Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини»


Рейтинг презентації 3.33 на основі 21 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #1

Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини


Слайд #2
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #2

Охорона довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої сиро­вини - одна з необхідних умов сталого розвитку країни. Проблема відхо­дів, що утворюються внаслідок переробки вуглеводневої сировини, акту­альна не лише в природоохоронному аспекті. Адже ці речовини здебільшого є цінними матеріальними ресурсами. Їхнє комплексне використання спри­ятиме істотному зниженню темпів споживання первинних природних ресурсів, передусім невідновлюваних. Саме до таких, як вам уже відомо, належать природний і супутній нафтові гази, нафта й вугілля.


Слайд #3
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #3

Природний газ не­безпідставно вважають екологічно чистим паливом. Однак з видобутком цієї корисної копалини, її використанням як джерела енергії і сировини в органічному синтезі пов'язана низка екологічних проблем. І метан (головна складова природного газу), і продукт його повного окиснення - вугле­кислий газ - зумовлюють виникнення парникового ефекту
Парниковий ефект - одна з причин глобального потепління.


Слайд #4
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #4

Нафтогазовидобувну промисловість, а також підприємства геологорозвідувальної галузі варто розглядати як джерела комплексного і концентрованого впливу на навколишнє середовище. Цей вплив зумовлений токсичністю природних вуглеводнів і супутніх ресурсів, різноманітністю хімічних речовин, що використовуються у технологічних процесах, а також специфікою видобування, підготовки, транспортування, збереження, переробки і використання нафти і газу.
При експлуатації свердловин для ґрунтів і рослинності найнебезпечніші є газ і нафтопродукти, що потрапляють на землю в результаті аварій і втрат під час збирання і транспортування, а також в промислові стічні воді.


Слайд #5
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #5

Експлуатація технологічних установок та агрегатів підприємств нафтогазового комплексу супроводжується неминучими викидами шкідливих речовин в атмосферу. Одним з основних показників ступеня забруднення атмосфери є об'єми викиду забруднюючих речовин з окремого або декількох джерел.
Забруднення атмосфери шкідливими викидами підприємств нафтогазового комплексу зумовлено складом сировини і характером технологічних процесів.


Слайд #6
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #6

Джерела забруднення атмосферного повітря підрозділяються на джерела виділення і викиду забруднюючої речовини. Джерело виділення забруднюючих речовин – об'єкт (технологічні установки, агрегати, машини або технологічні процеси), в якому виникає і виділяється забруднююча речовина, але не потрапляє на цій стадії в атмосферу. Джерело викиду - об'єкт (пристрої, механізми, установки), від якого забруднююча речовина потрапляє в атмосферу.


Слайд #7
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #7

Всі об'єкти в нафтогазовій галузі за відповідних умов в тій або інший степені забруднюють навколишнє середовище небезпечними забруднюючими речовинами. Крім природних вуглеводнів, їхніх супутників, продуктів переробки, у складі забруднювачів присутні численні реагенти, каталізатори, інгібітори, луги, кислоти, речовини, що утворюються при спалюванні, хімічному перетворенні тощо. Основними забруднювачами атмосферного повітря від підприємств нафтогазової галузі є:
- компоненти нафти і природного газу, вуглеводні, сірководень,
діоксид вуглецю, меркаптани, сіркоокис вуглецю, що виділяються
в повітряний басейн при витоках через нещільності при видобуванні,
переробці і транспортуванні нафти і газу;
- оксиди вуглецю, азоту, сірки, пара води, що утворюються при
експлуатації устаткування;


Слайд #8
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #8

За характером отруйної дії на людину промислові речовини розділені на групи:
- нервові: важкі вуглеводні, сірководень, метанол, меркаптани,
тетраетилсвинець;
- подразнюючі: оксиди азоту, оксид сірки, хлор, аміак;
- кров'яні: оксид вуглецю (утворює стійкий карбоксигемоглобін,
що спричиняє кисневе голодування органів);
- задушливі: метан, пропан (небезпечні при максимальних
залпових витоках вуглеводнів); азот, інертні гази (зменшують
вміст і парціальний тиск кисню в повітрі); людина гине при вмісті в
атмосфері 16 % кисню і парціальному тиску 118 мм.рт.ст. від кисневої
недостатності.


Слайд #9
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #9

Основними заходами щодо зниження забруднення атмосферного повітря підприємствами нафтогазового комплексу є планувальні, технологічні і спеціальні. Технологічні заходи включають:
створення більш прогресивних технологій щодо зменшення забруднень зовнішнього середовища;
заміна шкідливих речовин у виробництві нешкідливими або менш шкідливими;
- перепрофілювання або ліквідація виробництва;
- очищення сировини від шкідливих домішок;
- заміна періодичних процесів безперервними і т. д.


Слайд #10
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #10

Найбільш активною формою захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу викидів промислових підприємств є повний перехід до безвідходних та маловідходних технологій і виробництв.
Згідно природоохоронної законодавчо-нормативної бази України кожне підприємство повинно мати пакет документів щодо впливу його діяльності на навколишнє середовище. Стосовно забруднення атмосфери це проекти нормативів ГДВ, технічні звіти інвентаризації видів та обсягів забруднюючих речовин, щорічний контроль за дотриманням нормативів викидів тощо. Підприємствам не вигідно перевищувати встановлені норми викидів шкідливих речовин
ВИСНОВОК


Слайд #11
Презентація на тему «Охорона довкілля під час переробки та транспортування вуглеводної сировини» - Слайд #11

Виконалаучениця 11 класуЛюботинської ЗОШ №6Боброва Ольга