

тривіальна назва
винний спирт
раціональна назва
метилкарбінол
радикально-функціональна назва
етиловий спирт
систематична назва
етанол
1,1'-(2,2,2-Трихлороетан-1,1-діїл)біс(4-хлоробензен)
1-Хлоро-4-[2,2,2-трихлоро-1-(4-хлорофеніл)етил]бензен,
1,1,1-Трихлоро-2,2-біс(4-хлорофеніл)етан,
a,a-Біс(п-хлорофеніл)-b,b,b-трихлороетан,
Дихлородифенілтрихлороетан, ДДТ, Азотокс, Бензохлорил, Зейдан, Дикофан, Хлорофенотан, Цитокс


Слайд #4
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #4

(2S,5R,6R)-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенілацетил)аміно]-4-тіа-1-азабіцикло[3.2.0]гептан-2-карбонова кислота
[2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенілацетил)аміно]-4-тіа-1-азабіцикло[3.2.0]гептан-2-карбонова кислота,
Бензилпеніцилін, Бензилпеніцилінова кислота, Пеніцилін G, Пеніцилін II


Слайд #5
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #5

СХЕМА СКЛАДАННЯ НАЗВ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЗА СИСТЕМАТИЧНОЮ НОМЕНКЛАТУРОЮ
ПРЕФІКСИ
замісники
в алфавітному
порядку
КОРІНЬ
головний
карбоновий ланцюг,
основна циклічна
або гетероциклічна
структура
СУФІКС
старша
характеристична
група
НАЗВА РОДОНАЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
СУФІКС
ступінь
насиченості
(ненасиченості)
-ан, -ен (-єн), -ин
(-ін, їн)


Слайд #6
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #6

(International Union of Pure and Applied Chemistry)
РОДОНАЧАЛЬНА
СТРУКТУРА
ХАРАКТЕРИСТИЧНА
(ФУНКЦІОНАЛЬНА)
ГРУПА
СТАРША
ХАРАКТЕРИСТИЧНА
(ФУНКЦІОНАЛЬНА)
ГРУПА
ЗАМІСНИК
ЛОКАНТ
ОСНОВНІ НОМЕНКЛАТУРНІ ТЕРМІНИ IUPAC


Слайд #7
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #7

Родоначальна структура – хімічна структура, що становить основу сполуки. У сполуках ациклічної будови за родоначальну структуру вибирають головний карбоновий ланцюг, у карбо- та гетероциклічних сполуках – цикл. До назви родоначальної структури входить суфікс, який відображає її насиченість або ненасиченість. Так, для алканів це суфікс -ан. Наявність подвійного зв'язку в родоначальній структурі позначають зміною суфікса -ан на суфікси -ен(-єн), а потрійного – на -ин(-ін, -їн). Для сполук аліциклічної будови використовують префікс цикло-, який є складовою частиною родоначальної структури.
Характеристична (функціональна) група – структурний фрагмент молекули (атом або група атомів), який у більшості випадків з'єднаний з родоначальною структурою та зумовлює її хімічні властивості і належність до певного класу органічних сполук.


Слайд #8
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #8

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ,
ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ТІЛЬКИ У ПРЕФІКСІ


Слайд #9
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #9

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ,
ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ У СУФІКСІ ТА У ПРЕФІКСІ


Слайд #10
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #10

ЗАМІСНИКИ
ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ,
ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ
ТІЛЬКИ В ПРЕФІКСІ
ВУГЛЕВОДНЕВІ ЗАМІСНИКИ
I
II
ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ,
ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ В
ПРЕФІКСІ ТА В СУФІКСІ
-ОH, -NH2, -CHO, -CN, -COOH
НАПРИКЛАД:
R- (Alk-, Ar-)
-Hal, -NO2, -NO, -OR, -SR


Слайд #11
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #11

ЛОКАНТИ
1-хлоропропан
2-хлоропропан
бут-1-ен
бут-2-ен
пропан-1-ол
пропан-2-ол
N-метиланілін
цифри або літери (латинські, грецькі), розділені комами, що позначають положення замісників, кратних зв'язків та старшої характеристичної групи відносно родоначальної структури


Слайд #12
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #12

КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ НОМЕНКЛАТУРИ IUPAC
ПРИНЦИП
НАЙМЕНШИХ ЛОКАНТІВ
ПРИНЦИП
АЛФАВІТНОГО ПОРЯДКУ ЗАМІСНИКІВ
ПРИНЦИП
ЗАМІЩЕННЯ
(International Union of Pure and Applied Chemistry)


