Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #1

Структура сучасної екології та її місце в системі наук
Підготувала:
Уршеджук Юліана


Слайд #2
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #2

Еколо́гія (будинок, дім; наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.


Слайд #3
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #3

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.


Слайд #4
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #4

Термін «екологія» ввів відомий німецький зоолог Е. Геккель, який у своїх працях «Загальна морфологія організмів» (1866) і «Природна історія міротворенія» (1868) вперше спробував дати визначення сутності нової науки.


Слайд #5
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #5

Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні,гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоекологію, техноекологію,  соціоекологію і космічну екологію.


Слайд #6
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #6

Розділи сучасної екології
Аутекологія (екологія організмів) вивчає взаємозв'язки представників виду з оточуючим їх середовищем.
Демекологія (екологія популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини.
Синекологія (екологія угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.
Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з'ясовує закономірності еволюції біосфери.


Слайд #7
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #7

Структура екології


Слайд #8
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #8

В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки:
Загальна екологія
Спеціальна екологія
Прикладна екологія


Слайд #9
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #9

Загальна екологія
Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям.


Слайд #10
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #10

Спеціальна екологія
Спеціальна екологія досліджує закономірності функціонування конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища.


Слайд #11
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #11

Прикладна екологія
Прикладна екологія з'ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми і спрямована на розв'язання головним чином практичних питань


Слайд #12
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #12

Прикладну екологію за відношенням до предмета вивчення поділяють на:


Слайд #13
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #13

Розділи екології
Сучасна екологія, по суті, розчленована на чотири взаємопов'язаних, але до певної міри самостійних, розділи, що логічно виходять один з одного, і поділяють екологію за розмірами об'єктів вивчення:
1. Аутекологія
2. Демекологія
3. Синекологія
4. Біосферологія


Слайд #14
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #14

Аутекологія (екологія організмів) вивчає взаємозв'язки представників виду з оточуючим їх середовищем. Цей розділ екології займається, головним чином, визначенням меж стійкості виду і його ставленням до різних екологічних факторів. Аутекологія вивчає також вплив середовища на морфологію, фізіологію та поведінку організмів.


Слайд #15
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #15

Демекологія (екологія популяцій) описує коливання чисельності різних видів і встановлює їх причини. Цей розділ ще називають динамікою популяцій, або популяційною екологією.
Синекологія (екологія угруповань) аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угруповання організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.
Біосферологія (глобальна екологія) вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з'ясовує закономірності еволюції біосфери.


Слайд #16
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #16

Місце екології в системі наук
М.Ф.Реймерс (1990) вважає, що екологія тісно пов'язана з 70 великими науковими дисциплінами


Слайд #17
Презентація на тему «Структура сучасної екології та її місце в системі наук» (варіант 2) - Слайд #17

Висновок
Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.


Завантажити презентацію