Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні» - Слайд #1

Методи добування металів.Розвиток металургії в Україні
учениці 10-А класу
сзш №26 міста Києва
Пекаревої Вікторії


Слайд #2
Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні» - Слайд #2

У повітрі метали містяться в сполу-ках у вигляді часточок пилу, у воді – у розчинених в ній солях. У земній корі у самородному та зв'язаному вигляді.
Метали у природі
Са
Аl
Fe
Na
K
Mg
O
Si
Найбільший відсоток припа-дає на Алюміній – 8,4%, а далі по низхідній: Феруму – 5,0%, Кальцію – 3,6%, Натрію – 2,8%, Калію – 2,6%, Магнію – 2,1%.
У вільному стані в земній корі є лише малоактивні метали
Аu
Ag
Cu
Pt
Os
Ir
Ru
Rh
Pd
Hg


Слайд #3
Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні» - Слайд #3

Руди
Природні мінеральні утворення, з яких технологічно можливо й економічно доцільно добувати метали
Оксидні
Fe2O3 - Гематит
Al2O3•nH2O - Боксит
MnO2 - Піролюзит
TiO2 - Рутил
Сульфідні
PbS – Галеніт
ZnS - Сфалерит
Cu2S - Халькозин
MoS - Молібденіт
Хлоридні
NaCl - Галіт
KCl - Сильвін
KCl∙MgCl2∙6H2O –
Карналіт
Карбонатні
CaCO3 - Кальцит
CaMg(CO3)2 - Доломіт
FeCO3 - Сидерит
MgCO3 - Магнезит


Слайд #4
Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні» - Слайд #4

Металічні
руди
основна сировина металургії, галузі промисловості, що виробляє метали
Руди чорних і легуючих металів
( Fe, Mn, Cr, Ti, V, Ni, Co, W, Mo, Zr, Ta, Nb).
Руди кольорових металів
(Cu, Pb, Zn, Sn, Hg, Sb, As).
Руди легких металів
(Al, Mg, Li, Be)
Руди рідкісних і розсіяних металів
(In, Cd, Se, Te, Ga, Tl, Sc, Cs, Ge, Rb і ін.).
Руди благородних металів
(Au, Ag, Pt).
Руди радіоактивних металів
(Ra, Th, U).


Слайд #5
Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні» - Слайд #5

(!) 94% усіх виплавлених металів належить чорній металургії
МЕТАЛУРГІЯ – галузь промисловості, основою якої є добування металів
Виробництво чавуну, сталі, сплавів на основі заліза
Добування кольорових
та інших металів
Кольорова
Чорна


Слайд #6
Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні» - Слайд #6

Суть усіх методів добування металів –
відновлення металічного елемента.
+n e- 0
Ме + n → Me
За способом відновлення металу розрізняють галузі металургії
Електрометалургія
область
металургії, що
охоплює промислові
способи отримання
металів і сплавів за допо-
могою електричного струму
Виробництво алюмінію і інших кольорових металів
Гідрометалургія
видобування металів з руд,
концентратів і відходів виро-бництва за допомогою водних розчинів певних речовин
Отримання урану, алюмінію,
золота, цинку
Пірометалургія
сукупність металургійних процесів, що протікають при високих температурах
Виробництво чавуну, сталі, свинцю,
міді, цинку


Слайд #7
Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні» - Слайд #7

Пірометалургія
Металотермія
Порошкова металургія
кокс, активні метали Відновники чадний газ і водень
розплавлений стан Утворення металічний порошок
Гідрометалургія
Відновники
більш активні метали Zn, Fe, Al
І стадія: Вилужування – процес переводу вилучених металів у розчин
ІІ стадія: Очищення розчинів вилужування від домішок
ІІІ стадія: Осадження металів з очищених розчинів
Електрометалургія
Розчини солей Електроліз Розплави хлоридів
Метали середньої й Лужні та лужноземельні
невисокої активності метали


Слайд #8
Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні» - Слайд #8

В Україні історично сформувалися і досі існують три основні райони чорної металургії:
Донецький (13 заводів)
Приазовський (5 заводів)
Придніпровський (14 заводів)
Загальні запаси залізних руд України становлять 27,4 млрд тонн, що становить 22% розвіданих запасів у країнах СНД
Кольорова металургія є менш розвинутою галуззю
в Україні порівняно з чорною. Є 2 райони:
У 1997 р. на кольорову металургію припадало 1,5%
всієї промислової продукції України.
Донецький Придніпровський
Орієнтуються переважно на паливо і споживача, на родовища залізних і марганцевих руд, воду Дніпра.
Провідними галузями кольорової металургії України є алюмінієва, цинкова, магнієва, титанова, ртутна, феронікелева.


Слайд #9
Презентація на тему «Методи добування металів. Розвиток металургії в Україні» - Слайд #9

Дякую
за увагу


Завантажити презентацію