Слайд #13
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #13

ПРИНЦИП
ЗАМІЩЕННЯ


Слайд #14
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #14

ВИЗНАЧЕННЯ РОДОНАЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
АРОМАТИЧНА
СТРУКТУРА
АЛІЦИКЛІЧНА
СТРУКТУРА
АЦИКЛІЧНА
СТРУКТУРА
>
>
ОДИНАРНИЙ
ЗВ'ЯЗОК
ПОДВІЙНИЙ
ЗВ'ЯЗОК
ПОТРІЙНИЙ
ЗВ'ЯЗОК
<
>


Слайд #15
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #15

ВИЗНАЧЕННЯ РОДОНАЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ


Слайд #16
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #16

ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОЇ СТРУКТУРИ


Слайд #17
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #17

ПРИНЦИП
НАЙМЕНШИХ
ЛОКАНТІВ


Слайд #18
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #18

СТАРША
ХАРАКТЕРИСТИЧНА
ГРУПА
КРАТНІ
ЗВ'ЯЗКИ
ЗАМІСНИКИ
>
>


Слайд #19
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #19

ПРИНЦИП
АЛФАВІТНОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ЗАМІСНИКІВ
У ПРЕФІКСІ


Слайд #20
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #20

ПРИНЦИП
АЛФАВІТНОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ЗАМІСНИКІВ
У ПРЕФІКСІ


Слайд #21
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #21

СТАРША ХАРАКТЕРИСТИЧНА
(ФУНКЦІОНАЛЬНА) ГРУПА
1
2
3
4
5
6
ГЕКСАНОВА КИСЛОТА
3-ГІДРОКСИ
4-ХЛОРО
4-МЕТИЛ
6-ОКСО
3-ГІДРОКСИ-4-МЕТИЛ-6-ОКСО-4-ХЛОРО-
ГЕКСАНОВА КИСЛОТА
ЗАМІСНИКИ
ЗАМІСНИК
ЗАМІСНИК
РОДОНАЧАЛЬНА
СТРУКТУРА


Слайд #22
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #22

Тривіальні назви органічних сполук,
дозволені за рекомендаціями IUPAC-1993
АЛКАНИ
Метан, етан, пропан, бутан, ізобутан, ізопентан, неопентан
НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ АЦИКЛІЧНОЇ БУДОВИ
Ален, ізопрен, ацетилен
АРЕНИ
Бензен, толуен, орто-, мета-, пара-ксилени, кумен, стирен, нафтален
БАГАТОАТОМНІ СПИРТИ, ФЕНОЛИ, ЕТЕРИ
Етиленгліколь, гліцерол, фенол, анізол, орто-, мета-, пара-крезоли, пірокатехол, резорцинол, гідрохінон, пікратна (пікринова) кислота
КЕТОНИ
Ацетон, ацетофенон, бензофенон


Слайд #23
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #23

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ
Форміатна (мурашина), ацетатна (оцтова), пропіонатна (пропіонова), бутиратна (масляна), ізобутиратна (ізомасляна), пальмітатна (пальмітинова), стеаратна (стеаринова), акрилатна (акрилова), метакрилатна (метакрилова), олеатна (олеїнова), пропіолатна (пропіолова), оксалатна (щавлева), малонатна (малонова), сукцинатна (бурштинова), глутаратна (глутарова), адипінатна (адипінова), малеатна (малеїнова), фумаратна (фумарова), гліколятна (гліколева), лактатна (молочна), гліцератна (гліцеролова), тартратна (винна), цитратна (лимонна), гліоксилатна (гліоксилова), піруватна (піровиноградна), бензоатна (бензойна), фталатна (фталева), ізофталатна (ізофталева), терефталатна (терефталева), цинаматна (цинамова), пербензоатна (пербензойна), антранілатна (антранілова) (тільки орто-ізомер)
АМІНИ ТА СУЛЬФОКИСЛОТИ
Анілін, орто-, мета-, пара-толуїдини, сульфанілатна (сульфанілова) кислота
(тільки пара-ізомер)
Тривіальні назви органічних сполук,
дозволені за рекомендаціями IUPAC-1993


Слайд #24
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #24

НОМЕНКЛАТУРА АЛКАНІВ


Слайд #25
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #25

НОМЕНКЛАТУРА НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
АЦИКЛІЧНОЇ БУДОВИ
АЛК-
-ЕН
АЛКЕН
АЛКА-
-ДІЄН
АЛКАДІЄН
АЛК-
-ІН
АЛКІН


