Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #1

Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва
Возної Марти


Слайд #2
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #2

Виробництво
Наші потреби вимагають повсякденного задоволення. У природі немає достатньої кількості готових, придатних для задоволення потреб людини благ, їх потрібно виробляти, використовуючи для цього природні ресурси та здібності самої людини. Тому виробництво благ є об'єктивною необхідністю і здійснюється як взаємодія людини з природою і людей між собою.
Виробництво-це процес створення споживчих благ з метою задоволення потреб.
Виробництво є основою життя та розвитку будь-якого суспільства.


Слайд #3
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #3

Раціональне використання ресурсів великою мірою залежить від технологічного рівня виробництва, тобто сукупності способів і методів, використовуваних для обробки сировини, матеріалів, а також засобів праці. Технічне устаткування і методи виготовлення товарів і послуг постійно вдосконалюються на основі накопичення наукових знань. ttТаке вдосконалення машин і методів виробництва забезпечує збільшення випуску продукції при незмінних або й менших витратах сировини, енергії, палива та інших ресурсів. ttГоловним напрямом підвищення ефективності виробництва та раціонального використання ресурсів є запровадження маловідходних та безвідходних технологій, що базуються на комп'ютеризації, автоматизації, використанні нових видів енергії та сировини.


Слайд #4
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #4

Важливим фактором, від якого залежить обсяг виробництва, є економічні ресурси, якими володіє суспільство.
Економічні ресурси-це основні елементи економічного потенціалу.
Їх поділяють на чотири основні групи:
1. Природні ресурси.
2. Матеріальні ресурси.
3. Трудові ресурси.
4. Фінансові або інвестиційні ресурси.


Слайд #5
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #5

Природні ресурси
Природні ресурси-це наявна в природі земля, її надра, земельні угіддя, водні багатства та водна енергія. Вони поділяються на вичерпні і невичерпні або відновлювані і не відновлювані.


Слайд #6
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #6

Природні ресурси


Слайд #7
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #7

Матеріальні ресурси
Матеріальні ресурси створені працею людей. Це всі створені людьми засоби виробництва (засоби і предмети праці), які є результатом матеріального виробництва. Вони поділяються на предмети праці і засоби праці. Предмети праці — це все те, на що спрямована діяльність людини — сировина, матеріали. До засобів праці відносять усі ті речі, якими людина впливає на предмети праці. Засоби праці поділяються на активні і пасивні. До активних належать машини, обладнання, інструменти, потокові лінії, конвеєри тощо. До пасивних — будівлі, споруди, місткості, внутрішньовиробничі засоби комунікації, склади.


Слайд #8
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #8

Трудові ресурси
До трудових ресурсів належить працездатне економічно активне населення країни, яке володіє фізичними і духовними здібностями, необхідними для участі в трудовій діяльності. Чисельність і структура трудових ресурсів відображає потенційну масу "живої праці, якою володіє суспільство. Якість трудових ресурсів залежить від їх структури за статтю, професійно-кваліфікаційним і культурно-освітнім рівнем.


Слайд #9
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #9

Фінансові або інвестиційні ресурси
Фінансові ресурси — це сукупність усіх грошових коштів і фінансових активів, якими володіє держава і може інвестувати їх у виробництво. Фінансові ресурси формуються внаслідок розподілу і перерозподілу грошових коштів підприємств, населення і накопичення їх фінансовими суб'єктами для використання.


Слайд #10
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #10

Фактори виробництва
Поняття фактор походить від латинського factor, що означає чинник, що робить, виробляє, впливає, рушійна сила процесу або одна з його умов. Спільне між поняттями "ресурси" і "фактори" те, що і одні, й інші можуть бути природні, економічні, трудові, фінансові, тобто являти собою одні й ті ж природні й соціальні сили, з допомогою яких здійснюється виробництво. Але до факторів можна віднести законодавство, час, простір, інформацію, погоду, клімат, тобто чинники, які безпосередньо у виробництві не використовуються, але на нього впливають.


Слайд #11
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #11

Сучасна економічна наука до складу факторів виробництва відносить працю, капітал, землю, підприємницькі здібності, науку, інформацію та екологію.


Слайд #12
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #12

Земля як фактор виробництва означає всі використовувані у виробництві природні ресурси.
Капітал — це виготовлені людьми засоби виробництва, які здатні приносити дохід.
Робоча сила — це здатність людини до праці, сукупність її фізичних і розумових здібностей. За статистикою ООН, що ґрунтується на економічних поглядах, прийнятих у розвинутих країнах, робоча сила — це люди у віці 16 років і старші, задіяні у виробництві, і ті, що шукають роботу. Праця ж виступає як доцільна діяльність людини, спрямована на зміну предметів праці і сил природи з метою пристосування їх для задоволення людських потреб.


Слайд #13
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #13

Підприємницькі здібності в умовах ринкової економіки виступають як особистий людський ресурс, який полягає в здатності підприємця до високої організації виробництва, в умінні орієнтуватися в ринковій кон'юнктурі, брати на себе ініціативу в організації виробництва, приймати рішення, які визначають курс діяльності підприємства, упроваджувати нові технології та нові форми організації виробництва і йти на ризик.


Слайд #14
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #14

Наука — це систематизовані людські знання про суспільство, природу, економіку і людську діяльність.
Інформація — це система збирання, обробки та систематизації різноманітних знань, які використовуються в різних сферах життєдіяльності. У практичній діяльності проявляється як продаж технологій у формі патентів.
Екологія, як фактор виробництва — це чинники навколишнього середовища, що здійснюють певний вплив (негативний або позитивний) на економічні процеси, рослинність, тваринний світ і на людину.


Слайд #15
Презентація на тему «Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва» - Слайд #15

Отже,від наявності ресурсів, рівня їх розвитку і використання великою мірою залежить економічний потенціал країни, тобто сукупна здатність галузей народного господарства виробляти певний обсяг валового внутрішнього продукту.


Завантажити презентацію