Слайд #26
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #26

НОМЕНКЛАТУРА АЛІЦИКЛІВ
АЛК-
-АН
ЦИКЛОАЛКАН
ЦИКЛО-


Слайд #27
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #27

НОМЕНКЛАТУРА АРЕНІВ


Слайд #28
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #28

БІФЕНІЛ
ФЕНАНТРЕН
НОМЕНКЛАТУРА АРЕНІВ
БЕНЗЕН
НАФТАЛЕН
АНТРАЦЕН


Слайд #29
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #29

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
АЛКАН-
-ОЛ
АЛКАНОЛ
НОМЕНКЛАТУРА СПИРТІВ ТА ЇХ СОЛЕЙ
АЛКАН-
КАТІОН АЛКАНОЛЯТ
НАЗВА КАТІОНА
-ОЛ
-ЯТ
старша
характеристична
група
родоначальна
структура
натрій етанолят


Слайд #30
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #30

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
АЛКІЛОКСИ-
АЛКАН
АЛКІЛОКСИАЛКАН
НОМЕНКЛАТУРА ЕТЕРІВ


Слайд #31
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #31

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
НОМЕНКЛАТУРА ФЕНОЛІВ ТА ЇХ СОЛЕЙ
O
H
O
H
O
H
O
H
H
O
O
H
O
H
O
H
O
H
п
і
р
о
к
а
т
е
х
о
л
р
е
з
о
р
ц
и
н
о
л
г
і
д
р
о
х
і
н
о
н
ф
л
о
р
о
г
л
ю
ц
и
н
O
H
C
H
3
1
2
3
4
5
6
с
т
а
р
ш
а
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ч
н
а
г
р
у
п
а
2
-
м
е
т
и
л
ф
е
н
о
л
,
о
-
к
р
е
з
о
л
O
H
с
т
а
р
ш
а
х
а
р
а
к
т
е
р
и
с
т
и
ч
н
а
г
р
у
п
а
р
о
д
о
н
а
ч
а
л
ь
н
а
с
т
р
у
к
т
у
р
а
з
а
м
і
с
н
и
к
3
-
е
т
и
л
-
5
-
м
е
т
и
л
ф
е
н
о
л
C
2
H
5
C
H
3
з
а
м
і
с
н
и
к
и
1
2
3
4
5
6
O
H
ф
е
н
о
л
старша
характеристична
група
головна структура
натрій фенолят
головна


Слайд #32
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #32

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
НОМЕНКЛАТУРА АЛЬДЕГІДІВ
АЛКАН-
-АЛЬ
АЛКАНАЛЬ
БЕНЗАЛЬДЕГІД


Слайд #33
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #33

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
НОМЕНКЛАТУРА КЕТОНІВ
АЛКАН-
-ОН
АЛКАНОН
АЦЕТОФЕНОН
БЕНЗОФЕНОН


Слайд #34
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #34

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
НОМЕНКЛАТУРА КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
АЛКАН-
-ОВА
АЛКАНОВА КИСЛОТА
КИСЛОТА
2-метилбензоатна кислота
БЕНЗОАТНА КИСЛОТА


Слайд #35
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #35

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ
КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
СОЛІ
АНГІДРИДИ
ГАЛОГЕНОАНГІДРИДИ
ЕСТЕРИ
АМІДИ
НІТРИЛИ
ангідрид етанової кислоти


Слайд #36
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #36

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
НОМЕНКЛАТУРА ГАЛОГЕНОПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
ГАЛОГЕНО-
АЛКАН
ГАЛОГЕНОАЛКАН
АЛКЕН
АРЕН
ГАЛОГЕНОАЛКЕН
ГАЛОГЕНОАРЕН


Слайд #37
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #37

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
НОМЕНКЛАТУРА НІТРОПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
НІТРО-
АЛКАН
НІТРОАЛКАН
АЛКЕН
АРЕН
НІТРОАЛКЕН
НІТРОАРЕН


Слайд #38
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #38

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ
НОМЕНКЛАТУРА АМІНІВ
АЛКАН-
АМІН
АЛКАНАМІН
головна
структура
структура
головна
АНІЛІН


Слайд #39
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #39

Назви амінів за IUPAC
* н-C3H7 – пропільний замісник
** і-C3H7 – ізопропільний замісник


Слайд #40
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #40

Назви амінів за IUPAC
* н-C3H7 – пропільний замісник


Слайд #41
Презентація на тему «Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук» - Слайд #41

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !